Tội phạm là gì

Tội phạm là gì? Khái niệm về tội phạm được quy định tại Khoản 1, Điều 8 Bộ luật Hình sự 2015 như sau: “ Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một

Hiệu lực về không gian

Nêu hiệu lực về không gian của Bộ luật hình sự. Đối với hành vi phạm tội xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam Nguyên tắc áp dụng Bộ luật hình sự đối với hành vi phạm tội xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Bộ luật

Hiệu lực về thời gian của Bộ luật hình sự

Nêu hiệu lực về thời gian của Bộ luật hình sự. Hiệu lực về thời gian của Bộ luật hình sự được quy định tại Điều 7 Bộ luật hình sự 2015 như sau: “1. Điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội là điều luật đang có hiệu lực thi

Phân tích các phương pháp điều chỉnh của Tư pháp quốc tế?

Phương pháp điều chỉnh Là tổng hợp các biện pháp cách thức mà nhà nước  sử dụng để tác động lên các quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng)có yếu tố nước ngoài làm cho các quan hệ này phát triển theo hướng có lợi cho giai cấp thống trị trong xã hội. Có ba

Bài tập

Đề thi

Nhận định

Trắc nghiệm

Tự luận