Luật hiến pháp: 150 câu hỏi lý thuyết (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LUẬT HIẾN PHÁP Câu 1: Trình bày khái niệm, phân loại đối tượng điều chỉnh của ngành Luật hiến pháp? Đáp án: + Khái niệm đối tượng điều chỉnh của ngành Luật hiến pháp: Đối tượng điều chỉnh của ngành Luật hiến pháp là các quan hệ

Nhận định Hiến pháp theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LUẬT HIẾN PHÁP. 1. Luật hiến pháp là ngành luật độc lập vì những quy định của Hiến pháp là cơ sở để ban hành những Luật khác. 2. Hiến pháp ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước. 3. Hiến pháp không thành văn

Luật Hiến pháp: Câu hỏi trắc nghiệm theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LUẬT HIẾN PHÁP Câu 1: Hiến pháp là ngành luật độc lập trong pháp luật Việt Nam vì Có đối tượng điều chỉnh riêng Có phương pháp điều chỉnh riêng Có đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp điều chỉnh riêng Hiến pháp chi phối các

Bài tập lớn: Thực trạng về hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam hiện nay. Từ đó hãy nêu những kiến nghị để quản lí hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

THÔNG TIN TÀI LIỆU Mã tài liệu: QLNN-BTL-2022-5 Môn học: Quản lí Nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ Loại tài liệu: Bài tập lớn Tên tài liệu: Thực trạng về hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam hiện nay. Từ đó hãy nêu những kiến nghị để quản

Luật Hành chính

Luật Hiến pháp

Luật Tố tụng Hành chính