Luật đất đai: Bộ câu hỏi lý thuyết (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Câu 1: Hãy nêu các điểm mới cơ bản của Luật đất đai 2013 so với Luật đất đai 2003? So với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 có 14 chương, 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều

Luật đất đai: Tổng hợp nhận định đúng/sai (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI 1. Luật đất đai chỉ Điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan đến đất đai. 2. Nguồn của Luật đất đai chỉ bao gồm các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban

Luật đất đai: Hệ thống câu hỏi ôn tập hết môn (Phần 1)

Luật đất đai là một trong những môn học chuyên ngành vô cùng quan trọng. Đồng hành cùng các học viên trong việc học tập môn học Luật đất đai, Viện Ứng Dụng Pháp Luật Việt Nam đã sưu tầm hệ thống câu hỏi ôn tập môn học dưới đây: Người sưu tầm: Ngọc Ánh

Luật đất đai: Bộ đề 88 câu hỏi bán trắc nghiệm (có đáp án)

1. Nhà nước giao quyền sử dụng đất là việc Nhà nước ban hành văn bản nào để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất? A. Thông báo B. Quyết định giao đất C. Lệnh D. Chính sách 2. Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất là việc Nhà nước quyết

Luật đất đai: 18 câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

1. Giá đất do người sử dụng đất thỏa thuận khi thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất không được cao hơn giá đất do Nhà nước quy định. 2. Cơ quan có thẩm quyền giao, cho thuê đất là cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng

Luật đất đai: 50 câu hỏi ôn tập (có đáp án)

Câu 1: Hãy phân tích luận đề: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý”. Luận đề này ngày từ Luật Đất đai năm 1987 đã được khẳng định. Qua các lần sửa đổi bổ sung. Luật đất đai 1993, Luật sửa đổi bỏ sung năm 1998 và 2001.

Luật đất đai: Đề kiểm tra (có đáp án)

Phần 1: Các nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích tại sao? (05 điểm) Câu 1: Người sử dụng đất theo Luật đất đai 2013 là các cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo qui định của Bộ luật dân sự. Câu 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định việc giao

Luật đất đai: 74 câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

Áp dụng Luật Đất đai 2013: 1. Luật đất đai chỉ Điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan đến đất đai. 2. Người sử dụng được phép chuyển quyền sử dụng đất từ khi Luật đất đai năm 1987 có hiệu lực. 3. Người sử dụng đất cũng có quyền định đoạt đối với đất đai. 4. Nguồn của Luật đất đai chỉ

Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai?

1. Khiếu nại về đất đai là gì ? Trước hết cần phải hiểu khiếu nại, tố cáo là hai vấn đề khác nhau nhưng có liên quan mật thiết với nhau, đều phản ánh những mâu thuẫn, bất bình trong các mối quan hệ xã hội giữa cơ quan nhà nước với công dân,

Việc thanh tra chuyên ngành đất đai được quy định như thế nào?

Hiện nay, việc thanh tra chuyên ngành đất đai đuợc quy định tại Điều 201 Luật đất đai 2013 với nội dung như sau: – Thanh tra chuyên ngành đất đai là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp

Giá đất và xác định giá đất theo quy định pháp luật đất đai

[VPLUDVN] Giá đất và xác định giá đất theo quy định pháp luật được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau: Trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai

Đăng ký đất đai là gì theo quy định của Luật đất đai 2013

1. Đăng ký đất đai là gì? Theo Khoản 15  Điều 3 Luật Đất đai năm 2013, “Đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền

Quy định pháp luật Đất đai 2013 về việc thu hồi đất

[VPLUDVN] Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp Nhà nước thu hồi đất như vì:  mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội; do vi phạm pháp luật về đất đai. Vậy, thẩm quyền thu hồi đất thuộc về cơ quan nào? Trình tự thu hồi đất được

Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế nào?

Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 1. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh. 2. Được lập từ tổng thể đến chi tiết; quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy

Nội dung của chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

[VPLUDVN] Chế độ sở hữu Nhà nước (sở hữu toàn dân) đối với đất đai là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ sở hữu đất đai trong đó xác nhận, quy định và bảo vệ quyền lợi của Nhà nước trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt

Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai là gì?

1. Chế độ sở hữu toàn dân là gì? Chế độ sở hữu toàn dân là Chế độ sở hữu gồm tổng thể các quy phạm pháp luật xác định chủ thể, khách thể, nội dung, phương thức thực hiện quyền sở hữu của toàn dân. Sở hữu toàn dân là hình thức cao nhất

Các nguyên tắc cơ bản của luật đất đai năm 2013

[VPLUDVN] Hệ thống pháp luật và hệ thống các ngành luật được chỉ đạo bởi các nguyên tắc có tính định hướng chung cơ bản, mỗi ngành luật đến lượt mình lại có -các nguyên tắc chỉ đạo và thậm chí trong từng vấn đề cụ thể thì phương hướng, đường lối được khái quát