Quá trình phát triển của pháp luật đất đai qua các thời kỳ

[VPLUDVN] Trải qua quãng thời gian phát triển không ngừng theo định hướng nền kinh tế thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng đã xác định khâu quan trọng trong chính sách kinh tế là đổi mới chế độ, chính sách về đất đai, trong đó lấy các chủ thể sử dụng đất

Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật đất đai

[VPLUDVN] Luật Đất đai là ngành luật độc lập trọng hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm toàn bộ các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý Nhà nước về đất đai và quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sử dụng đất đai của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. 1. Khái niệm luật đất đai Luật đất

Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

[VPLUDVN] Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó người sử dụng đất (sau đây gọi là bên góp vốn) góp phần vốn của mình bằng giá trị quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với cá nhân, pháp

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là gì?

[VPLUDVN] Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, bên tặng cho giao quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận theo quy định của bộ luật này và pháp luật

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là gì?

[VPLUDVN] Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là hợp đồng dân sự, theo đó, bên sử dụng đất dùng quyền sử dụng đất của mình thế chấp để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự theo các điều kiện, nội dung, hình thức được quy định trong của Bộ luật dân

Quy định của pháp luật về hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

[VPLUDVN] Quy định của pháp luật về hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất được hiểu như thế nào? Hình thức và nội dung của hợp đồng này cần tuân thủ những nội dung gì? Hợp đồng về quyền sử dụng đất Điều 500 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS) quy định Hợp đồng về quyền

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất là gì?

[VPLUDVN] Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất là gì? Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất có nội dung và hình thức như thế nào? Pháp luật dân sự và đất đai quy định thế nào về nội dung này? Chuyển quyền sử dụng đất là gì? Để đảm bảo quyền lợi của người sử

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất là gì?

[VPLUDVN] Chuyển đổi quyền sử dụng đất là (Người sử dụng đất) chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho người khác sử dụng và nhận một diện tích đất nhất định được chuyển giao từ người đó.  Trong quan hệ chuyển đổi quyền sử dụng đất thì các bên vừa là người chuyển

Hợp đồng chuyển nhượng quyến sử dụng đất

Tóm tắt: Hiện nay, khi chuyển quyền sử dụng đất bằng hình thức chuyển nhượng là chủ yếu thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là khâu quan trọng để đạt được thành công trong giao dịch. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung trình bày, phân tích về hợp

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần lưu ý những gì?

[VPLUDVN] Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một giao dịch dân sự nên phải đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng mua bán nhà đất) là sự thỏa thuận giữa các bên. Trong đó, bên chuyển nhượng