Bài tập lớn: Trình bày khái quát lịch sử địa giới đơn vị hành chính của việt nam giai đoạn từ năm 1975 đến nay. Khái quát về lịch sử địa giới đơn vị hành chính xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

  THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: QLĐGHC-BTL-2022-8 Môn học: Quản lí địa giới hành chính Loại tài liệu: Bài tập lớn Tên tài liệu: Trình bày khái quát lịch sử địa giới đơn vị hành chính của việt nam giai đoạn từ năm 1975 đến nay. Khái quát về lịch sử địa giới đơn

Bài tập lớn: Thực trạng về hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam hiện nay. Từ đó hãy nêu những kiến nghị để quản lí hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: QLNN-BTL-2022-5 Môn học: Quản lí Nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ Loại tài liệu: Bài tập lớn Tên tài liệu: Thực trạng về hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam hiện nay. Từ đó hãy nêu những kiến nghị để quản

Bài tập lớn: Thực tiễn hoạt động công chứng và quản lí Nhà nước về công chứng ở Việt Nam hiện nay. Quan điểm cá nhân về thực tiễn đó và đề xuất hướng khắc phục. Xây dựng tình huống quản lí Nhà nước về công chứng, vận dụng các văn bản pháp luật có liên quan để giải quyết tình huống

THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: QLNN-BTL-2022-7 Môn học: Quản lí Nhà nước về hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp Loại tài liệu: Bài tập lớn Tên tài liệu: Thực tiễn hoạt động công chứng và quản lí Nhà nước về công chứng ở Việt Nam hiện nay. Quan điểm cá nhân về

Bài tập lớn: Quan điểm, chính sách mới về tôn giáo của Đảng và Nhà nước từ năm 1990 đến nay. Đánh giá công tác quản lí Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam.

THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: QLNN-BTL-2022-6 Môn học: Quản lí Nhà nước về dân tộc và tôn giáo Loại tài liệu: Bài tập lớn Tên tài liệu: Quan điểm, chính sách mới về tôn giáo của Đảng và Nhà nước từ năm 1990 đến nay. Đánh giá công tác quản lí Nhà nước về tôn

Bài tập lớn

Bài tập nhóm

Giáo trình

Luận văn

Sách tham khảo

Tài liệu khác

Tài liệu tập huấn

Tiểu luận