Nhận định công pháp quốc tế theo chương (có đáp án)

  CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ LUẬT QUỐC TẾ Luật Quốc tế chỉ điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia với nhau. 2. Luật Quốc tế có trước Luật Quốc gian. 3. Công pháp quốc tế chỉ điều chỉnh mối quan hệ giữa các quốc gia với nhau. 4. Luật Quốc tế là tổng

Trắc nghiệm môn Công pháp quốc tế theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ MÔN LUẬT CÔNG PHÁP QUỐC TẾ 1.Hiến chương Liệp quốc được xây dựng dựa trên  hiến pháp của cộng đồng quốc tế. luật quốc gia sự thỏa thuận 2. Những cơ quan sau đây cơ quan nào thực hiện biện pháp cưỡng chế của Luật quốc tế? Tòa án quốc

Tự luận môn Công pháp quốc tế

CÔNG PHÁP QUỐC TẾ ( PUBLIC INTERNATION LAW) 1: Định nghĩa luật quốc tế. Luật quốc tế là tổng hợp các nguyên tắc và quy phạm điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể của luật quốc tế với nhau (trước tiên và chủ yếu giữa các quốc gia) trong mọi lĩnh vực của đời sống

Khái niệm, đặc điểm và phân loại phán đoán

1. Định nghĩa:    – Phán đoán là hình thức logic cơ bản của tư duy. Ở đó, người ta liên kết các KHÁI NIỆM với nhau.    VD: “Vận động là phương thức tồn tại của vật chất” -> đây là một phán đoán được liên kết bởi các khái niệm: “vận động”, “vật chất”, “phương thức tồn tại”.    

Các vấn đề về trách nhiệm pháp lý quốc tế

[VPLUDVN] Trách nhiệm pháp lý quốc tế bao gồm nghĩa vụ của bên vi phạm phải chấm dứt hành vi vi phạm, bồi thường những thiệt hại đã gây ra và quyền của bên bị hại yêu cầu bên gây thiệt hại phải bổi thường những lợi ích vật chất và phi vật chất đã

Phân tích các thiết chế kinh tế quốc tế hiện nay

[VPLUDVN] Hiên nay, vai trò trung tâm điều phối sự hợp tác kinh tế quốc tế toàn cầu là Liên hợp quốc và Tổ chức thương mại thế giới (WT0). Đây là hai tổ chức quốc tế phổ cập toàn cầu, với mục tiêu hoạt động rõ ràng là liên kết hợp tác quốc tế

Khái quát về luật kinh tế quốc tế

[VPLUDVN] Quan hệ kinh tế quốc tế giữa các quốc gia đã hình thành từ lâu đời nhưng pháp luật quốc tế điều chỉnh các mối quan hệ kinh tế quốc tế, trước hết là các quan hệ thương mại, xuất hiện muộn hơn rất nhiều. 1. Khái niệm luật kinh tế quốc tế Điều

Khái quát về luật môi trường quốc tế

[VPLUDVN] Từ thập kỷ 70 – 80 của thế kỷ XX đến nay, nhận thức cùa con người trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên – một trong hai bộ phận cơ bản tạo thành môi sống của cộng đổng nhân loại đã thay đổi sâu sắc. 1. Định nghĩa môi trường quốc

Các cơ quan tài phán quốc tế

[VPLUDVN] Các tranh chấp quốc tế được giải quyết bằng nhiều biện pháp khác nhau, một trong số các biện pháp đó là việc sử dụng hình thức tài phán quốc tế. Về bản chất, tài phán quốc tế là cách thức hoà bình để giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các phương

Các phương thức hòa bình để giải quyết tranh chấp quốc tế

[VPLUDVN] Hiến chương Liên hợp quốc đã hệt kê rất nhiều những biện pháp hoà bình để tạo cơ hội cho chủ thể liên quan sự tự lựa chọn trong giải quyết tranh chấp quốc tế. Một xu hướng rất phổ biến hiện nay là khi ký kết các điều ước quốc tế song phương

Hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm

[VPLUDVN] Hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm bao gồm toàn bộ các hoạt động cần thiết của các thành viên cộng đồng quốc tế nhằm ngăn ngừa, trừng trị, loại bỏ tội phạm ra khỏi đời sống quốc gia. Về nguyên tắc, tội phạm thực hiện trên lãnh thổ của quốc gia

Quy định chung về ưu đãi, miễn trừ ngoại giao

[VPLUDVN] Quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao là quyền đặc biệt mà nước tiếp nhận dành cho cơ quan đại diện ngoại giao và viên chức, nhân viên của cơ quan này đóng tại nước mình nhằm tạo điều kiện để họ hoàn thành chức năng ngoại giao. 1. Quy định chung về

Khái niệm và nguồn của luật ngoại giao và lãnh sự

Khái niệm: Luật ngoại giao và lãnh sự là tổng thể các nguyên tắc và quy phạm pháp luật quốc tế nhằm điều chỉnh trình tự thiết lập quan hệ chính thức giữa các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế với nhau, trên cơ sở đó duy trì hoạt động chức

Khái quát về tổ chức quốc tế

[VPLUDVN] Cho tới nay, trong các văn bản pháp luật quốc tế cũng chưa đưa ra được định nghĩa nào về tổ chức quốc tế. Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế cũng chỉ giải thích thuật ngữ tổ chức quốc tế dùng để chỉ các tổ chức quốc tế liên

Trách nhiệm pháp lý quốc tế trong luật vũ trụ

[VPLUDVN] Theo luật vũ trụ quốc tế, vấn đề trách nhiệm pháp lý quốc tế được đặt ra với phạm vi rộng, bao gồm không chỉ trách nhiêm mang tính chất chính trị của quốc gia đối với các hành vi vi phạm nguyên tắc và quy phạm luật quốc tế mà còn gồm trách

Chế độ pháp lý về khoảng không vũ trụ và các hành tinh

[VPLUDVN] Khoảng không vũ trụ là khoảng không nằm ngoài khoảng không khí quyển (môi trường hoạt động của phương tiện bay hàng không) và các hành tinh. Khoảng không vũ trụ được xác định là phạm vi hoạt động đặc thù (độc đáo) của nhân loại mà tính chất hoạt đông này rất đặc

Trách nhiệm pháp lý quốc tế trong luật vũ trụ

[VPLUDVN] Theo luật vũ trụ quốc tế, vấn đề trách nhiệm pháp lý quốc tế được đặt ra với phạm vi rộng, bao gồm không chỉ trách nhiêm mang tính chất chính trị của quốc gia đối với các hành vi vi phạm nguyên tắc và quy phạm luật quốc tế mà còn gồm trách

Quy định chung luật vũ trụ quốc tế

[VPLUDVN] Luật vũ trụ quốc tế là một trong những ngành luật độc lập mới được hình thành của hệ thống luật quốc tế. Sự xuất hiện và phát triển của ngành luật này gắn liền với quá trình ra đời và phát triển của hoạt động nghiên cứu và sử dụng khoảng không vũ

Chế định pháp lý quốc tế về vùng trời quốc gia

[VPLUDVN] Vùng trời của Quốc gia là khoảng không gian bao trùm trên vùng đất và vùng nước thuộc chủ quyền của quốc gia. Vùng trời của quốc gia gọi theo gốc từ Hán – Việt là không phận. Bài viết phân tích chế định pháp lý đối về vùng trờ quốc gia, phương tiện

Các vấn đề pháp lý về luật hàng không quốc tế

[VPLUDVN] Luật hàng không quốc tế điều chỉnh các vấn đề liên quan đến chế độ pháp lý của vùng trời, chế định cho phép sử dụng vùng trời nước ngoài, khai thác các quyền thương mại trong vận chuyển hàng không quốc tế, chế độ pháp lý của máy bay trên vùng trời quốc

Các vùng biển thuộc thủ quyền quốc gia của Việt Nam

1. Các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia ? Tính từ bờ biển của quốc gia trở ra ngoài khơi, Luật biển quốc tế xác định có các vùng biển: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, biển quốc tế và vùng. Chế độ

Các vùng biển thuộc quyền chủ quyền quốc gia

Vùng tiếp giáp lãnh hải Vùng tiếp giáp lãnh hải là vùng nằm ngoài lãnh hải, tiếp liền với lãnh. Theo khoản 2, điều 33 Công ước Luật biển 1982: “ vùng tiếp giáp không thể mở rộng quá 24 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều của lãnh hải:”. Tại đây,

Khái niệm luật biển quốc tế

1. Khái niệm luật biển quốc tế Trái đất có 71% là biển cả (khoảng 362 triệu km2). Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất, nằm giữa châu Á và châụ Mỹ, với diện tích 180 triệu km2, bằng diện tích của Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Toàn bộ diện tích đất

Quy định về lãnh thổ quốc gia trong luật quốc tế

[VPLUDVN] Lãnh thổ là một trong các yếu tố cơ bản cấu thành nên quốc gia vì đó là môi trường tự nhiên, là cơ sở vật chất cho sự tồn tại của từng quốc gia trong cộng đồng quốc tế. Sự phân định lãnh thổ dựa trên cơ sở biên giới quốc gia. Về

Quy định pháp luật Việt Nam về quyền con người

[VPLUDVN] Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam hên quan đến quyền con người là nhất quán, xuyên suốt trong đường lối cách mạng Việt Nam, đó là giải phóng con người khỏi áp bức, bất công, đem lại tự do, ẩm no, hạnh phúc cho con người, tôn trọng, bảo vệ và bảo

Nghĩa vụ thực thi các điều ước quốc tế về quyền con người

[VPLUDVN] Việc tiếp cận các vấn đề nghĩa vụ quốc gia từ các điều ước quốc tế về quyền con người có thể xuất phát từ các căn cứ khác nhau như căn cứ vào tính chất của nghĩa vụ, căn cứ vào đôi tượng chịu sự điều chỉnh của công ước, căn cứ vào

Cơ chế quốc tế về bảo vệ quyền con người

[VPLUDVN] Là một bộ phận hợp thành của luật quốc tế về quyền con người, cơ chế bảo vệ và phát triển quyền con người bao gồm các thiết chế quốc tế và quốc gia cùng với hệ thống luật quốc tế (như các điều ước quốc tế về quyền con người) và luật quốc

Các vấn đề pháp lý về quyền con người trong luật quốc tế

[VPLUDVN] Về pháp lý, quyền con người là phẩm giá, năng lực, nhu cầu và lợi ích hợp pháp của con người được thể chế, bảo vệ bởi luật quốc gia và luật quốc tế. Bài viết phân tích, làm sáng tỏ một số vấn đề về quyền cơ bản của con người trong luật