Luật tố tụng hành chính: Đề thi hết môn (có đáp án)

Phần câu hỏi nhận định đúng sai Những nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích tại sao? Nhận định 1 Tòa án nhân dân cấp huyện không có thẩm quyền giải quyết các khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc của Chủ tịch

Tội phạm học: Một số đề thi môn tội phạm học

Đề số 1 Câu 1  Phân biệt nhân thân người phạm tội được nghiên cứu trong tội phạm học và trong KH luật hình sự Câu 2  Trình bày mối quan hệ giữa đối tượng nghiên cứu với phương pháp nghiên cứu của tội phạm học. Tầm quan trọng của việc lựa chọn và sử

Luật Lao động: Một số đề kiểm tra làm thử

Đề số 1: Câu 1: Phân biệt tranh chấp lao động cá nhân với tranh chấp lao động tập thể? Câu 2: A học nghề miễn phí tại công ty X (tại Hà Nội) với cam kết sau khi học xong thì sẽ kí HDLĐ với công ty trong thời hạn 3 năm. Hỏi những

Xây dựng văn bản pháp luật: Đề thi hết môn – ĐH Luật TP.HCM

Đề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật (Mã đề: 01) Thời gian làm bài 75 phút Sinh viên được sử dụng Văn bản quy phạm pháp luật khi làm bài thi I – Giải thích các nhận định đúng hay sai sau đây: (4 điểm) Công văn mời họp của Công ty X là văn bản áp dụng pháp luật Ký hiệu của

Xây dựng văn bản pháp luật: 02 đề bán trắc nghiệm có đáp án

Bán trắc nghiệm môn xây dựng văn bản pháp luật – Đề 1 1 – Nghị quyết QPPL của HĐND huyện A: a) Không thể có hiệu lực ngay tại ngày ký ban hành. b) Trong quy trình xây dựng và ban hành luôn được thẩm tra bởi các Ban của HĐND huyện A; c) Có thể bị bãi bỏ, đình

Luật đất đai: Đề kiểm tra (có đáp án)

Phần 1: Các nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích tại sao? (05 điểm) Câu 1: Người sử dụng đất theo Luật đất đai 2013 là các cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo qui định của Bộ luật dân sự. Câu 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định việc giao

Tâm lý học đại cương: Đề thi nhận định đúng sai (60 câu)

(Thời gian làm bài 60 phút) Câu 1: Hiện tượng tâm lí và hiện tượng sinh lí thường: a. Diễn ra song song trong não bộ. b. Đồng nhất với nhau. c. Có quan hệ chặt chẽ với nhau. d. Có quan hệ chặt chẽ với nhau, tâm lí có cơ sở vật chất là não bộ. Câu 2: