Luật đất đai: Bộ câu hỏi lý thuyết (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Câu 1: Hãy nêu các điểm mới cơ bản của Luật đất đai 2013 so với Luật đất đai 2003? So với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 có 14 chương, 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều

Luật dân sự: 150 câu hỏi lý thuyết P2 (có đáp án)

CHƯƠNG VI: NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Câu 1: Trình bày khái niệm, đặc điểm của nghĩa vụ? Đáp án: Khái niệm: Nghĩa vụ được định nghĩa tại Điều 274 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau: “Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là

Luật dân sự: 150 câu hỏi lý thuyết P1 (có đáp án)

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM VỀ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM  Câu 1: Trình bày nội dung của Luật dân sự hiện nay? Đáp án: Luật dân sự gồm các nguyên tắc cơ bản và có nhiều chế định khác nhau như: chế định tài sản và quyền sở hữu; chế định nghĩa vụ dân sự

Luật hiến pháp: 150 câu hỏi lý thuyết (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LUẬT HIẾN PHÁP Câu 1: Trình bày khái niệm, phân loại đối tượng điều chỉnh của ngành Luật hiến pháp? Đáp án: + Khái niệm đối tượng điều chỉnh của ngành Luật hiến pháp: Đối tượng điều chỉnh của ngành Luật hiến pháp là các quan hệ

Luật hình sự: Bộ câu hỏi ôn tập lý thuyết (có đáp án)

BỘ CÂU HỎI LÝ THUYẾT MÔN LUẬT HÌNH SỰ CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT HÌNH SỰ Câu 1: Nêu khái niệm Luật hình sự, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự. Khái niệm: Luật Hình sự là hệ thống các quy phạm pháp luật

Luật lao động: Bộ câu hỏi lý thuyết (có đáp án)

BỘ CÂU HỎI LÝ THUYẾT MÔN LUẬT LAO ĐỘNG CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM Câu 1: Phân tích đối tượng điều chỉnh của Luật lao động Việt Nam. Đối tượng điều chỉnh của luật lao động là nhóm các quan hệ xã hội trong lĩnh vực lao động, bao gồm

Luật Hôn nhân và gia đình: 150 câu lý thuyết (có đáp án)

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Câu 1: Trình bày khái niệm, vị trí, vai trò của Luật Hôn nhân và gia đình trong hệ thống pháp luật Đáp án Khái niệm hôn nhân Khái niệm “Luật hôn nhân và gia đình” có thể được

Bài tập

Đề thi

Nhận định

Trắc nghiệm

Tự luận