104 câu trắc nghiệm môn luật hình sự theo vấn đề (có đáp án)

  Vấn đề 1: Một số vấn đề chung về luật hình sự quốc tế Câu 1: Khái niệm Luật hình sự quốc tế được hiểu là: Minh chứng đầy thuyết phục cho một giai đoạn phát triển hoàn thiện của luật quốc tế Là tổng thể các nguyên tắc, các quy phạm pháp lý

Quan hệ kinh tế quốc tế: Câu hỏi trắc nghiệm

Chương I: Những vấn đề chung về quan hệ kinh tế quốc tế Câu 1.Quan hệ kinh tế quốc tế là tổng thể các mối quan hệ kinh tế đối ngoại được xét trên phạm vi: Quốc gia Khu vực Thế giới Câu 2 .Chọn câu nói đúng nhất về xu hướng vai trò của

Câu hỏi trắc nghiệm Luật thương mại quốc tế

Phần thứ nhất: Một số vấn đề lí luận về Luật Thương mại quốc tế và Luật Thương mại quốc tế giữa các quốc gia Chương I: Một số vấn đề lí luận về luật thương mại quốc tế Câu 1: Bất kỳ quan hệ thương mại nào cũng là quan hệ thương mại có yếu

Nhận định công pháp quốc tế theo chương (có đáp án)

  CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ LUẬT QUỐC TẾ Luật Quốc tế chỉ điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia với nhau. 2. Luật Quốc tế có trước Luật Quốc gian. 3. Công pháp quốc tế chỉ điều chỉnh mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau. 4. Luật Quốc tế là tổng

100 câu trắc nghiệm Tư pháp quốc tế theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TƯ PHÁP QUỐC TẾ Câu 1. Đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế là  A. Các quan hệ PL dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài B. Các quan hệ PL dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, lao

Công pháp quốc tế

Luật Hàng hải Quốc tế

Luật Hình sự quốc tế

Luật Thương mại quốc tế

Quan hệ kinh tế quốc tế

Tư pháp quốc tế