Bài tập luật môi trường 2

Dưới đây là tổng hợp các bài tập tình huống Luật môi trường 2020 phần 2, mời mọi người cùng theo dõi. Bài tập 16:  Công ty A là một doanh nghiệp của nước ngoài có nhu cầu xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại Việt Nam. Hỏi: 1. Công ty A có thuộc đối tượng

Bài tập tư pháp 2

Dưới đây là tổng hợp các bài tập tình huống Tư pháp quốc tế có đáp án phần 2, mời mọi người cùng theo dõi. Câu 16: Tháng 5/2017, ông A (quốc tịch Việt Nam) sang Thái Lan công tác. Trong thời gian ở Thái Lan, ông bị chó của ông B cắn. (chó của

Luật đất đai: Bộ câu hỏi lý thuyết (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Câu 1: Hãy nêu các điểm mới cơ bản của Luật đất đai 2013 so với Luật đất đai 2003? So với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 có 14 chương, 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều

Luật dân sự: 150 câu hỏi lý thuyết P2 (có đáp án)

CHƯƠNG VI: NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Câu 1: Trình bày khái niệm, đặc điểm của nghĩa vụ? Đáp án: Khái niệm: Nghĩa vụ được định nghĩa tại Điều 274 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau: “Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là

Luật dân sự: 150 câu hỏi lý thuyết P1 (có đáp án)

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM VỀ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM  Câu 1: Trình bày nội dung của Luật dân sự hiện nay? Đáp án: Luật dân sự gồm các nguyên tắc cơ bản và có nhiều chế định khác nhau như: chế định tài sản và quyền sở hữu; chế định nghĩa vụ dân sự

Luật hiến pháp: 150 câu hỏi lý thuyết (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LUẬT HIẾN PHÁP Câu 1: Trình bày khái niệm, phân loại đối tượng điều chỉnh của ngành Luật hiến pháp? Đáp án: + Khái niệm đối tượng điều chỉnh của ngành Luật hiến pháp: Đối tượng điều chỉnh của ngành Luật hiến pháp là các quan hệ

Luật hình sự: Bộ câu hỏi ôn tập lý thuyết (có đáp án)

BỘ CÂU HỎI LÝ THUYẾT MÔN LUẬT HÌNH SỰ CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT HÌNH SỰ Câu 1: Nêu khái niệm Luật hình sự, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự. Khái niệm: Luật Hình sự là hệ thống các quy phạm pháp luật

Bài tập

Đề thi

Nhận định

Trắc nghiệm

Tự luận