Tội phạm là gì

Tội phạm là gì? Khái niệm về tội phạm được quy định tại Khoản 1, Điều 8 Bộ luật Hình sự 2015 như sau: “ Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một

Hiệu lực về không gian của Bộ luật Hình sự

Nêu hiệu lực về không gian của Bộ luật hình sự. Đối với hành vi phạm tội xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam Nguyên tắc áp dụng Bộ luật hình sự đối với hành vi phạm tội xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Bộ luật

Hiệu lực về thời gian của Bộ luật hình sự

Nêu hiệu lực về thời gian của Bộ luật hình sự. Hiệu lực về thời gian của Bộ luật hình sự được quy định tại Điều 7 Bộ luật hình sự 2015 như sau: “1. Điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội là điều luật đang có hiệu lực thi

Nguyên tắc công minh của Luật hình sự

Phân tích nguyên tắc công minh của LHS Việt Nam. Công minh ở đây được hiểu là bao gồm cả sự công bằng, văn minh. Công minh có tác động to lớn đối với việc phát huy hiệu quả của pháp luật hình sự cũng như các quy phạm pháp luật nói chung. Biểu hiện

Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của Luật hình sự

– Cơ sở pháp lý: + Khoản 1 Điều 16 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”. + Điểm b Khoản 1 Điều 3 BLHS quy định: “Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo,

Nhiệm vụ của Luật hình sự

Luật hình sự Việt Nam gồm 3 nhiệm vụ chính sau đây: a) Nhiệm vụ bảo vệ của Luật Hình sự – Đối tượng bảo vệ của ngành LHS được xác định cụ thể tại Điều 1 của BLHS 2015. Cụ thể đó là chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, chế độ

Định tội danh và Quyết định hình phạt

Luật Hình sự

Luật Tố tụng hình sự

Tội phạm học