Phân loại và trách nhiệm của thành viên công ty hợp danh

Phân loại thành viên trong công ty hợp danh Thành viên hợp danh: phải là cá nhân, bắt buộc phải có trong công ti và phải có ít nhất hai thành viên. Thành viên hợp danh là nòng cốt của công ti hợp danh, bởi vì nếu không có thành viên này, công ti hợp

Các đặc điểm của công ty hợp danh

– Các thành viên của hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ của hợp danh. – Các thành viên vừa là chủ sở hữu vừa là người quản lí, điều hành các hoạt động của hợp danh. Trong hợp danh không có bộ máy quản lí chuyên biệt. – Hợp

Bản chất và đặc điểm của công ty TNHH

Bản chất của CTCP Công ti TNHH là loại hình công ti trung gian giữa công ti đối nhân và công ti đối vốn, nó vừa có những tính chất của một công ti đối nhân, là các thành viên quen biết nhau; việc góp vốn dễ dàng, đơn giản, việc thành lập, quản lí

Khái niệm và trách nhiệm tài sản của công ty đối nhân

Khái niệm công ty đối nhân: Công ti đối nhân là những công ti mà việc thành lập dựa trên sự liên kết chặt chẽ bởi độ tin cậy về nhân thân của các thành viên, các thành viên có quan hệ gần gũi, tin tưởng nhau mà lập ra “góp danh”, sự hùn vốn

Nêu định nghĩa và các đặc điểm cơ bản của công ty

Hiểu một cách phổ biến nhất, công ti thương mại là loại công ti do hai hay nhiều người (tổ chức) góp vốn thành lập để kinh doanh lấy lãi chia nhau và cùng nhau chịu rủi ro trong kinh doanh. Với quan niệm đó, công ti kinh doanh có những đặc điểm cơ bản:

Luật An sinh xã hội

Luật Cạnh tranh

Luật Đầu tư

Luật Doanh nghiệp

Luật Lao động

Luật Môi trường

Luật Ngân hàng

Luật Tài chính

Luật Thuế

Luật Thương mại