Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoCông văn 9827/VPCP-CN năm 2019 hướng dẫn quy định của Bộ Luật hình sự về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông,

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9827/VPCP-CN
V/v hướng dẫn một số quy định của Bộ Luật hình sự về hành vi vi phạm TTATGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Tư pháp tại văn bản số 4049/BTP-PLHSHC ngày 17 tháng 10 năm 2019 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Tư pháp có văn bản gửi Tòa án nhân dân tối cao đề nghị xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng quy định “có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nếu được ngăn chặn kịp thời” thuộc khoản 4 các Điều 260, 262, 267, 268, 272, 273, 278 và khoản 1 Điều 277 của Bộ Luật hình sự; đồng thời hướng dẫn áp dụng một số tình tiết cụ thể có thể coi là “có nguy cơ gây tai nạn cao” nhưng chưa được quy định rõ ràng, cụ thể tại các tội về xâm phạm an toàn giao thông của Bộ Luật hình sự như đề nghị của Bộ Tư pháp tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình;
– Các Bộ: CA, GTVT;
– Tòa án nhân dân TC;
– Viện Kiểm sát nhân dân TC;
– Ủy ban ATGT Quốc gia;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC;
– Lưu: VT, CN (2b) cp

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9827/VPCP-CN
V/v hướng dẫn một số quy định của Bộ Luật hình sự về hành vi vi phạm TTATGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Tư pháp tại văn bản số 4049/BTP-PLHSHC ngày 17 tháng 10 năm 2019 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Tư pháp có văn bản gửi Tòa án nhân dân tối cao đề nghị xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng quy định “có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nếu được ngăn chặn kịp thời” thuộc khoản 4 các Điều 260, 262, 267, 268, 272, 273, 278 và khoản 1 Điều 277 của Bộ Luật hình sự; đồng thời hướng dẫn áp dụng một số tình tiết cụ thể có thể coi là “có nguy cơ gây tai nạn cao” nhưng chưa được quy định rõ ràng, cụ thể tại các tội về xâm phạm an toàn giao thông của Bộ Luật hình sự như đề nghị của Bộ Tư pháp tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình;
– Các Bộ: CA, GTVT;
– Tòa án nhân dân TC;
– Viện Kiểm sát nhân dân TC;
– Ủy ban ATGT Quốc gia;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC;
– Lưu: VT, CN (2b) cp

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.