Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoCông văn 1315/BNN-TT năm 2014 về văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP và 187/2013/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành,

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1315/BNN-TT
V/v văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP và Nghị định số 187/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 3302/TCHQ-GSQL ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Ngày 27/11/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón, Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. Theo quy định của Nghị định thì Bộ Công Thương chủ trì và quản lý các loại phân bón vô cơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý phân bón hữu cơ và các loại phân bón khác, hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo để ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan trong phạm vi được giao theo quy định.

Trong thời gian chưa ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 202/2013/NĐ-CP, trên cơ sở thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 2114/BCT-HT ngày 19 tháng 3 năm 2014 về việc triển khai thực hiện nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón. Trong đó tại điểm 2 về xuất nhập khẩu phân bón đã hướng dẫn các thủ tục gồm cả phân bón vô cơ và phân bón hữu cơ, phân bón khác thuộc quyền quản lý của hai Bộ, công văn cũng kèm theo hai (02) Phụ lục chi tiết về Danh mục phân bón phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Đồng thời ngày 31 tháng 3 năm 2014 Cục Trồng trọt đã ban hành văn bản số 512/TT-QLCL về việc thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác theo quy định của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP quy định việc hướng dẫn tạm thời hoạt động chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác.

2. Về việc thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2014. Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định trong phạm vi được giao theo quy định và gửi văn bản xin ý kiến đóng góp đến các Bộ, ban ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo nội dung trên cho Tổng cục Hải quan biết để phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
– Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Thanh Nam

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1315/BNN-TT
V/v văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP và Nghị định số 187/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 3302/TCHQ-GSQL ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Ngày 27/11/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón, Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. Theo quy định của Nghị định thì Bộ Công Thương chủ trì và quản lý các loại phân bón vô cơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý phân bón hữu cơ và các loại phân bón khác, hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo để ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan trong phạm vi được giao theo quy định.

Trong thời gian chưa ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 202/2013/NĐ-CP, trên cơ sở thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 2114/BCT-HT ngày 19 tháng 3 năm 2014 về việc triển khai thực hiện nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón. Trong đó tại điểm 2 về xuất nhập khẩu phân bón đã hướng dẫn các thủ tục gồm cả phân bón vô cơ và phân bón hữu cơ, phân bón khác thuộc quyền quản lý của hai Bộ, công văn cũng kèm theo hai (02) Phụ lục chi tiết về Danh mục phân bón phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Đồng thời ngày 31 tháng 3 năm 2014 Cục Trồng trọt đã ban hành văn bản số 512/TT-QLCL về việc thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác theo quy định của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP quy định việc hướng dẫn tạm thời hoạt động chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác.

2. Về việc thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2014. Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định trong phạm vi được giao theo quy định và gửi văn bản xin ý kiến đóng góp đến các Bộ, ban ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo nội dung trên cho Tổng cục Hải quan biết để phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
– Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Thanh Nam

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.