Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoCông văn 1666/TTg-TCCB năm 2019 về kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định do Thủ tướng Chính phủ ban hành,

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1666/TTg-TCCB
V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi ngh hưu theo quy định

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 65/TTr-BXD ngày 12 tháng 11 năm 2019 và B Nội vụ tại Tờ trình số 498/TTr-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đối với ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý để ông Nguyễn Đình Toàn được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Các đồng chí Thành viên BCSĐCP;
– Ban Tổ chức Trung ư
ơng;
– Bộ Nội vụ (Vụ CCVC);
– Ông Nguyễn Đình Toàn;
– VPCP: BTCN, các PCN,
 TGĐ Cổng TTĐT; VPBCSĐ(3);
– L
ưu; VTS TCCB.NTT

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

Đồng ý để ông Nguyễn Đình Toàn được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1666/TTg-TCCB
V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi ngh hưu theo quy định

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 65/TTr-BXD ngày 12 tháng 11 năm 2019 và B Nội vụ tại Tờ trình số 498/TTr-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đối với ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý để ông Nguyễn Đình Toàn được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Các đồng chí Thành viên BCSĐCP;
– Ban Tổ chức Trung ư
ơng;
– Bộ Nội vụ (Vụ CCVC);
– Ông Nguyễn Đình Toàn;
– VPCP: BTCN, các PCN,
 TGĐ Cổng TTĐT; VPBCSĐ(3);
– L
ưu; VTS TCCB.NTT

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.