104 câu trắc nghiệm môn luật hình sự theo vấn đề (có đáp án)

  Vấn đề 1: Một số vấn đề chung về luật hình sự quốc tế Câu 1: Khái niệm Luật hình sự quốc tế được hiểu là: Minh chứng đầy thuyết phục cho một giai đoạn phát triển hoàn thiện của luật quốc tế Là tổng thể các nguyên tắc, các quy phạm pháp lý