Pháp luật về quản lý ngoại hối

[VPLUDVN] Một trong những thị trường lớn nhất thế giới là thị trường ngoại hối, đó là một điểm đến của rất nhiều nhà đầu tư. Hiện nay, sự phát triển thị trường ngoại hối diễn ra rất nhanh chóng và mở rộng, và góp phần tạo cơ hội cho người tham gia trong mọi

Pháp luật về trung gian thanh toán

[VPLUDVN] Lịch sử ra đời và phát triển của sản xuất lưu thông hàng hoá gắn liền với sự ra đời và phát triển của tiền tệ và lưu thông tiền tệ. Tiền tệ ra đời với vai trò trung gian trao đổi giữa các loại hàng hoá khác nhau làm cho việc lưu thông

Pháp luật về cho thuê tài chính

[VPLUDVN] Cho thuê tài chính là cung ứng vốn thông qua hợp đồng cho thuê tài còn bên thuê có quyền sử dụng tài sản thua và thanh toán tổng tiền thuê theo hợp đồng tối thiểu bằng giá trị tài sản thuê tại thời điểm kí kết hợp đồng. 1. Khái quát cho thuê

Pháp luật về bao thanh toán

[VPLUDVN] Pháp luật về bao thanh toán là tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức tín dụng cung ứng tín dụng cho bên bản hàng hoá thông qua việc mua lại các khoản phải thu thuộc quyền đòi nợ của bên

Khái niệm và đặc điểm bao thanh toán của tổ chức tín dụng

1. Khái niệm bao thanh toán Khi thực hiện các giao dịch thương mại làm phát sinh các khoản phải thu (ví dụ như các khoản tiền bán hàng chưa đến hạn thanh toán), người bán có thể cải thiện trạng thái ngân quỹ của mình bằng việc đem nhượng bán các khoản phải thu

Các quy định về chiết khấu giấy tờ có giá

Khái niệm: Chiết khấu được hiểu làviệc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán. Ngoài ra, tái chiết khấu là việc chiết khấu các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá

Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng

1. Bảo lãnh ngân hàng là gì? Khái niệm bảo lãnh dưới góc độ pháp lý và góc độ kinh tế được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Theo phương diện pháp lý, nhìn chung, khái niệm bảo lãnh được hiểu tương đối giống nhau trong pháp luật của các nước. Ví dụ: theo pháp

Pháp luật về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

[VPLUDVN] Cho vay là một trong những hoạt động của các tổ chức tín dụng. Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng nói riêng, pháp luật ngân hàng quy định về việc cho vay và điều kiện cho

Phương thức cho vay của các tổ chức tín dụng

[VPLUDPL] Hiện nay, các tổ chức tín dụng đưa ra nhiều phương thức cho vay linh hoạt theo từng điều kiện, hoàn cảnh của khách hàng giúp tạo điều kiện tốt nhất cho cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. Tuy nhiên, tất cả các phương án triển khai đều phải

Hoạt động của các tổ chức tín dụng

[VPLUDVN] Các tổ chức tín dụng hoạt động trên các lĩnh vực sau: 1.Huy động vốn -Nhận tiền gửi, tiền gửi là tiền mà khách hàng gửi tại tổ chức tín dụng dưới hình thức tiền gửi có thời hạn, không thời hạn, tiết kiệm hay hình thức khác. -Phát hành giấy tờ có giá như trái

Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý tổ chức tín dụng

[VPLUDVN] Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân. 1. Cơ cấu tổ chức của TCTD: Điều 32 Luật các tổ

Thu hồi giấy phép của tổ chức tín dụng 

[VPLUDVN] Tổ chức đã được cấp giấy phép có thể bị Ngân hàng nhà nước thu hồi giấy phép đã cấp nếu thuộc một trong các trường hợp sau: – Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép có thông tin gian lận để có đủ điều kiện được cấp giấy phép; – Tổ chức tín

Quy chế thành lập và cấp phép hoạt động tổ chức tín dụng

[VPLUDVN] Sau khi được cấp giấy phép, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đăng kí kinh doanh; văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng phải đăng kí hoạt động theo quy định của pháp luật. 1.

Phân loại tổ chức tín dụng 

[VPLUDVN] Phân loại tổ chức tín dụng  Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân. – Ngân hàng: là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động, các

Điều kiện thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng 

[VPLUDVN] Điều kiện thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng  – Điều kiện thành lập và hoạt động vô cùng chặt chẽ yêu cầu vốn theo quy định và nguồn nhân lực và chuyên môn nghiệp vụ. Căn cứ theo điều 20 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định cụ thể

Khái niệm và đặc điểm các tổ chức tín dụng

1. Khái niệm Tổ chức tín dụng được hiểu là tổ chức kinh tế kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi , cấp tín dụng , cung cấp các dịch vụ thanh toán Về mặt kinh tế, đối tượng kinh doanh chính, mang tính chất nghề nghiệp của

Hoạt động của ngân hàng nhà nước

[VPLUDVN] Hoạt động của ngân hàng nhà nước thể hiện qua các mặt sau: 1. Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia là nhiệm vụ mà ngày nay, ở các quốc gia, Nhà nước đều giao cho ngân hàng trung ương. Đạo luật ngân hàng trung

Hệ thống tổ chức, lãnh đạo, điều hành ngân hàng nhà nước

1. Hệ thống tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Do chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng nhà nước vừa mang tính quản lí nhà nước chuyên ngành, vừa mang tính điều hành kinh tế nên hệ thống tổ chức có những khác biệt so với các cơ quan quản lí nhà

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước 

[VPLUDVN] Căn cứ Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 có quy định các nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước như sau: “1. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền; bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức

Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

[VPLUDVN] Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đuợc quy định tại Điều 2 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 với nội dung như sau: – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân

Khái quát chung về luật ngân hàng

1. Định nghĩa: Để có thể hiểu rõ về luật ngân hàng, chúng ta cần phải xét đến vị trí của luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Xu hướng chung ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam là tách bạch giữa luật tài chính và luật ngân hàng. Tuy

Vai trò của ngân hàng nhà nước

Vai trò của ngân hàng nhà nước Ngân hàng Quốc gia Việt Nam có nhiệm vụ phát hành giấy bạc, điều hòa sự lưu hành tiền tệ; huy động vốn của nhân dân, điều hành và mở rộng tín dụng để nâng cao sản xuất của nhân dân và phát triển kinh tế nhà nước;

Các loại hình ngân hàng tại Việt Nam hiện nay

[VPLUDVN] Các loại hình ngân hàng tại Việt Nam hiện nay + Ngân hàng chính sách xã hội : Ngân hàng chính sách xã hội là ngân hàng do Nhà nước thành lập để cho những người thuộc đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết đời sống, nhằm góp phần

Khái niệm ngân hàng và hoạt động ngân hàng

[VPLUDVN] Để tạo lập hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng hoạt động an toàn và phát huy vai trò tích cực đối với nền kinh tế và đời sổng xã hội, đòi hỏi nhà nước phải sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp sử dụng pháp luật. Ở

Luật tài chính: 56 Câu hỏi nhận định đúng sai (có đáp án)

1. Nguồn vốn vay nợ của CP được sử dụng để đảm bảo họat động thường xuyên của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước. 2. Thu bổ sung để cân đối ngân sách là khoản thu thường xuyên của các cấp ngân sách. 3. Khoản thu 100% của ngân sách địa phương

Luật ngân sách nhà nước: 85 câu hỏi nhận định (có đáp án)

Câu 1: Nguồn vốn vay nợ của CP được sử dụng để đảm bảo họat động thường xuyên của các cơ quan quản lý hành chính NN. Câu 2: Thu bổ sung để cân đối ngân sách là khoản thu thường xuyên của các cấp ngân sách. Câu 3: Khoản thu 100% của ngân sách địa phương là khoản thu

Luật tài chính: Đề cương ôn thi

Chương 1: Những vấn đề lý luận về ngân sách nhà nước và pháp luật ngân sách nhà nước 1. ngân sách nhà nước 1.1. Định nghĩa Ngân sách nhà nước là toàn bộ khoản thu, chi của nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoản thời gian nhất định do cơ quan nhà