Luật Dân sự: 76 Câu hỏi trắc nghiệm P2 (có đáp án)

Chương 6: Nghĩa vụ và hợp đồng dân sự 1. Đối tượng của nghĩa vụ là: Là nghĩa vụ phải thực hiện Là tài sản, công việc phải thực hiện hoặc không được thực hiện Là công việc sẽ thực hiện 2. Nhận định nào sau đây là chính xác? Thời hạn thực hiện nghĩa

Luật Thuế: Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT THUẾ Câu 1: Đối với thuế trực thu, khi nào người chịu thuế đồng thời là người nộp thuế? A. Người tiêu dùng vật tư, hàng hóa cho tiêu dùng phi sản xuất và sản xuất. B. Người gia công hàng hóa để bán trong

Luật Ngân hàng: 100 Câu trắc nghiệm theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LUẬT NGÂN HÀNG VIỆT NAM 1.  Hoạt động ngân hàng là? A. Là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số nghiệp vụ sau đây: nhận tiền gửi; cấp tín dụng; cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản B. Là

Luật hình sự: 104 câu trắc nghiệm theo vấn đề (có đáp án)

Vấn đề 1: Một số vấn đề chung về luật hình sự quốc tế Câu 1: Khái niệm Luật hình sự quốc tế được hiểu là: Minh chứng đầy thuyết phục cho một giai đoạn phát triển hoàn thiện của luật quốc tế Là tổng thể các nguyên tắc, các quy phạm pháp lý quốc

Luật Doanh nghiệp: 120 câu trắc nghiệm theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI Câu 1: Hoạt động thương mại bao gồm những hoạt động nào? Mua bán hàng hóa Cung ứng dịch vụ, đầu tư Xúc tiến thương mại Các hoạt động nhằm mục đích sinh lời khác Tất cả các phương án trên Câu 2: Là quy tắc xử

Quan hệ kinh tế quốc tế: Câu hỏi trắc nghiệm theo chương

Chương I: Những vấn đề chung về quan hệ kinh tế quốc tế Câu 1.Quan hệ kinh tế quốc tế là tổng thể các mối quan hệ kinh tế đối ngoại được xét trên phạm vi: Quốc gia Khu vực Thế giới Câu 2 .Chọn câu nói đúng nhất về xu hướng vai trò của

Luật Hiến pháp: Câu hỏi trắc nghiệm theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA LUẬT HIẾN PHÁP Câu 1: Hiến pháp là ngành luật độc lập trong pháp luật Việt Nam vì Có đối tượng điều chỉnh riêng Có phương pháp điều chỉnh riêng Có đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp điều chỉnh riêng Hiến pháp chi phối các

Luật hình sự: 80 câu hỏi trắc nghiệm theo chương (có đáp án)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LUẬT HÌNH SỰ CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA LUẬT HÌNH SỰ Câu 1: Đối tượng điều chỉnh của LHS là a. QHXH phát sinh khi tội phạm xảy ra b. QHXH được LHS bảo vệ c. Lợi ích của Nhà nước d. Lợi ích của người

Luật lao động: 75 câu hỏi trắc nghiệm theo chương (có đáp án)

TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP LUẬT LAO ĐỘNG  CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM Câu 1: Trình bày khái niệm Luật Lao động. a. Toàn bộ các quy phạm pháp luật được điều chỉnh các quan hệ lao động trong đời sống. b. Toàn bộ các quy phạm pháp luật điều chỉnh

Luật Trẻ em: Câu hỏi trắc nghiệm được sắp xếp ngẫu nhiên (có đáp án)

Câu hỏi bán trắc nghiệm Luật Trẻ em được sắp xếp ngẫu nhiên (16 câu) Câu 1: Luật Trẻ em đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày tháng năm nào? Ngày 05/4/2015 Ngày 04/5/2015 Ngày 05/4/2016 Ngày 04/5/2016 Câu 2: Kết cấu của Luật Trẻ em bao gồm bao nhiêu Chương, bao nhiêu Điều?

Luật đất đai: Bộ đề 88 câu hỏi bán trắc nghiệm (có đáp án)

1. Nhà nước giao quyền sử dụng đất là việc Nhà nước ban hành văn bản nào để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất? A. Thông báo B. Quyết định giao đất C. Lệnh D. Chính sách 2. Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất là việc Nhà nước quyết

Luật đầu tư: 110 câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Vấn đề nào sau đây thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư 2014: a. Hợp đồng đầu tư nhằm mục đích kinh doanh b. Khuyến khích và ưu đãi đầu tư c. Quản lý Nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài d. Tất cả các câu trên Câu 2.