Tư tưởng Hồ Chí Minh: Câu hỏi ôn tập theo chương (có đáp án)

Câu 1: Phân tích khái niệm “Tư tưởng Hồ Chí Minh ”theo quan điểm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (2001) của Đảng? Ý nghĩa Câu 2. Tại sao Hồ Chí Minh lại lựa chọn con đường sang phương tây tìm đường cứu nước. CHƯƠNG 1 Câu 3. Phân tích các cơ sở hình thành  tư tưởng Hồ