Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoQuyết định 74/2000/QĐ-BNN-KHCN về việc tạm đình chỉ việc sản xuất phân bón NK ở mọi tỷ lệ ở các địa phương trong cả nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành,

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 74/2000/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC SẢN XUẤT PHÂN BÓN NK Ở MỌI TỶ LỆ Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG CẢ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Căn cứ Nghị định 86/CP ngày 08/12/1995/của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá.
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ – CLSP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời đình chỉ việc sản xuất phân bón NK ở mọi tỷ lệ tại các địa phương trong cả nước kể từ ngày 31/7/2000.

Điều 2. Các cơ sở kinh doanh phân bón NKchỉ được phép tiêu thụ lượng phân bón NK còn tồn đọng đến hết ngày 30/9/2000.

Sở NN-PTNT kết hợp sở KHCNMT, Chi cục TC-ĐL-CL, Chi cục quản lý thị trường các địa phương giám sát kiểm tra chất lượng phân bón NK còn đang trong thời gian được phép lưu thông trên thị trường.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & CLSP, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
– Như điều 3
-Lưu Vụ KHCN& CLSP
– Lưu VP

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRUỞNG

Ngô Thế Dân

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 74/2000/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC SẢN XUẤT PHÂN BÓN NK Ở MỌI TỶ LỆ Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG CẢ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Căn cứ Nghị định 86/CP ngày 08/12/1995/của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá.
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ – CLSP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời đình chỉ việc sản xuất phân bón NK ở mọi tỷ lệ tại các địa phương trong cả nước kể từ ngày 31/7/2000.

Điều 2. Các cơ sở kinh doanh phân bón NKchỉ được phép tiêu thụ lượng phân bón NK còn tồn đọng đến hết ngày 30/9/2000.

Sở NN-PTNT kết hợp sở KHCNMT, Chi cục TC-ĐL-CL, Chi cục quản lý thị trường các địa phương giám sát kiểm tra chất lượng phân bón NK còn đang trong thời gian được phép lưu thông trên thị trường.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & CLSP, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
– Như điều 3
-Lưu Vụ KHCN& CLSP
– Lưu VP

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRUỞNG

Ngô Thế Dân

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.