Điều 1. Điều khoản chung

1. Khách hàng sử dụng Website Vienphapluatungdung.vn là Quý khách chấp nhận Điều khoản và Điều kiện này, kể cả những thay đổi về sau (nếu có).

2. Nội dung trên Website mang tính chất tham khảo. Viện Pháp luật Ứng dụng Việt Nam không chịu trách nhiệm pháp lý khi khách hàng áp dụng pháp luật không đúng.

3. Khi trích dẫn nguồn từ Viện Pháp luật Ứng dụng Việt Nam nhất thiết phải ghi rõ nguồn: “Theo www.Vienphapluatungdung.vn”.

Điều 2. Dịch vụ

Dịch vụ do Viện Pháp luật Ứng dụng Việt Nam cung cấp là các dịch vụ được công bố trên website: Vienphapluatungdung.vn

Điều 3. Nghĩa vụ của khách hàng

1. Khi sử dụng Viện Pháp luật Ứng dụng Việt Nam khách hàng phải đăng ký Tên tài khoản, Mật khẩu, và một số thông tin cá nhân. Thông tin phải chính xác vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của khách hàng.

2. Khách hàng có trách nhiệm tự bảo mật Tên tài khoản và Mật khẩu. Viện Pháp luật Ứng dụng Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp mật khẩu bị mất.

Điều 4. Hạn chế đối với khách hàng

1. Không được sao chép, bán, cho thuê lại quyền sử dụng, hoặc cung cấp Tên Tài khoản và Mật khẩu cho một bên thứ ba sử dụng.

2. Không được phép sử dụng thông tin, dữ liệu từ Viện Pháp luật Ứng dụng Việt Nam để phát triển thành (toàn bộ hoặc một phần) hệ thống lưu trữ và tra cứu khác nhằm mục đích thương mại, bao gồm: bán, cho thuê hoặc hình thức thương mại khác.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Viện Pháp luật Ứng dụng Việt Nam

1. Viện Pháp luật Ứng dụng Việt Nam có quyền áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm mà pháp luật cho phép nếu khách hàng vi phạm các quy định tại Điều khoản và Điều kiện này.

2. Trong trường hợp Viện Pháp luật Ứng dụng Việt Nam phải chịu trách nhiệm pháp lý do lỗi của Viện thì mức bồi thường thiệt hại sẽ ngang bằng khoản phí Quý khách đóng lần gần nhất.

Điều 6. Hiệu lực

1. Các thông báo và khuyến cáo trên Viện Pháp luật Ứng dụng Việt Nam là bộ phận bổ sung cho Thỏa ước.

2. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện này, cũng như thông báo và khuyến cáo về sau, không hợp pháp, vô hiệu và/hoặc không thể thi hành được, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách biệt khỏi những điều khoản còn lại của Điều khoản và Điều kiện và không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng như khả năng thi hành của các điều khoản còn lại.

3. Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực từ ngày 10/10/2021.