Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoThông tư 15/2014/TT-BGTVT hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 15/2014/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn tuyến đường vận chuyển và các cặp cửa khẩu của Việt Nam để vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Trong trường hợp điều ước quốc tế liên quan đến quá cảnh hàng hóa mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận chuyển quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam với nước ngoài.

Điều 3. Tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa

Việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện theo các tuyến đường và cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
– UBATGTQG;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
– Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
– Lưu: VT, VTải (Nguyên 15b).

BỘ TRƯỞNG

Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC

TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Cửa khẩu nhập hoặc xuất

Lộ trình

Cửa khẩu xuất hoặc nhập

1

Móng Cái (Quảng Ninh)

QL18-QL10-QL1-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)
QL18-QL10-QL1-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)
QL18-QL10-QL1-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)
QL18-QL10-QL1-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)
QL18-QL10-QL1-QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)
QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)
QL18-QL10-QL1-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)
QL18-QL10-QL1-QL91 Tịnh Biên (An Giang)
QL18-QL10-QL1-QL80 Hà Tiên (Kiên Giang)
QL18-QL10-QL1-QL22A-QL22B Xa Mát (Tây Ninh)
QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19 Lệ Thanh (Gia Lai)
QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13 Hoa Lư (Bình Phước)
QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL14C Bu Prăng (Đắk Nông)
QL18-QL10-QL1-QL91 Vĩnh Xương (An Giang)
QL18-QL10-QL1-QL30 Dinh Bà (Đồng Tháp)
QL18-QL10-QL1-QL30-TL841 Thường Phước (Đồng Tháp)
QL18-QL10-QL1- Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)
QL18-QL10-QL1- Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)
QL18-QL10-QL1- Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)
QL18-QL10-QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)
QL18-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)

2

Hữu Nghị (Lạng Sơn)

QL1-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)
QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)
QL1-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)
QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

QL1-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

QL1-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

QL1-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)

QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

QL1-QL14B-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)

QL1-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)

QL1-QL91 Tịnh Biên (An Giang)

QL1-QL80 Hà Tiên (Kiên Giang)

QL1-QL22A-QL22B Xa Mát (Tây Ninh)

QL1-QL14B-QL14-QL19 Lệ Thanh (Gia Lai)

QL1-QL14B-QL14-QL13 Hoa Lư (Bình Phước)

QL1-QL14B-QL14-QL14C Bu Prăng (Đắk Nông)

QL1-QL91 Vĩnh Xương (An Giang)

QL1-QL30 Dinh Bà (Đồng Tháp)

QL1-QL30-TL841 Thường Phước (Đồng Tháp)

3

Tà Lùng (Cao Bằng)

QL3-QL1-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

QL3-Đường Hồ Chí Minh -QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

QL3-QL1-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

QL3-Đường Hồ Chí Minh -QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

QL3-QL1-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

QL3-Đường Hồ Chí Minh -QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

QL3-QL1-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

QL3-Đường Hồ Chí Minh -QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

QL3-QL1-QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

QL3-Đường Hồ Chí Minh -QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

QL3-QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

QL3-QL1-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)

QL3-QL1-QL14B-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)

QL3-QL1-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)

QL3-QL1-QL91 Tịnh Biên (An Giang)

QL3-QL1-QL80 Hà Tiên (Kiên Giang)

QL3-QL1-QL22A-QL22B Xa Mát (Tây Ninh)

QL3-QL1-QL14B-QL14-QL19 Lệ Thanh (Gia Lai)

QL3-QL1-QL14B-QL14-QL13 Hoa Lư (Bình Phước)

QL3-QL1-QL14B-QL14-QL14C Bu Prăng (Đăk Nông)

QL3-QL1-QL91 Vĩnh Xương (An Giang)

QL3-QL1-QL30 Dinh Bà (Đồng Tháp)

QL3-QL1-QL30-TL841 Thường Phước (Đồng Tháp)

4

Lào Cai (Lào Cai)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường Hồ Chí Minh -QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường Hồ Chí Minh -QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường Hồ Chí Minh -QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường Hồ Chí Minh -QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường Hồ Chí Minh -QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL91 Tịnh Biên (An Giang)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL80 Hà Tiên (Kiên Giang)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL22A-QL22B Xa Mát (Tây Ninh)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL14-QL19 Lệ Thanh (Gia Lai)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL14B-QL14-QL13 Hoa Lư (Bình Phước)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL14-QL14C Bu Prăng (Đăk Nông)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL91 Vĩnh Xương (An Giang)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL30 Dinh Bà (Đồng Tháp)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL30-TL841 Thường Phước (Đồng Tháp)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Cảng (Hải Phòng)

QL70-QL2-QL3-Hà Nội-Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

5

Tây Trang (Điện Biên)

QL279-QL12-QL4D-QL70 Lào Cai (Lào Cai)
QL279-QL6-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL279-QL6-QL1-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL279-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL279-QL6-QL1-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)
QL279-QL6-Đường Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

6

Na Mèo (Thanh Hóa)

QL217-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL217-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL217-Đường Hồ Chí Minh-Đường đô thị-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL217-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL217-Đường Hồ Chí Minh-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL217-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL217-Đường Hồ Chí Minh-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL217-QL1-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)
QL217-QL1-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa)
QL217-QL1-Đường đô thị Cảng biển Thanh Hóa (Thanh Hóa)

7

Nậm Cắn (Nghệ An)

QL7-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL7-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL7-Đường Hồ Chí Minh-Đường đô thị-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL7-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL7-Đường Hồ Chí Minh-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL7-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL7-Đường Hồ Chí Minh-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL7- QL1-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa)
QL7- QL1-QL12C Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh)
QL1 -QL12A-QL15-QL7 Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi)
QL7-QL1-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)
QL7-QL1A-TL536-QL46 Cảng Cửa Lò (Nghệ An)

8

Cầu Treo (Hà Tĩnh)

QL8-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL8- QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL8-Đường Hồ Chí Minh-Đường đô thị-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL8- QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL8-Đường Hồ Chí Minh-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL8-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL8-Đường Hồ Chí Minh-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL8-QL1-QL12C Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh)
QL8-QL1-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)
QL8- Đường Hồ Chí Minh-QL12C Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh)
QL8A-QL1A-TL536-QL46 Cảng Cửa Lò (Nghệ An)

9

Cha Lo (Quảng Bình)

QL12A – Đường Hồ Chí Minh-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL12A – Đường Hồ Chí Minh-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL12A-Đường Hồ Chí Minh-Đường đô thị-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL12A- Đường Hồ Chí Minh-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL12A-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài – Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL12A- Đường HCM-QL1-QL12C Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh)
QL12-QL1 Cảng Hòn La (Quảng Bình)
QL12-QL1 Cảng Gianh (Quảng Bình)
QL12A-QL1-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)
QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL12A Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi)

10

Lao Bảo (Quảng Trị)

QL9-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)

QL9-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)

QL9-Đường Hồ Chí Minh-Đường đô thị-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)

QL9-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)

QL9-Đường Hồ Chí Minh-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)

QL9-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)

QL9-Đường Hồ Chí Minh-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)

QL1-QL9 Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi)

QL9-QL1-Đường đô thị Cảng biển Đà Nẵng (Đà Nẵng)

QL9-QL1-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)

QL9- QL1-QL14B-QL14-QL27-QL20-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)

11

Bờ Y (Kon Tum)

QL40-QL14-QL14B-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL40-QL14-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL40-QL14-QL14B-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL40-QL14-QL19-Đường đô thị Cảng biển Quy Nhơn (Bình Định)
QL40-QL14-QL19 Lệ Thanh (Gia Lai)
QL40-QL14-QL13 Hoa Lư (Bình Phước)
QL40-QL14-QL27-QL20-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)
QL 40-QL14-QL13-QL1- Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)
QL 40-QL14-QL13-QL1 Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh)
QL 40-QL14-QL1-QL51- Đường đô thị Cảng biển (Bà Rịa – Vũng Tàu)
QL1-QL24 Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi)
QL 40-QL14-QL14B-QL1- Đường đô thị Cảng biển Đà Nẵng (Đà Nẵng)

12

Lệ Thanh (Gia Lai)

QL19-QL14-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL19-QL14-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL19-QL14-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL19-QL14-QL1 -Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL19-Đường đô thị Cảng biển Quy Nhơn (Bình Định)
QL19-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)

13

Bu Prăng (Đắc Nông)

QL14C-QL14-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)

QL14C-QL14-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)

QL14C-QL14-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)

QL14C-QL14-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)

QL14C-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)

QL14C-QL14-QL19-Đường đô thị Cảng biển Quy Nhơn (Bình Định)

QL14C-QL14-QL13-QL1-Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)

QL14C-QL14-QL13-QL1-QL51-Đường đô thị Cảng biển (Bà Rịa – Vũng Tàu)

QL14C-QL14-QL13-QL1 Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh)

14

Hoa Lư (Bình Phước)

QL13-QL14-QL14B-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL13-QL14-QL14B-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL13-QL14-QL14B-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL13-QL14-QL14B-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL13-QL1-Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)
QL13-QL1-QL51-Đường đô thị Cảng biển (Bà Rịa – Vũng Tàu)
QL13-QL1-Đường đô thị Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh)
QL13-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)

15

Mộc Bài (Tây Ninh)

QL22A-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL22A-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL22A-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL22A-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL22A-QL1-Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)
QL22A-QL1-QL51-Đường đô thị Cảng biển (Bà Rịa – Vũng Tàu)
QL22A-QL1 Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh)
QL22A-QL20-QL27-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)
QL22A-QL20-QL27-QL14-QL1-QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

16

Xa Mát (Tây Ninh)

QL22B-QL22A-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL22B-QL22A-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL22B-QL22A-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL22B-QL22A-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL22B-QL22A-QL1-Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)
QL22B-QL22A-QL1-QL51-Đường đô thị Cảng biển (Bà Rịa – Vũng Tàu)
QL22B-QL22A-QL1 Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh)

17

Thường Phước (Đồng Tháp)

TL841-QL30-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
TL841-QL30-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
TL841-QL30-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
TL841-QL30-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
TL841-QL30-QL1-Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)

18

Tịnh Biên (An Giang)

QL91-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL91-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL91-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL91-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL91-QL1-Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)

19

Vĩnh Xương (An Giang)

QL91-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL91-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL91-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL91-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL91-QL1-Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)

20

Hà Tiên (Kiên Giang)

QL80-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL80-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL80-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL80-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL80-QL1-Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)

21

Ga Đồng Đăng (Lạng Sơn)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội- QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-Ga Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL91 Tịnh Biên (An Giang)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL80 Hà Tiên (Kiên Giang)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL22A-QL22B Xa Mát (Tây Ninh)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL14-QL19 Lệ Thanh (Gia Lai)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL14B-QL14-QL13 Hoa Lư (Bình Phước)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL14-QL14C Bu Prăng (Đắk Nông)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL91 Vĩnh Xương (An Giang)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL30 Dinh Bà (Đồng Tháp)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL30-TL841 Thường Phước (Đồng Tháp)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-QL14- QL40 Bờ Y (Kon Tum)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL91 Tịnh Biên (An Giang)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL80 Hà Tiên (Kiên Giang)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL22A-QL22B Xa Mát (Tây Ninh)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-QL14-QL19 Lệ Thanh (Gia Lai)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL14B-QL14-QL13 Hoa Lư (Bình Phước)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL14-QL14C Bu Prăng (Đắk Nông)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL91 Vĩnh Xương (An Giang)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL30 Dinh Bà (Đồng Tháp)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL30-TL841 Thường Phước (Đồng Tháp)

22

Ga Lào Cai (Lào Cai)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên)-QL1-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – Đường Hồ Chí Minh-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – Đường Hồ Chí Minh-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – Đường Hồ Chí Minh-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – Đường Hồ Chí Minh-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – Đường Hồ Chí Minh-QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội – Ga Hà Nội (ga Yên Viên) -QL1-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL91 Tịnh Biên (An Giang)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL80 Hà Tiên (Kiên Giang)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL22A-QL22B Xa Mát (Tây Ninh)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL14-QL19 Lệ Thanh (Gia Lai)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1- QL14B-QL14-QL13 Hoa Lư (Bình Phước)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL14-QL14C Bu Prăng (Đắk Nông)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL91 Vĩnh Xương (An Giang)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL30 Dinh Bà (Đồng Tháp)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL30-TL841 Thường Phước (Đồng Tháp)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên)- Ga Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

Ghi chú: QL – viết tắt của từ “Quốc lộ”; TL – viết tắt của từ “Tỉnh lộ”.

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 15/2014/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn tuyến đường vận chuyển và các cặp cửa khẩu của Việt Nam để vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Trong trường hợp điều ước quốc tế liên quan đến quá cảnh hàng hóa mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận chuyển quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam với nước ngoài.

Điều 3. Tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa

Việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện theo các tuyến đường và cặp cửa khẩu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
– UBATGTQG;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
– Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
– Lưu: VT, VTải (Nguyên 15b).

BỘ TRƯỞNG

Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC

TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Cửa khẩu nhập hoặc xuất

Lộ trình

Cửa khẩu xuất hoặc nhập

1

Móng Cái (Quảng Ninh)

QL18-QL10-QL1-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)
QL18-QL10-QL1-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)
QL18-QL10-QL1-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)
QL18-QL10-QL1-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)
QL18-QL10-QL1-QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)
QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)
QL18-QL10-QL1-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)
QL18-QL10-QL1-QL91 Tịnh Biên (An Giang)
QL18-QL10-QL1-QL80 Hà Tiên (Kiên Giang)
QL18-QL10-QL1-QL22A-QL22B Xa Mát (Tây Ninh)
QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19 Lệ Thanh (Gia Lai)
QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13 Hoa Lư (Bình Phước)
QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL14C Bu Prăng (Đắk Nông)
QL18-QL10-QL1-QL91 Vĩnh Xương (An Giang)
QL18-QL10-QL1-QL30 Dinh Bà (Đồng Tháp)
QL18-QL10-QL1-QL30-TL841 Thường Phước (Đồng Tháp)
QL18-QL10-QL1- Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)
QL18-QL10-QL1- Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)
QL18-QL10-QL1- Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)
QL18-QL10-QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)
QL18-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)

2

Hữu Nghị (Lạng Sơn)

QL1-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)
QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)
QL1-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)
QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

QL1-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

QL1-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

QL1-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)

QL1-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh -QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

QL1-QL14B-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)

QL1-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)

QL1-QL91 Tịnh Biên (An Giang)

QL1-QL80 Hà Tiên (Kiên Giang)

QL1-QL22A-QL22B Xa Mát (Tây Ninh)

QL1-QL14B-QL14-QL19 Lệ Thanh (Gia Lai)

QL1-QL14B-QL14-QL13 Hoa Lư (Bình Phước)

QL1-QL14B-QL14-QL14C Bu Prăng (Đắk Nông)

QL1-QL91 Vĩnh Xương (An Giang)

QL1-QL30 Dinh Bà (Đồng Tháp)

QL1-QL30-TL841 Thường Phước (Đồng Tháp)

3

Tà Lùng (Cao Bằng)

QL3-QL1-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

QL3-Đường Hồ Chí Minh -QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

QL3-QL1-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

QL3-Đường Hồ Chí Minh -QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

QL3-QL1-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

QL3-Đường Hồ Chí Minh -QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

QL3-QL1-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

QL3-Đường Hồ Chí Minh -QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

QL3-QL1-QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

QL3-Đường Hồ Chí Minh -QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

QL3-QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

QL3-QL1-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)

QL3-QL1-QL14B-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)

QL3-QL1-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)

QL3-QL1-QL91 Tịnh Biên (An Giang)

QL3-QL1-QL80 Hà Tiên (Kiên Giang)

QL3-QL1-QL22A-QL22B Xa Mát (Tây Ninh)

QL3-QL1-QL14B-QL14-QL19 Lệ Thanh (Gia Lai)

QL3-QL1-QL14B-QL14-QL13 Hoa Lư (Bình Phước)

QL3-QL1-QL14B-QL14-QL14C Bu Prăng (Đăk Nông)

QL3-QL1-QL91 Vĩnh Xương (An Giang)

QL3-QL1-QL30 Dinh Bà (Đồng Tháp)

QL3-QL1-QL30-TL841 Thường Phước (Đồng Tháp)

4

Lào Cai (Lào Cai)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường Hồ Chí Minh -QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường Hồ Chí Minh -QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường Hồ Chí Minh -QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường Hồ Chí Minh -QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường Hồ Chí Minh -QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL91 Tịnh Biên (An Giang)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL80 Hà Tiên (Kiên Giang)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL22A-QL22B Xa Mát (Tây Ninh)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL14-QL19 Lệ Thanh (Gia Lai)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL14B-QL14-QL13 Hoa Lư (Bình Phước)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL14-QL14C Bu Prăng (Đăk Nông)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL91 Vĩnh Xương (An Giang)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL30 Dinh Bà (Đồng Tháp)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-QL1-QL30-TL841 Thường Phước (Đồng Tháp)

Đường cao tốc Lào Cai-Hà Nội-Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Cảng (Hải Phòng)

QL70-QL2-QL3-Hà Nội-Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

5

Tây Trang (Điện Biên)

QL279-QL12-QL4D-QL70 Lào Cai (Lào Cai)
QL279-QL6-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL279-QL6-QL1-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL279-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL279-QL6-QL1-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)
QL279-QL6-Đường Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

6

Na Mèo (Thanh Hóa)

QL217-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL217-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL217-Đường Hồ Chí Minh-Đường đô thị-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL217-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL217-Đường Hồ Chí Minh-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL217-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL217-Đường Hồ Chí Minh-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL217-QL1-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)
QL217-QL1-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa)
QL217-QL1-Đường đô thị Cảng biển Thanh Hóa (Thanh Hóa)

7

Nậm Cắn (Nghệ An)

QL7-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL7-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL7-Đường Hồ Chí Minh-Đường đô thị-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL7-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL7-Đường Hồ Chí Minh-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL7-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL7-Đường Hồ Chí Minh-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL7- QL1-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa)
QL7- QL1-QL12C Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh)
QL1 -QL12A-QL15-QL7 Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi)
QL7-QL1-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)
QL7-QL1A-TL536-QL46 Cảng Cửa Lò (Nghệ An)

8

Cầu Treo (Hà Tĩnh)

QL8-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL8- QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL8-Đường Hồ Chí Minh-Đường đô thị-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL8- QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL8-Đường Hồ Chí Minh-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL8-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL8-Đường Hồ Chí Minh-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL8-QL1-QL12C Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh)
QL8-QL1-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)
QL8- Đường Hồ Chí Minh-QL12C Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh)
QL8A-QL1A-TL536-QL46 Cảng Cửa Lò (Nghệ An)

9

Cha Lo (Quảng Bình)

QL12A – Đường Hồ Chí Minh-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL12A – Đường Hồ Chí Minh-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL12A-Đường Hồ Chí Minh-Đường đô thị-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL12A- Đường Hồ Chí Minh-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL12A-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài – Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL12A- Đường HCM-QL1-QL12C Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh)
QL12-QL1 Cảng Hòn La (Quảng Bình)
QL12-QL1 Cảng Gianh (Quảng Bình)
QL12A-QL1-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)
QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL12A Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi)

10

Lao Bảo (Quảng Trị)

QL9-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)

QL9-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)

QL9-Đường Hồ Chí Minh-Đường đô thị-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)

QL9-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)

QL9-Đường Hồ Chí Minh-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)

QL9-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)

QL9-Đường Hồ Chí Minh-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)

QL1-QL9 Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi)

QL9-QL1-Đường đô thị Cảng biển Đà Nẵng (Đà Nẵng)

QL9-QL1-QL10-QL5 Cảng biển (Hải Phòng)

QL9- QL1-QL14B-QL14-QL27-QL20-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)

11

Bờ Y (Kon Tum)

QL40-QL14-QL14B-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL40-QL14-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL40-QL14-QL14B-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL40-QL14-QL19-Đường đô thị Cảng biển Quy Nhơn (Bình Định)
QL40-QL14-QL19 Lệ Thanh (Gia Lai)
QL40-QL14-QL13 Hoa Lư (Bình Phước)
QL40-QL14-QL27-QL20-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)
QL 40-QL14-QL13-QL1- Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)
QL 40-QL14-QL13-QL1 Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh)
QL 40-QL14-QL1-QL51- Đường đô thị Cảng biển (Bà Rịa – Vũng Tàu)
QL1-QL24 Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi)
QL 40-QL14-QL14B-QL1- Đường đô thị Cảng biển Đà Nẵng (Đà Nẵng)

12

Lệ Thanh (Gia Lai)

QL19-QL14-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL19-QL14-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL19-QL14-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL19-QL14-QL1 -Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL19-Đường đô thị Cảng biển Quy Nhơn (Bình Định)
QL19-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)

13

Bu Prăng (Đắc Nông)

QL14C-QL14-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)

QL14C-QL14-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)

QL14C-QL14-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)

QL14C-QL14-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)

QL14C-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)

QL14C-QL14-QL19-Đường đô thị Cảng biển Quy Nhơn (Bình Định)

QL14C-QL14-QL13-QL1-Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)

QL14C-QL14-QL13-QL1-QL51-Đường đô thị Cảng biển (Bà Rịa – Vũng Tàu)

QL14C-QL14-QL13-QL1 Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh)

14

Hoa Lư (Bình Phước)

QL13-QL14-QL14B-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL13-QL14-QL14B-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL13-QL14-QL14B-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL13-QL14-QL14B-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL13-QL1-Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)
QL13-QL1-QL51-Đường đô thị Cảng biển (Bà Rịa – Vũng Tàu)
QL13-QL1-Đường đô thị Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh)
QL13-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)

15

Mộc Bài (Tây Ninh)

QL22A-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL22A-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL22A-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL22A-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL22A-QL1-Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)
QL22A-QL1-QL51-Đường đô thị Cảng biển (Bà Rịa – Vũng Tàu)
QL22A-QL1 Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh)
QL22A-QL20-QL27-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)
QL22A-QL20-QL27-QL14-QL1-QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

16

Xa Mát (Tây Ninh)

QL22B-QL22A-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL22B-QL22A-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL22B-QL22A-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL22B-QL22A-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL22B-QL22A-QL1-Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)
QL22B-QL22A-QL1-QL51-Đường đô thị Cảng biển (Bà Rịa – Vũng Tàu)
QL22B-QL22A-QL1 Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh)

17

Thường Phước (Đồng Tháp)

TL841-QL30-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
TL841-QL30-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
TL841-QL30-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
TL841-QL30-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
TL841-QL30-QL1-Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)

18

Tịnh Biên (An Giang)

QL91-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL91-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL91-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL91-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL91-QL1-Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)

19

Vĩnh Xương (An Giang)

QL91-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL91-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL91-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL91-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL91-QL1-Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)

20

Hà Tiên (Kiên Giang)

QL80-QL1-QL10-QL18 Móng Cái (Quảng Ninh)
QL80-QL1 Hữu Nghị (Lạng Sơn)
QL80-QL1-QL3 Tà Lùng (Cao Bằng)
QL80-QL1-Đường Bắc Ninh-Nội Bài-Đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai Lào Cai (Lào Cai)
QL80-QL1-Đường đô thị Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh)

21

Ga Đồng Đăng (Lạng Sơn)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội- QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-Ga Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL91 Tịnh Biên (An Giang)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL80 Hà Tiên (Kiên Giang)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL22A-QL22B Xa Mát (Tây Ninh)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL14-QL19 Lệ Thanh (Gia Lai)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL14B-QL14-QL13 Hoa Lư (Bình Phước)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL14-QL14C Bu Prăng (Đắk Nông)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL91 Vĩnh Xương (An Giang)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL30 Dinh Bà (Đồng Tháp)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL30-TL841 Thường Phước (Đồng Tháp)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường Hồ Chí Minh-QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-QL14- QL40 Bờ Y (Kon Tum)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL91 Tịnh Biên (An Giang)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL80 Hà Tiên (Kiên Giang)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL22A-QL22B Xa Mát (Tây Ninh)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-QL14-QL19 Lệ Thanh (Gia Lai)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL14B-QL14-QL13 Hoa Lư (Bình Phước)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL14-QL14C Bu Prăng (Đắk Nông)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL91 Vĩnh Xương (An Giang)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Hà Nội-QL1-QL30 Dinh Bà (Đồng Tháp)

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên- QL1-QL30-TL841 Thường Phước (Đồng Tháp)

22

Ga Lào Cai (Lào Cai)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên)-QL1-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – Đường Hồ Chí Minh-QL217 Na Mèo (Thanh Hóa)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – Đường Hồ Chí Minh-QL7 Nậm Cắn (Nghệ An)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – Đường Hồ Chí Minh-QL8 Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – Đường Hồ Chí Minh-QL12A Cha Lo (Quảng Bình)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – Đường Hồ Chí Minh-QL9 Lao Bảo (Quảng Trị)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội – Ga Hà Nội (ga Yên Viên) -QL1-QL14-QL40 Bờ Y (Kon Tum)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL22A Mộc Bài (Tây Ninh)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL91 Tịnh Biên (An Giang)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL80 Hà Tiên (Kiên Giang)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL22A-QL22B Xa Mát (Tây Ninh)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL14-QL19 Lệ Thanh (Gia Lai)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1- QL14B-QL14-QL13 Hoa Lư (Bình Phước)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL14-QL14C Bu Prăng (Đắk Nông)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL91 Vĩnh Xương (An Giang)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL30 Dinh Bà (Đồng Tháp)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – QL1-QL30-TL841 Thường Phước (Đồng Tháp)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên)- Ga Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Hà Nội (ga Yên Viên) – Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Cảng biển (Hải Phòng)

Ghi chú: QL – viết tắt của từ “Quốc lộ”; TL – viết tắt của từ “Tỉnh lộ”.

Văn bản so sánh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/2015/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 15/2014/TT-BGTVT NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯỚNG DẪN VỀ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về quá cảnh hàng hóa ký ngày 09 tháng 4 năm 1994;

Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 13 tháng 3 năm 2009;

Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 26 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Viêt Nam

1. Bổ sung, sửa đổi Điều 3 như sau:

“1. Tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế, Bộ Giao thông vận tải sẽ công bố bổ sung hoặc sửa đổi danh mục tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa để các đơn vị vận tải lựa chọn thực hiện”.

3. Thay thế Phụ lục của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2015.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– UBATGTQG;
– Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
– Báo GT, Tạp chí GTVT;
– Lưu: VT, VTải.

BỘ TRƯỞNG

Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC

TUYẾN ĐƯỜNG, CỬA KHẨU VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 05 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Cửa khẩu nhập hoặc xuất

Tuyến đường

Cửa khẩu xuất hoặc nhập

1

CK Móng Cái QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-QL6-QL279

CK Tây Trang

QL18-QL10-QL5-QL1-Đường đô thị-QL6-QL279
QL18-QL10-QL1-QL217

CK Na Mèo

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL18-QL10-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL18-QL10-QL1-QL8

CK Cầu Treo

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL18-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL18-QL10-QL1-QL9

CK Lao Bảo

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL18-QL10-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL18-QL10-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

QL18-QL10-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

CK Dinh Bà

QL18-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL18-QL10-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL18-QL10-QL1-QL80

CK Hà Tiên

ỌL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL18-QL10-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL18-QL10-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL18-QL10-QL5 -Đường đô thị

CB Hải Phòng

2

CK Hữu Nghị

QL1-Đường đô thị-QL6-QL279

CK Tây Trang

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-QL279
QL1-QL18-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL1-QL217

CK Na Mèo

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL217
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL1-QL7

CK Nậm Cắn

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL7
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL1-QL8

CK Cầu Treo

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL8
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15- Đường Hồ Chí Minh-QL12 A
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL1-QL9

CK Lao Bảo

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL9
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL9
QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL22A
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22 A
QL1-QL22 A-QL22B

CK Xa Mát

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL22A-QL22B
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A- QL22B
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B
QL1-QL62

CK Bình Hiệp

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL62
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL62
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

CK Dinh Bà

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL1-QL91

CK Tịnh Biên

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL91
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-QL80

CK Hà Tiên

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL80
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL80
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL30-ĐT841
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30- ĐT841
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL3 0-ĐT841
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL1Q-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL91
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL5-Đường đô thị
QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

3

CK Tà Lùng QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-QL279

CK Tây Trang

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-QL279
QL3-QL1-QL217

CK Na Mèo

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-QL1-QL217
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ- Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL3-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL7
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL3-QL1-QL8

CK Cầu Treo

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8 QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL8
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL3 -QL1-QL15 -Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15- Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15-QL12A
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL3-QL1-QL9

CK Lao Bảo

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL9
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL3-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL3-QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Nình Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL3-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL3-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL22A
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A
QL3-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B
QL3-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL62
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL3-QL1-QL30

CK Dinh Bà

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương- QL1-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL3-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương- QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QLN2- ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL3-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương- QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Binh-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-QL1-QL80

CK Hà Tiên

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL80
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương- QL1-QL80
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL3-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30- ĐT841
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30-ĐT841
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL3-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL3-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

4

CK Thanh Thủy

QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-QL6-QL279

CK Tây Trang

QL2-Đường đô thị-QL1-QL217

CK Na Mèo

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL217
QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL2-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL7
QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL2-Đường đô thị-QL1-QL8

CK Cầu Treo

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL2-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21 -Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL2-Đường đô thị-QL1-QL9

CK Lao Bảo

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL2-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL2-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL2-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL2-Đường đô thị-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL22A
QL2-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B
QL2-Đường đô thị-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL62
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL2-Đường đô thị-QL1-QL30

CK Dinh Bà

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL30
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL2-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL2-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL2-Đường đô thị-QL1-QL80

CK Hà Tiên

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL1Q-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL2-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL3 0-ĐT841
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL2-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL91
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL2-Đường 5 kéo dài-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL2-Đường 5 kéo dài-QL1- ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

5/

CK Lào Cai QL4D-QL12-QL279

CK Tây Trang

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL217

CK Na Mèo

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL1-QL217
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL217
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL7
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL7
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL8

CK Cầu Treo

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL8
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL8
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL9

CK Lao Bảo

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL9
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL9
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL40
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL19
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL13
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL22A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL22A-QL22B
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22 A-QL22B
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

ĐCT Lào Cai-Hà Nội -QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL30

CK Dinh Bà

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-/ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL80

CK Hà Tiên

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Binh-QL10-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Ha Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL2-Đường 5 kéo dài-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL5-Đường đô thị
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL2-Đường 5 kéo dài-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng- Đường đô thị

6

CK Tây Trang

QL279-QL6-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL279-QL6-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
QL279-QL6-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

SB Nội Bài

7

CK Na Mèo

QL217-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL217-QL15-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL217-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL47-QL1-Đường đô thị

BC Lệ Môn (CB Nghi Sơn)

QL217-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL217-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL217-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

8

CK Nậm Cắn

QL7-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL7-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL7-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL7- QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL7-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

9

CK Cầu Treo

QL8-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL8-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL8-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL8-QL1-QL12C

BC Vũng Áng (CB Hà Tĩnh)

QL8-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-QL12C
QL8-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-Đường vào cảng

BC Gianh, BC Hòn La (CB Quảng Bình)

QL8-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL8-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

10

CK Cha Lo QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL12A-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL12A-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL8-QL1-ĐT536-QL46
QL12A-QL12C

BC Vũng Áng (CB Hà Tĩnh)

QL12A-QL1-Đường vào cảng

BC Gianh, BC Hòn La (CB Quảng Bình)

QL12A-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

11

CK Lao Bảo QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL9-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL9- Đường Hồ Chí Minh-QL8-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL9-QL1-QL12C

BC Vũng Áng (CB Hà Tĩnh)

QL9-QL1-Đường vào cảng

BC Gianh, BC Hòn La (CB Quảng Bình)

QL9-QL1-Đường đô thị

CB Đà Nẵng

QL9-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL9-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL9-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

12

CK Bờ Y

QL40-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL40-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL40-QL14-QL13-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL40-QL14-QL13-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

QL40-QL14-QL14B-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL40-QL14-QL14B-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL40-QL14-QL14B-QL1-QL12C

BC Vũng Áng (CB Hà Tĩnh)

QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường vào cảng

BC Gianh, BC Hòn La (CB Quảng Bình)

QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường đô thị

CB Đà Nẵng

QL40-QL14-QL24-QL1-QL24C

CB Dung Quất

QL40-QL14-QL19

CB Quy Nhơn

QL40-QL14-QL13-QL1- Đường đô thị

CB TP. Hồ Chí Minh

QL40-QL14-QL13-QL1-QL51 – Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL40-QL14-QL13 -QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

13

CK Lệ Thanh

QL19-QL14-QL14B-QL1-Đường đô thị

CB Đà Nẵng

QL19

CB Quy Nhơn

QL19-QL14-QL13 -QL1-QL51 -Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL19-QL14-QL13 -QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL19-QL14-QL13 -QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

14

CK Hoa Lư

QL13-QL1-QL19

CB Quy Nhơn

QL13-QL1-QL51- Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL13-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL13-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

15

CK Mộc Bài

QL22A-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL22A-QL1-ĐT743-Cảng Tổng hợp Bình Dương-ĐT743-QL1-QL51-Đường đô thị
QL22A-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL22A-QL1-ĐT743-Cảng Tổng hợp Bình Dương-ĐT743-QL1-Đường đô thị
QL22A-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

16

CK Xa Mát

QL22B-QL22A-QL1-QL51 -Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL22B-QL22A-QL1-ĐT743-Cảng Tổng hợp Bình Dương-ĐT743-QL1-QL51- Đường đô thị
QL22B-QL22A-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL22B-QL22A-QL1-ĐT743-Cảng Tổng hợp Bình Dương-ĐT743-QL1-Đường đô thị
QL22B-QL22A-QL1 -Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

17

CK Bình Hiệp

QL62-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL62- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị
QL62-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL62-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị
QL62-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL62- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

18

CK Dinh Bà

QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51 -Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-QL51-Đường đô thị
QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị
QL30-QL1- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị

19

Tịnh Biên

QL91-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51 -Đường đô thị
QL91-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị
QL91-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

20

CK Hà Tiên

QL80-QL1-QL51 -Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL80-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị
QL80-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL80-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị
QL80-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL80-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

21

CK Thường Phước

QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

ĐT841-QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-QL51-Đường đô thị
QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

ĐT841-QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị
Tuyến sông Tiền-Cửa Tiểu-Đường Biển
QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

ĐT841-QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị

22

CK Vĩnh Xương

QL91-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị
QL91-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị
Tuyến sông Hậu-Kênh Quan Chánh Bố-Cửa Định An-Đường biển
Tuyến sông Hậu

CB Cần Thơ

QL91-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

23

Ga Đồng Đăng

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường Đô Thị-QL1-QL217

CK Na Mèo

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường Đô Thị-QL1-QL217
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Thanh Hóa-Ga Thanh Hóa-Đường đô thị-QL1- QL47-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL217
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL7
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Nghệ An-Ga Vinh-Đường đô thị-QL1-QL7
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL8

CK Cầu Treo

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL8
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Hà Tĩnh-Ga Hương Phố- Đường Hồ Chí Minh-QL8
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12 A

CK Cha Lo

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Mình-QL12A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Quảng Bình-Ga Đồng Hới-Đường đô thị- Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL9

CK Lao Bảo

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL9
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Quảng Trị-Ga Đông Hà-Đường đô thị-QL9
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Đà Nẵng-Ga Đà Nẵng-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL19

CK Lệ Thanh

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B- QL14-QL19
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL19
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B- QL14-QL13

CK Hoa Lư

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL13
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B- QL14-QL13
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL13
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL13
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22 A-QL22B
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL62
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL62
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30

CK Dinh Bà

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL80

CK Hà Tiên

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội- Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội- Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Kép-Ga Cái Lân

BC tổng hợp Cái Lân (CB Quảng Ninh)

24

Ga Lào Cai

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường Đô Thị-QL1-QL217

CK Na Mèo

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường Đô Thị-QL1-QL217
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Thanh Hóa-Ga Thanh Hóa-Đường đô thị-QL1-QL47-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL217
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL7
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Nghệ An-Ga Vinh-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Cầu Treo

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL8
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL8
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hà Tĩnh-Ga Hương Phố- Đường Hồ Chí Minh- QL8
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Quảng Bình-Ga Đồng Hới-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL9

CK Lao Bảo

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL9
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hố Chí Minh-QL9
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Quảng Trị-Ga Đông Hà-Đường đô thị-QL9
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Đà Nẵng-Ga Đà Nang-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL19

CK Lệ Thanh

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL19
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL13
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Đà Nẵng-Ga Đà Nẵng-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL13
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL13
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A- QL22B
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL62
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL62
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30

CK Dinh Bà

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845- ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1 ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL80

CK Hà Tiên

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM- Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1- QL80
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-Đường đô thị-CB TP.Hồ Chí Minh-Đường biển-Cửa Tiểu-Sông Tiền
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1- QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thân-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-Đường đô thị-CB TP.Hồ Chí Minh-Đường biển-Cửa Định An- Kênh Quan Chánh Bố-Sông Hậu
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội- Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội- Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Kép-Ga Cái Lân

BC tổng hợp Cái Lân (CB Quảng Ninh)

Ghi chú: các cụm từ viết tắt như sau

ĐCT – viết tắt của từ “Đường cao tốc”;

QL – viết tắt của từ “Quốc lộ”;

ĐT – viết tắt của từ “Đường tỉnh”;

CK – viết tắt của từ “Cửa khẩu”;

CB – viết tắt của từ “Cảng biển”;

SB – viết tắt của từ “Sân bay”;

BC – viết tắt của từ “Bến cảng”.

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.