Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoCông văn 1447/VPCP-KTTH năm 2016 dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành,

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1447/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Tư pháp tại Tờ trình số 02/TTr-BTP ngày 26 tháng 01 năm 2016 về dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Tư pháp giải trình, bổ sung dự thảo Nghị định:

a) Bổ sung phạm vi Điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định theo đúng nội dung đã giải trình tại Khoản 1 Mục II Báo cáo số 14b/BC-BTP ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tư pháp (dự thảo Nghị định quy định hoạt động dịch vụ hòa giải thương mại chuyên nghiệp; bên cạnh đó, các bên tranh chấp cũng có thể tự thỏa thuận hòa giải với nhau hoặc đề nghị một cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không phải là hòa giải viên thương mại, tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại làm trung gian hòa giải tranh chấp của mình).

b) Giải trình làm rõ các dịch vụ hành chính, văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ khác, các Khoản thu hợp pháp khác quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 16 dự thảo Nghị định.

c) Rà soát bảo đảm thống nhất giữa nội dung Báo cáo giải trình tiếp thu và nội dung trong dự thảo Nghị định đối với vấn đề: căn cứ pháp lý ban hành Nghị định là Luật Thương mại (Khoản 3 Mục II Báo cáo); hình thức thỏa thuận hòa giải bằng lời nói (Khoản 13 Mục II Báo cáo).

2. Bộ Tư pháp hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2016 theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1447/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Tư pháp tại Tờ trình số 02/TTr-BTP ngày 26 tháng 01 năm 2016 về dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Bộ Tư pháp giải trình, bổ sung dự thảo Nghị định:

a) Bổ sung phạm vi Điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định theo đúng nội dung đã giải trình tại Khoản 1 Mục II Báo cáo số 14b/BC-BTP ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tư pháp (dự thảo Nghị định quy định hoạt động dịch vụ hòa giải thương mại chuyên nghiệp; bên cạnh đó, các bên tranh chấp cũng có thể tự thỏa thuận hòa giải với nhau hoặc đề nghị một cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không phải là hòa giải viên thương mại, tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại làm trung gian hòa giải tranh chấp của mình).

b) Giải trình làm rõ các dịch vụ hành chính, văn phòng và các dịch vụ hỗ trợ khác, các Khoản thu hợp pháp khác quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 16 dự thảo Nghị định.

c) Rà soát bảo đảm thống nhất giữa nội dung Báo cáo giải trình tiếp thu và nội dung trong dự thảo Nghị định đối với vấn đề: căn cứ pháp lý ban hành Nghị định là Luật Thương mại (Khoản 3 Mục II Báo cáo); hình thức thỏa thuận hòa giải bằng lời nói (Khoản 13 Mục II Báo cáo).

2. Bộ Tư pháp hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2016 theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.