Luật thuế: Tổng hợp nhận định đúng/sai (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT THUẾ Câu 1. Thuế là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Câu 2. Chỉ có cơ quan thuế mới có quyền thu thuế. Câu 3. Thuế ra đời cùng với sự ra đời nhà nước tư sản. Câu 4.

Luật ngân hàng: 95 Câu nhận định theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LUẬT NGÂN HÀNG VIỆT NAM  1.Tiền đề cho sự xuất hiện hoạt động ngân hàng là hoạt động gửi giữ tiền. 2. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng ở Việt Nam là kết quả tất yếu của sự phát triển kinh tế,

Luật hình sự quốc tế: 85 câu nhận định đúng sai (có đáp án)

Vấn đề 1: Một số vấn đề chung về luật hình sự quốc tế Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự quốc tế chủ yếu là các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình các quốc gia hợp tác đấu tranh ngăn chặn và trừng trị tội phạm quốc tế.

Luật đất đai: Tổng hợp nhận định đúng/sai (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 1. Luật đất đai chỉ Điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan đến đất đai. 2. Nguồn của Luật đất đai chỉ bao gồm các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban

Luật Thương Mại: 80 câu hỏi nhận định theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG 1: Tổng quan về Luật thương mại Câu 1: Thương nhân là chủ thể chủ yếu của Luật Thương mại. Câu 2: Tổ chức, cá nhân không có đăng ký kinh doanh (không phải là thương nhân) có thể tham gia vào quan hệ thương mại và trở thành chủ thể của Luật Thương

Luật hình sự: 85 câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH MÔN LUẬT HÌNH SỰ CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT HÌNH SỰ Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự là tất cả các QHXH phát sinh khi có một tội phạm được thực hiện. Câu 2: Đối tượng điều chỉnh của luật hình

100 câu nhận định Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Lý luận nhà nước và pháp luật là một trong những môn học nền tảng, là cơ sở để sinh viên có thể nắm bắt được tổng quát chương trình học trước khi bắt đầu học những luật chuyên ngành. Và dưới đây là 100 câu nhận định Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Tâm lý học đại cương: Các câu hỏi nhận định

Lúc con người chào đời là lúc tâm lý xuất hiện, vậy tâm lý là vật chất hay linh hồn? Nếu là vật chất thì sao chúng ta không nhìn thấy, sờ thấy? Nếu là linh hồn sao có thể sai khiến được con người cử động? CHƯƠNG I: TÂM LÝ HỌC LÀ MỘT NGÀNH

Luật Dân sự 2: Câu hỏi nhận định theo chương

Nghĩa vụ và hợp đồng là hai chế định quan trọng được quy định tại BLDS 2015. Dưới đây là tuyển tập 95 câu nhận định môn Luật dân sự 2 kèm đáp án được Viện pháp luật ứng dụng sưu tầm và biên tập. PHẦN I: NGHĨA VỤ  CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ

Luật Thương mại: Câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

1. Chủ DNTN không thể đồng thời làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh 2. Chủ sở hữu loại hình doanh nghiệp 1 chủ đều phải chuyển quyền sở hữu những tài sản đã đăng ký đầu tư vào DN 3. DNTN không được quyền mua cổ phần của công ty cổ

Luật tố tụng dân sự 2004: 45 câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

1. Mọi tranh chấp về kinh doanh thương mại đều thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án dân sự. 2. Không phải mọi tranh chấp giữa các thành viên công ty, giữa thành viên công ty với công ty với nhau đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự. 3. Chủ thể

Tâm lý học tư pháp: Câu hỏi nhận định (có đáp án)

1. Quá trình nhận thức trong hoạt động xét xử mang tính chủ động cao hơn so với một số giai đoạn tố tụng trước? 2. Tư duy là một quá trình nhận thức mới về chất so với nhận thức cảm tính? 3. Hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng,

Luật thuế: 85 câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

1. Thuế là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 2. Chỉ có cơ quan thuế mới có quyền thu thuế. 3. Thuế ra đời cùng với sự ra đời nhà nước tư sản. 4. Lợi tức cổ phần của cổ đông công ty không là thu nhập chịu thuế thu nhập doanh

Luật môi trường: 102 câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

1. Luật môi trường điều chỉnh mọi quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động khai thác, quản lý và bảo vệ các yếu tố môi trường. 2. Luật môi trường là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 3. Mọi sự tác động của các chủ thể vào

Luật tài chính: 56 Câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

1. Nguồn vốn vay nợ của CP được sử dụng để đảm bảo họat động thường xuyên của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước. 2. Thu bổ sung để cân đối ngân sách là khoản thu thường xuyên của các cấp ngân sách. 3. Khoản thu 100% của ngân sách địa phương

Luật ngân hàng: Câu hỏi nhận định đúng sai theo chương (có đáp án)

Nhận định luật ngân hàng chương 1 (Những vấn đề lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng) Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng ở Việt Nam là kết quả tất yếu của sự phát triển kinh tế, xã hội. 2. Tiền đề cho sự xuất hiện hoạt động ngân hàng là hoạt động gửi giữ tiền.