76 Câu hỏi trắc nghiệm Luật Dân sự 2 (có đáp án)

Chương 6: Nghĩa vụ và hợp đồng dân sự 1. Đối tượng của nghĩa vụ là: Là nghĩa vụ phải thực hiện Là tài sản, công việc phải thực hiện hoặc không được thực hiện Là công việc sẽ thực hiện 2. Nhận định nào sau đây là chính xác? Thời hạn thực hiện nghĩa

101 Câu trắc nghiệm Luật Dân sự 1 theo chương (có đáp án)

Chương 1: Khái niệm về Luật dân sự Việt Nam 1. Có mấy nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự? 3 7  2  5 2. Nội dung nào không thuộc nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự? Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý

80 Câu nhận định Luật Sở hữu trí tuệ (có đáp án)

Chương 1: Tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật sở hữu trí tuệ 1. Phạm vi điều chỉnh của luật sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ

72 Câu nhận định Luật Dân sự 2 (có đáp án)

Chương 6: Nghĩa vụ hợp đồng và hợp đồng 1. Nghĩa vụ chỉ phát sinh khi hai bên có giao kết hợp đồng 2. Đối tượng của nghĩa vụ là các bên giao kết hợp đồng 3. Hợp đồng dân sự là 1 loại nghĩa vụ dân sự 4. Trường hợp không có thỏa thuận,

115 Câu hỏi nhận định Luật Dân sự 1 (có đáp án)

Chương 1: Giới thiệu luật Dân sự Việt Nam Văn bản quy phạm pháp luật là nguồn duy nhất của luật dân sự: 2. Luật dân sự điều chỉnh tất cả các quan hệ tài sản và nhân thân trong giao lưu dân sự: 3. Quan hệ nhân thân không thể tính được thành tiền

Cơ sở ngành

Dân sự

Đề cương, tài liệu ôn thi hết môn

Hành chính

Hình sự

Hỏi - đáp

Kinh doanh thương mại

Kinh nghiệm học luật

Môn khác

Quốc tế