Luật Thuế: Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT THUẾ Câu 1: Đối với thuế trực thu, khi nào người chịu thuế đồng thời là người nộp thuế? A. Người tiêu dùng vật tư, hàng hóa cho tiêu dùng phi sản xuất và sản xuất. B. Người gia công hàng hóa để bán trong

Luật thuế: Tổng hợp nhận định đúng/sai (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT THUẾ Câu 1. Thuế là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Câu 2. Chỉ có cơ quan thuế mới có quyền thu thuế. Câu 3. Thuế ra đời cùng với sự ra đời nhà nước tư sản. Câu 4.

Pháp luật thuế bảo vệ môi trường

Thuế bảo vệ môi trường là gì? Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố tự nhiên và xã hội

Pháp luật thuế tài nguyên

Căn cứ pháp lý: – Luật Quản lý Thuế 2019 – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 2014 – Luật Thuế tài nguyên 2009 – Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về Thuế tài nguyên Thuế tài nguyên là gì? Thuế tài nguyên là một loại thuế gián thu, đây là

Khái niệm thuế đối với đất đai

[VPLUDVN] Khái niệm thuế đối với đất đai Tuỳ theo cách nhìn nhận của các nhà làm luật ở mỗi quốc gia mà đất đai có thể thuộc quyền sở hữu nhà nước hoặc thuộc quyền sở hữu tư nhân. Tuy nhiên, bất kể thừa nhận hình thức sở hữu nào về đất đai, hệ

Các khoản thu nhập không chịu thuế TNCN

[VPLUDVN] Khi thực hiện công tác quyết toán thuế TNCN cho người lao động, có một số quy định về các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.  1.Đối với tiền ăn ca. Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2, Điểm g, Tiết

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

I. Đối với cá nhân cư trú Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam phải nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật. Trong đó, theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 cá nhân cư trú

Kỳ tính thuế TNCN

1. Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú được quy định như sau: a) Kỳ tính thuế theo năm áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; b) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với thu nhập từ

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

[VPLUDVN] Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế, bao gồm: Thu nhập từ kinh doanh thuộc diện chịu thuế TNCN  Thu nhập từ kinh doanh thuộc diện chịu thuế TNCN bao gồm: – Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh

Khái niệm và đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

Khái niệm thuế thu nhập cá nhân  Hiện nay, chưa có định nghĩa chính xác, cụ thể về thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN). Tuy nhiên, dựa trên các quy định của pháp luật được ghi nhận tại Luật thuế thu nhập cá nhân, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, có thể hiểu thuế

Thuế suất thuế TNDN

Mức thuế suất 20% áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam. Mức thuế suất từ 32% – 50% sẽ áp dụng cho những doanh nghiệp có hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt

Các khoản lỗ được kết chuyển khi tính thuế TNDN

[VPLUDVN] Xác định lỗ và chuyển lỗ: Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế. Chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế cả năm mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và

Thu nhập được miễn thuế TNDN

1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

[VPLUDVN] Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức: Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN Trường hợp, doanh nghiệp có trích quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế TNDN phải nộp được xác định như sau: Thuế TNDN phải nộp =

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

– Thuế suất thuế TNDN hiện hành là 20% áp dụng chung cho các doanh nghiệp. – Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% tại khoản này là doanh thu của năm trước liền kề. – Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch hoặc năm tài chính, trừ trường hợp quy định đối với doanh nghiệp nước ngoài dưới đây. 2. Kỳ tính thuế TNDN theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với doanh nghiệp nước ngoài được quy định:  – Doanh

Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch hoặc năm tài chính, trừ trường hợp quy định đối với doanh nghiệp nước ngoài dưới đây. 2. Kỳ tính thuế TNDN theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với doanh nghiệp nước ngoài được quy định:  – Doanh

Thu nhập chịu thuế TNDN

[VPLUDVN] Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2008, Luật TNDN sửa đổi 2013, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế 2014. Các khoản thu nhập phải chịu thuế TNDN gồm: Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp

Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp Hiện nay, chưa có một khái niệm cụ thể về thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN). Tuy nhiên, dựa theo các quy định như luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành thì chúng ta có thể hiểu thuế TNDN như

Cơ chề hoạt động cuả thuế giá trị gia tăng

[VPLUDVN] Cơ sở cuả thuế giá trị gia tăng chính là phần giá trị tăng thêm cuả sản phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh mới sáng tạo ra chưa bị đánh thuế. Nói cách khác, cơ sở cuả thuế giá trị gia tăng là khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán

Vai trò cuả thuế giá trị gia tăng trong lưu thông hàng hoá

[VPLUDVN] Vai trò cuả thuế giá trị gia tăng trong lưu thông hàng hoá:     Luật thuế doanh thu quy định doanh thu phát sinh là cơ sở để thực hiện chế độ thu nộp thuế. Do đó Nhà nước đánh thuế trên toàn bộ doanh thu phát sinh cuả sản phẩm qua mỗi lần

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

[VPLUDVN] Trong quá trình thực hiện sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ phải tuân thủ và đảm bảo thực hiện các nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào sau để tính thuế, cụ thể: Phải khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT

Cách tính thuế

I/ Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.  – Phương pháp nộp thuế trực tiếp áp dụng đối với: cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. –  Tổ

Vai trò của thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng có tác dụng điều tiết thu nhập của tổ chức, cá nhân tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Thuế GTGT là khoản thu quan trọng của Ngân sách nhà nước. Thuế GTGT tạo được nguồn thu lớn và tương đối ổn định trong Ngân sách

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Phương pháp tính thuế GTGT gồm phương pháp khấu trừ thuế GTGT và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. Phương pháp khấu trừ là: Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Phương pháp

Thuế suất thuế giá trị gia tăng 

[VPLUDVN] Căn cứ theo luật thuế giá trị gia tăng 2008 và các luật sửa đổi của luật thuế này, thuế suất thuế giá trị gia tăng như sau: Mức thuế suất 0%  Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch

Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng Căn cứ và luật thuế giá trị gia tăng và thông tư 219/2013/TT-BTC, đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước

Khái niệm và đặc điểm thuế giá trị gia tăng

Khái niệm Thuế giá trị gia tăng (GTGT) có tên viết tắt là VAT từ cụm từ tiếng Anh Value Added Tax: thuế giá trị gia tăng. Thuế GTGT có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng vào năm 1954. Khai sinh từ

Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt

[VPLUDVN] Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những nội dung mà người nộp thuế phải đặc biệt chú ý trong quá trình nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Và người nộp thuế TTĐB được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau đây: Thứ nhất, Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

[VPLUDVN] Công thức tính thuế tiêu thụ đặc biệt Theo Điều 5 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 cách tính thuế TTĐB với hàng hóa được xác định theo công thức sau: Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB Trong đó, thuế suất thuế TTĐB được tính theo quy