Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoThông tư 23/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
————————
Số: 23/2012/TT-BNNPTNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-
   Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012
 
 
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực
thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
————————
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24/3/2004;
Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục 3 “Quy định về quản lý” trong các quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-10: 2009/BNNPTNT; QCVN 01-11: 2009/BNNPTNT; QCVN 01-12: 2009/BNNPTNT; QCVN 01-13: 2009/BNNPTNT ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT.
1. Bãi bỏ điểm 3.1. “Chứng nhận hợp quy”.
2. Điểm 3.2. “Công bố hợp quy” được sửa đổi như sau:
3.2. Công bố hợp quy
Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02/8/2012.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận:        
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ KHCN; Bộ Công Thương; Bộ Tài chính;
– Tổng cục Hải quan;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Công báo Chính phủ;
– Website Chính phủ;               
– Lưu: VT, CN.  
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Diệp Kỉnh Tần

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
————————
Số: 23/2012/TT-BNNPTNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-
   Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012
 
 
THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực
thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
————————
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24/3/2004;
Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục 3 “Quy định về quản lý” trong các quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-10: 2009/BNNPTNT; QCVN 01-11: 2009/BNNPTNT; QCVN 01-12: 2009/BNNPTNT; QCVN 01-13: 2009/BNNPTNT ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT.
1. Bãi bỏ điểm 3.1. “Chứng nhận hợp quy”.
2. Điểm 3.2. “Công bố hợp quy” được sửa đổi như sau:
3.2. Công bố hợp quy
Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02/8/2012.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận:        
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ KHCN; Bộ Công Thương; Bộ Tài chính;
– Tổng cục Hải quan;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Công báo Chính phủ;
– Website Chính phủ;               
– Lưu: VT, CN.  
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Diệp Kỉnh Tần

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.