Luật hình sự quốc tế: 85 câu nhận định đúng sai (có đáp án)

Vấn đề 1: Một số vấn đề chung về luật hình sự quốc tế Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự quốc tế chủ yếu là các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình các quốc gia hợp tác đấu tranh ngăn chặn và trừng trị tội phạm quốc tế.

Luật hình sự: 104 câu trắc nghiệm theo vấn đề (có đáp án)

Vấn đề 1: Một số vấn đề chung về luật hình sự quốc tế Câu 1: Khái niệm Luật hình sự quốc tế được hiểu là: Minh chứng đầy thuyết phục cho một giai đoạn phát triển hoàn thiện của luật quốc tế Là tổng thể các nguyên tắc, các quy phạm pháp lý quốc