129 câu hỏi lý thuyết môn Luật so sánh theo chương (có đáp án)

Chương 1: Nhập môn Luật so sánh Câu 1. Các thuật ngữ đặt tên cho môn học. “Luật so sánh” có nhiều cách gọi khác nhau trong khoa học pháp lý trên thế giới: Comparative law (tiếng Anh) và Droit Compare (tiếng Pháp): Đều có nghĩa là luật so sánh. Rechtsvergleichung (tiếng Đức) có nghĩa

Quy luật lý do đầy đủ trong logic học.

Một tư tưởng chỉ có giá trị khi nó có đầy đủ các cơ sở. Quy luật này được Leibnitz phát hiện ở thế kỷ thứ XVIII. Quy luật lý do đầy đủ đòi hỏi các tư tưởng phải được đưa ra trên những cơ sở nhất định. Tư duy của chúng ta cấu thành

Quy luật triệt tam trong logic học

Một phán đoán, nhận định hoặc đúng hoặc sai chứ không thể có một giá trị thứ ba nào khác. Đây là quy luật đặc trưng của logic hai giá trị – logic thông thường mà ta vẫn sử dụng. Với một phán đoán, nhận định nhất định, quy luật triệt tam không cho biết

Quy luật cấm mâu thuẫn (không mâu thuẫn) trong logic học

Hai phán đoán, nhận định mâu thuẫn nhau, trái ngược nhau không thể nào cùng đúng. Trong hai phán đoán, nhận định như vậy có ít nhất là một phán đoán, nhận định sai. Quy luật này phản ánh tính chất không mâu thuẫn của quá trình tư duy. Mâu thuẫn phá vỡ quá trình

Quy luật đồng nhất và vi phạm quy luật đồng nhất

1. Nội dung của quy luật đồng nhất Trong tư duy logic hình thức có bốn loại quy luật cơ bản, đó là: luật đồng nhất, luật cấm mâu thuẫn, luật loại trừ cái thứ ba và quy luật lý do đầy đủ. Những quy luật này chính là tiền đề, là cơ sở để

Phân tích ngôn ngữ tự nhiên

Phạm Đình nghiệm, 2013. Nhập môn Logic học. Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, trang 29-27. Phiên bản đăng trên website triethoc.edu.vn có được sự đồng ý của tác giả. Tư duy gắn một cách hữu cơ với ngôn ngữ. Bởi vậy, để hiểu rõ các hình thức và quy luật của tư duy

Logic học

Luật so sánh

Lý luận nhà nước và pháp luật

Nguyên lý cơ bản của CN Mác - LêNin

Tâm lý học

Tư tưởng HCM - Đường lối CM HCM

Xã hội học

Xây dựng Văn bản pháp luật