Luật Hôn nhân và gia đình: 75 câu nhận định theo chương (có đáp án)

Chương 1: Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình

Câu 1: Chỉ có gia đình huyết tộc là gia đình “không cha”

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Chương 2: Quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình

Câu 1: Tất cả các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình đều là quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2: Hôn nhân theo Luật Hôn nhân và gia đình VN đc xác lập trên sự tự thỏa thuận của các bên 

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3: Vợ chồng có thể tự thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ giữa họ

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4: Hôn nhân theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam là hợp đồng dân sự

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5: Gia đình được hình thành khi có đủ 3 yếu tố là hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 6: Thời kỳ hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 7: Chủ thể của quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình chỉ có thể là cá nhân.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 8: Con nuôi là khách thể mà cha mẹ nuôi hướng tới trong quan hệ nuôi con nuôi.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 9: Cá nhân khi tham gia vào quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi phù hợp.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 10: Sự kiện làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt, phục hồi quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình chỉ là sự biến pháp lý và hành vi pháp lý.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 11: Năng lực hôn nhân gia đình có từ khi cá nhân sinh ra.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Chương 3: Kết hôn

Câu 1: Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà kết hôn là kết hôn trái pháp luật.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 2: Người bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác dẫn đến không nhận thức được và làm chủ hành vi nhưng chưa bị Tòa án tuyên bố là mất năng lực hành vi dân sự mà kết hôn là việc kết hôn trái pháp luật

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 3: Người bị Tòa án tuyên bố là có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi mà kết hôn là kết hôn trái pháp luật.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 4: Tảo hôn là việc kết hôn trái pháp luật.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 5: Đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền là kết hôn trái pháp luật.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 6: Trong trường hợp nam nữ vừa kết hôn trái pháp luật vừa không đúng thẩm quyền, Tòa án sẽ thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận kết hôn.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 7: Nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn là trái pháp luật.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 8: Người kết hôn trái pháp luật không có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật đó.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 9: Thời kỳ hôn nhân có thể bắt đầu trước thời điểm đăng ký kết hôn.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 10: Thời kỳ hôn nhân có thể bắt đầu sau thời điểm đăng ký kết hôn.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 11: Nhà nước cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 12: Những trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng là kết hôn trái pháp luật.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 13: Cơ quan có thẩm quyền đăng kí kết hôn là Ủy ban nhân dân nơi thường trú của 1 trong 2 bên nam nữ. 

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 14: Hội liên hiệp phụ nữ có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 15: Những người đã từng có mối quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi vẫn được kết hôn với nhau.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

 

Chương 5: Nghĩa vụ quyền và quyền của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam 

Câu 1:  tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

 Câu 2: Vợ, chồng có  tài sản riêng có thể tự mình nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 3: Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào khối tài sản chung là nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 4:Vợ hoặc chồng được xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch liên quan đến nhà ở là nơi ở duy nhất của vợ chồng nếu đảm bảo chỗ ở cho người còn lại

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 5: Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng phát sinh khi một bên thực hiện giao dịch dân sự hợp pháp vì nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 6: Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng thì người còn lại có quyền quản lý tài sản đó.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 7: Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có thể thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 8: Một bên vợ hoặc chồng không thể tự mình định đoạt tài sản chung.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 9: Tài sản riêng của một bên vợ hoặc chồng đã được đưa vào sử dụng chung trở thành tài sản chung của vợ chồng.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 10: Cha mẹ chồng để lại thừa kế cho chồng 1 căn nhà, đó là tài sản chung của vợ chồng.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 11: Những giao dịch liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn của vợ chồng do 1 bên vợ hoặc chồng thực hiện luôn bị coi là vô hiệu.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 12: Việc  chia tài sản chung của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân chỉ được coi là có hiệu lực pháp lí khi được tòa án công nhận.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 13: Tất cả tài sản chỉ đứng tên 1 bên vợ, chồng thì đều là tài sản riêng của vợ, chồng.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 14: Tài sản riêng của vợ chồng chỉ là tài sản có trước thời kì hôn nhân.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 15: Tài sản chung của vợ chồng chỉ là tài sản có trong thời kì hôn nhân

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Chương 6: Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam 

Câu 1: Con do người vợ sinh ra trong thời kỳ hôn nhân có thể không phải là con của người chồng . 

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 2: Con có thể nhận cha, mẹ của mình khi cha mẹ đã chết.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 3: Người được nhận noãn để thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải là người Việt Nam hoặc gốc Việt Nam.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 4: Thỏa thuận về việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo bị buộc phải công chứng 

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 5: Con do người mang thai hộ sinh ra có thể không có huyết thống với người nhờ mang thai hộ 

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 6: Chị dâu của một bên vợ hoặc chồng có thể mang thai hộ cặp vợ chồng đó . 

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 7: Chứng cứ để chứng minh mối quan hệ cha – con hoặc mẹ – con chỉ là kết luận giám định ADN . 

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 8: Người đủ 18 tuổi có thể được nhận nuôi con nuôi.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 9: Người từ đủ 18 tuổi trở lên có thể được nhận làm con nuôi nếu bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 10: Việc nuôi con nuôi được thực hiện trước ngày Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực thì không cần đăng ký.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 11: Khi cha mẹ nuôi không đủ khả năng nuôi dưỡng con nuôi thì có thể chấm dứt việc nuôi con nuôi . 

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 12: Khi con nuôi đã thành niên, cha mẹ nuôi được chấm dứt việc nuôi con nuôi.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 13: Một người có thể làm con nuôi của hai người không phải là vợ chồng.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 13:  Người đang có vợ , có chồng có thể nhận con nuôi riêng . 

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 14:  Con nuôi được thay đổi họ theo họ của cha nuôi hoặc mẹ nuôi.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 15: Con nuôi được thay đổi dân tộc theo dân tộc của cha nuôi của mẹ nuôi

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Chương 8: Chấm dứt hôn nhân

Câu 1: Vợ, chồng có thể ủy quyền cho người khác trong việc yêu cầu ly hôn.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2: Khi giải quyết ly hôn, Tòa án phải tiến hành hòa giải.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 3: Tòa án không cần xem xét thỏa thuận của vợ chồng về việc chia tài sản chung và nuôi dưỡng con chung . 

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 4: Khi cha mẹ ly hôn, con chung chưa thành niên , con chung đã thành niên mất năng lực hành vi dần sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình có thể giao cho ông bà nuôi dưỡng.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 5: Khi cha mẹ ly hôn, việc giao con từ đủ 7 tuôi trở lên cho ai trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng phải có sự đồng ý của người con đó.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 6: Khi một bên vợ hoặc chồng chết trước thì người còn lại quản lý tài sản của người đó . 

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 7: Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố chết yều cầu thì Tòa án giải quyết cho ly hôn.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 8: Khi một bên vợ hoặc chồng bị mất năng lực hành vi dân sự thì cha mẹ hoặc người thân thích khác của người này có thể yêu cầu ly hôn.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 9: Sau khi vợ chồng ly hôn, bên có khó khăn về chỗ ở có quyền lưu cư trong nhà thuộc sở hữu riêng của người còn lại khi được người này đồng ý .

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Chương 10: Hôn nhân có các yếu tố nước ngoài

Câu 1: Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài tại nước ngoài là quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 2: Việc giải quyết tài sản khi ly hôn là tài khoản ngân hàng đang ở nước ngoài tuân theo pháp luật nơi có tài sản đó.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3: Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam kết hôn tại Việt Nam thì không cần tuân thủ điều kiện kết hôn của nước mình là công dân.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 4: Cơ quan hộ tịch của Việt Nam có thẩm quyền xác định quan hệ cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài khi không có tranh chấp.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 5: Tòa án nhân dân chỉ có thẩm quyền trong trường hợp xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài khi có tranh chấp hoặc người được xác định là cha, mẹ, con đã chết.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 6: Hai người Việt Nam định cư ở Canada nhận cháu ruột làm con nuôi là quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 7: Người nước ngoài thường trú tại VN được nhận nuôi con nuôi đích danh

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 8: Sở Tư pháp có thẩm quyền đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 9:Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền chấm dứt việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *