Luật cạnh tranh: Câu hỏi ôn tập theo chương (có đáp án)

Chương 1: Những vấn đề lí luận về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh 1. Phân tích bản chất của cạnh tranh kinh tế. 2. Phân tích tác động tích cực và tiêu cực của cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh. 3. Trình bày những đặc điểm cơ bản của cạnh tranh trong

Luật cạnh tranh: 100 câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

1. Pháp luật cạnh tranh có mục đích trực tiếp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 2. Khi xác định hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh của doanh nghiệp, không cần xem xét hậu quả, thiệt hại cụ thể. 3. Năm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh khi thị phần kết hợp của chúng chiếm trên

Luật cạnh tranh: Đề tài tiểu luận hết môn

1. Bình luận các quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018. 2. Những điểm mới của các quy định chống thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của Luật cạnh tranh 2018 so với Luật cạnh tranh 2004. 3. Phân tích từng loại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh