CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH ÔN TẬP LUẬT HÀNH CHÍNH (THEO CHƯƠNG)

CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH LUẬT HÀNH CHÍNH CHƯƠNG 1: LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 1.  Đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính chỉ là những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình cơ quan hành chính thực hiện chức năng chấp hành, điều hành. 2. Luật Hành chính Việt

95 Câu nhận định Luật ngân hàng theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LUẬT NGÂN HÀNG VIỆT NAM  1.Tiền đề cho sự xuất hiện hoạt động ngân hàng là hoạt động gửi giữ tiền. 2. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng ở Việt Nam là kết quả tất yếu của sự phát triển kinh tế,

Câu hỏi trắc nghiệm Luật thương mại quốc tế

Phần thứ nhất: Một số vấn đề lí luận về Luật Thương mại quốc tế và Luật Thương mại quốc tế giữa các quốc gia Chương I: Một số vấn đề lí luận về luật thương mại quốc tế Câu 1: Bất kỳ quan hệ thương mại nào cũng là quan hệ thương mại có yếu

Tổng hợp nhận định đúng/sai môn Luật đất đai (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 1. Luật đất đai chỉ Điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan đến đất đai. 2. Nguồn của Luật đất đai chỉ bao gồm các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban

85 câu hỏi nhận định môn Luật hình sự

CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH MÔN LUẬT HÌNH SỰ CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT HÌNH SỰ Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự là tất cả các QHXH phát sinh khi có một tội phạm được thực hiện. Câu 2: Đối tượng điều chỉnh của luật hình

Luật Dân sự 2: Câu hỏi nhận định theo chương

Nghĩa vụ và hợp đồng là hai chế định quan trọng được quy định tại BLDS 2015. Dưới đây là tuyển tập 95 câu nhận định môn Luật dân sự 2 kèm đáp án được Viện pháp luật ứng dụng sưu tầm và biên tập. PHẦN I: NGHĨA VỤ  CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ

Luật tố tụng dân sự 2004: 45 câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

1. Mọi tranh chấp về kinh doanh thương mại đều thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án dân sự. 2. Không phải mọi tranh chấp giữa các thành viên công ty, giữa thành viên công ty với công ty với nhau đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự. 3. Chủ thể

Tâm lý học tư pháp: Câu hỏi nhận định (có đáp án)

1. Quá trình nhận thức trong hoạt động xét xử mang tính chủ động cao hơn so với một số giai đoạn tố tụng trước? 2. Tư duy là một quá trình nhận thức mới về chất so với nhận thức cảm tính? 3. Hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng,

Luật thuế: 85 câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

1. Thuế là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 2. Chỉ có cơ quan thuế mới có quyền thu thuế. 3. Thuế ra đời cùng với sự ra đời nhà nước tư sản. 4. Lợi tức cổ phần của cổ đông công ty không là thu nhập chịu thuế thu nhập doanh

Luật môi trường: 102 câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

1. Luật môi trường điều chỉnh mọi quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động khai thác, quản lý và bảo vệ các yếu tố môi trường. 2. Luật môi trường là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 3. Mọi sự tác động của các chủ thể vào

Luật tài chính: 56 Câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

1. Nguồn vốn vay nợ của CP được sử dụng để đảm bảo họat động thường xuyên của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước. 2. Thu bổ sung để cân đối ngân sách là khoản thu thường xuyên của các cấp ngân sách. 3. Khoản thu 100% của ngân sách địa phương

Luật ngân hàng: Câu hỏi nhận định đúng sai theo chương (có đáp án)

Nhận định luật ngân hàng chương 1 (Những vấn đề lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng) Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng ở Việt Nam là kết quả tất yếu của sự phát triển kinh tế, xã hội. 2. Tiền đề cho sự xuất hiện hoạt động ngân hàng là hoạt động gửi giữ tiền.

Luật Hiến pháp: Câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

Câu hỏi nhận định đúng sai môn Luật Hiến pháp – Phần 1 1. Ở nước ta, Hiến pháp ra đời trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 2. Đại biểu Quốc hội không đồng thời là đại biểu Hội đồng nhân dân. 3. Khoa học Luật Hiến pháp là một ngành khoa học pháp

Luật tố tụng dân sự: 45 câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

1. Người không gây thiệt hại cho nguyên đơn không thể trở thành bị đơn. 2. Bị đơn là người gây thiệt hại cho nguyên đơn và bị nguyên đơn khởi kiện. 3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm thì Tòa án đình chỉ giải quyết yêu cầu của họ. 4. Người không gây