Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoCông văn 7937/VPCP-PL năm 2017 báo cáo rà soát về điều kiện đầu tư kinh doanh của VCCI và CIEM do Văn phòng Chính phủ ban hành,

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7937/VPCP-PL
V/v báo cáo rà soát về điều kiện đầu tư kinh doanh của VCCI và CIEM

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Tư pháp;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

 Viện Nghiên cu và quản lý Kinh tế Trung ương.

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ về Báo cáo rà soát điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Báo cáo điều kiện kinh doanh 2017, khái niệm, thực trạng và con đường phía trước của Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cu và quản lý kinh tế Trung ương gửi các báo cáo nói trên cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp trước ngày 10 tháng 8 năm 2017, trong đó xác định rõ danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) tại các báo cáo nói trên.

2. Giao Bộ Tư pháp có ý kiến về danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác có quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh (nếu có) tại các báo cáo nói trên, gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 8 năm 2017, trong đó có kiến nghị phương án xử lý cụ thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu và quản lý Kinh tế Trung ương, các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, các Phó TTg (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ, Cục: K
TTH, NN, CN, KGVX, NC, QHQT, TCCV, ĐMDN, KSTT, TGĐ Cng TTĐTCP;
– Lưu: VT, PL (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7937/VPCP-PL
V/v báo cáo rà soát về điều kiện đầu tư kinh doanh của VCCI và CIEM

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Tư pháp;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

 Viện Nghiên cu và quản lý Kinh tế Trung ương.

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ về Báo cáo rà soát điều kiện kinh doanh và quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Báo cáo điều kiện kinh doanh 2017, khái niệm, thực trạng và con đường phía trước của Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cu và quản lý kinh tế Trung ương gửi các báo cáo nói trên cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp trước ngày 10 tháng 8 năm 2017, trong đó xác định rõ danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) tại các báo cáo nói trên.

2. Giao Bộ Tư pháp có ý kiến về danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác có quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh (nếu có) tại các báo cáo nói trên, gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 8 năm 2017, trong đó có kiến nghị phương án xử lý cụ thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu và quản lý Kinh tế Trung ương, các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg, các Phó TTg (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ, Cục: K
TTH, NN, CN, KGVX, NC, QHQT, TCCV, ĐMDN, KSTT, TGĐ Cng TTĐTCP;
– Lưu: VT, PL (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.