Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mac Lenin: 169 câu hỏi trắc nghiệm (Phần 2)

CHƯƠNG 4: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

Câu 1: Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là hòn đá tảng?
A. Học thuyết giá trị lao động
B. Học thuyết giá trị thặng dư
C. Học thuyết tích luỹ tư sản
D. Học thuyết giá trị

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...  

Câu 2. Về mặt giá trị sử dụng, tức là hình thái tự nhiên của hàng hóa, ta có thể nhận biết trực tiếp được bằng:
A. Thị giác
B. Thính giác
C. Xúc giác
D. Các giác quan

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...  

Câu 3. Khi nghiên cứu phương thức sản xuất TBCN, C.Mác bắt đầu từ:
A. Nghiên cứu sản xuất của cải vật chất
B. Nghiên cứu lưu thông hàng hoá
C. Nghiên cứu giá trị thặng dư
D. Nghiên cứu hàng hóa

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...  

Câu 4. Hàng hóa là:
A. Sản phẩm lao động của con người
B. Có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người
C. Được đem ra trao đổi mua bán trên thị trường
D. Cả ba đáp án trên

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...  

Câu 5. Giá trị thặng dư là gì?
A. Bộ phận của giá trị mới do công nhân tạo ra và bị nhà tư bản chiến không
B. Bộ phận của giá trị mới do nhân dân tạo ra và bị nhà tư bản chiến không
C. Bộ phận giá trị do công nhân tạo ra và bị nhà nước chiếm không
D. Bộ phận giá trị mới công dân tạo ra và bị nhà tư bản chiến không

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...  

Câu 6. Chọn đáp án SAI. Thời gian lao động cần thiết là thời gian lao động trong điều kiện nào?
A. Trình độ kỹ thuật trung bình
B. Trình độ khéo léo trung bình
C. Cường độ lao động trung bình
D. Trình độ dân trí trung bình

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...  

Câu 7. Chọn đáp án SAI. Theo chủ nghĩa Mác-Lênin, hàng hóa bao gồm:
A. Hàng hóa vô hình
B. Hàng hóa hữu hình
C. Hàng hóa dịch vụ
D. Hàng hóa cho sản xuất và tiêu dùng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...  

Câu 8. Tính hai mặt của sản xuất hàng hóa do ai phát hiện
A. V.I.Lê nin
B. C.Mác
C. Ph.Ăng ghen
D. D.Ricardo

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...  

Câu 9. Tìm đáp án SAI. Vì sao vàng đóng vai trò tiền tệ?
A. Thuần nhất về chất
B. Dễ chia nhỏ, không hư hỏng
C. Với lượng nhỏ, giá trị nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn
D. Bản chất tốt, màu sắc đẹp, sang trọng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...  

Câu 10. Giá trị sử dụng là?
A. Là 1 phạm trù lịch sử, là thuộc tính xã hội của hàng hóa
B. Là 1 phạm trù lịch sử là thuộc tính tự nhiên của hàng hóa
C. Là 1 phạm trù vĩnh viễn, là thuộc tính tự nhiên của hàng hóa
D. Là 1 phạm trù vĩnh viễn, là thuộc tính xã hội của hàng hóa

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...  

Câu 11. Hai thuộc tính cơ bản của hàng hóa là gì?
A. Giá trị sử dụng và công dụng
B. Giá trị sử dụng và giá trị
C. Giá trị và giá trị trao đổi
D. Giá trị và giá cả

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...  

Câu 12. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa
A. Phân công lao động xã hội, phân công lao động quốc tế
B. Phân công lao động xã hội, sự phụ thuộc về kinh tế giữa những người sản xuất
C. Phân công lao động quốc tế, sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất
D. Phân công lao động xã hội, sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...  

Câu 13. Sản xuất hàng hóa là:
A. Kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất để tiêu dùng
B. Kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất để giao nộp
C. Kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất để đáp ứng nhu cầu của nhà sản xuất
D. Kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất để trao đổi, mua bán

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...  

Câu 14. Đâu là thuộc tính của hàng hóa:
A. Giá cả
B. Tên hàng hóa
C. Giá trị
D. Cách dùng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 15. Kết quả của sự phân công lao động xã hội sẽ tạo ra:
A. Sự phân hóa giàu nghèo.
B. Chuyên môn hóa sản xuất.
C. Lượng vật chất dồi dào.
D. Giá trị thặng dư.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 16. Tìm đáp án SAI. Đặc trưng của sản xuất hàng hóa:
A. Sản xuất để trao đổi, mua bán
B. Lao động của người sản xuất hàng hóa mang tính tư nhân và xã hội
C. Mục đích của sản xuất hàng hóa là giá trị
D. Sản phẩm sản xuất ra để thỏa mãn nhu cầu của con người

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 17. “Hàng hóa là sản phẩm của quá trình lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua….”. Hoàn thiện khái niệm trên.
A. Cho tặng
B. Chiếm đoạt
C. Mua bán, trao đổi
D. Cống nạp

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 18. “……… là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán” . Hoàn thiện khái niệm trên.
A. Tri thức
B. Giá trị thặng dư
C. Tình cảm
D. Hàng hóa

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 19. Trong sản xuất để không thua lỗ, thời gian lao động cá biệt của người sản xuất so với thời gian lao động xã hội cần thiết phải:
A. Nhỏ hơn
B. Lớn hơn
C. Bằng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 20. Mệnh đề nào sau đây SAI:
A. Mọi hàng hóa đều đồng nhất về giá trị
B. Lao động cụ thể là phạm trù lịch sử
C. Lao động trừu tượng tạo ra giá trị của hàng hóa
D. Giá trị sử dụng là thuộc tính tự nhiên của hàng hóa

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 21. Mệnh đề nào sau đây SAI:
A. Mọi hàng hóa đều đồng nhất về giá trị
B. Hàng hoá chỉ có thuộc tính cơ bản là giá trị sử dụng.
C.Mục đích của sản xuất hàng hóa là giá trị
D. Giá trị sử dụng là thuộc tính tự nhiên của hàng hóa

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 22. Mệnh đề nào sau đây SAI:
A. Năng suất lao động là năng lực sản xuất của lao động
B. Năng suất lao động có 2 loại: Năng suất lao động cá biệt và năng suất lao động xã hội
C. Năng suất lao động tỷ lệ thuận với lượng giá trị hàng hóa
D. Năng suất lao động ảnh hưởng tới giá trị hàng hóa

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 23. Cấu thành lượng giá trị hàng hoá gồm:
A. Lao động quá khứ và lao động
B.Giá trị cũ tái hiện và giá trị mới
C. Lao động vật hoá và lao động quá khứ

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 24. Công thức chung của tư bản
A. H – T – H’
B. H – T – H
C. T – H – T
D. T – H – T’

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 25. Mâu thuẫn công thức chung tư bản là:
A. Tư bản không sinh ra trong lưu thông chỉ làm tăng giá trị trong lưu thông
B. Tư bản không sinh ra trong lưu thông và không làm tăng giá trị trong lưu thông
C. Tư bản vừa sinh ra trong lưu thông đồng thời không phải trong lưu thông
D. Tư bản sinh ra ngoài lưu thông đồng thời không phải trong lưu thông

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 26. Lựa chọn câu trả lời đúng nhất
A. Tư bản là tiền đẻ ra tiền tư bản
B. Tư bản là tiền của nhà tư bản
C. Tư bản là tiền đẻ ra tiền, là một quan hệ xã hội
D. Tư bản là tiền đẻ ra tiền bằng cách bóc lột lao động làm thuê

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 27. Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa là người lao động được tự do về thân thể và họ:
A. Muốn bán sức lao động để có thu nhập cao
B. Bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất, buộc phải bán sức lao động để sống
C. Không có khả năng bán những sản phẩm do lao động của anh ta kết tinh
D. Muốn tìm một công việc gì đó để làm

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 28. Sức lao động hàng hoá đặc biệt vì:

A. Tồn tại trong cơ thể con người.
B. Giá trị sức lao động mang yếu tố tinh thần và lịch sử.
C. Giá trị sức lao động được tính thông qua giá trị các tư liệu sinh hoạt
D. Giá trị sử dụng có đặc tính làm tăng giá trị.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 29. Tìm đáp án SAI. Ý nghĩa lý luận hàng hoá sức lao động là:
A. Chìa khoá để giải quyết mâu thuẫn công thức chung của tư bản
B. Cơ sở để C.Mác trình bày học thuyết giá trị thặng dư
C. Lao động cưỡng bức được thay thế bằng hợp đồng lao động
D. Tìm ra giá trị của hàng hóa

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 30. Hai mặt của của lao động sản xuất hàng hóa là:
A. Lao động cụ thể và lao động phức tạp
B. Lao động cụ thể và lao động trừu tượng
C. Lao động cụ thể và lao động giản đơn
D. Lao động phức tạp và lao động trừu tượng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 31. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa phản ánh:
A. Tính chất tư nhân và tính chất lao động
B. Tính chất tư nhân và tính chất xã hội
C. Tính chất tư nhân và tính chất sử dụng
D. Tính chất sử dụng và tính chất xã hội tiêu dùng.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 32. Lao động cụ thể và lao động trừu tượng là:
A. Hai mặt của cùng một sản phẩm
B. Hai mặt của cùng một hàng hóa
C. Hai loại lao động khác nhau
D. Hai mặt của cùng một lao động sản xuất hàng hóa

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 33. Cấu thành lượng giá trị của hàng hóa
A. W=c+p+m
B. W=C+v+p
C. W=k+v+m
D. W=c+v+m

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 34. Tăng cường độ lao động sẽ làm cho:
A. Giá cả của một đơn vị hàng hóa thay đổi
B. Giá trị cá biệt của hàng hóa thay đổi
C. Giá trị trao đổi của một hàng hóa thay đổi
D. Lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa không đổi

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 35. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa:
A. Phân công lao động xã hội, phân công lao động quốc tế
B. Phân công lao động xã hội; sự phụ thuộc về kinh tế của những người sản xuất
C. Phân công lao động quốc tế; sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất.
D. Phân công lao động xã hội; sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 36. Phân công lao động xã hội là:

A. Sự phân chia xã hội thành các ngành nghề khác nhau của nền kinh tế
B. Sự phân chia lao động xã hội thành các vùng khác nhau của nền sản xuất xã hội
C. Sự phân chia lao động xã hội thành các ngành nghề khác nhau của nền sản xuất xã hội
D. Sự phân chia lao động xã hội thành các khu vực khác nhau của nền sản xuất xã hội

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 37. Giá trị hàng hóa là:
A. Hao phí lao động xã hội của người tiêu dùng hàng hóa kết tinh trong hàng hóa
B. Hao phí lao động cụ thể của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa
C. Hao phí lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa
D. Hao phí lao động cá biệt của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 38. Giá trị trao đổi là:
A. Quan hệ tỷ lệ về lượng mà giá trị này đổi lấy giá trị sử dụng khác
B. Quan hệ tỉ lệ về lượng mà giá trị này đổi lấy giá trị khác
C. Quan hệ tỉ lệ về chất mà giá trị sử dụng này đổi lấy giá trị sử dụng khác
D. Quan hệ tỉ lệ về lượng mà giá trị sử dụng này đổi lấy giá trị sử dụng khác

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 39. Thời gian lao động xã hội cần thiết là:
A. Thời gian lao động cao nhất của các nhà sản xuất cùng một loại hàng hóa trên thị trường
B. Thời gian lao động trung bình của các nhà sản xuất các loại hàng hóa trên thị trường
C. Thời gian lao động giản đơn của các nhà sản xuất cùng một loại hàng hóa trên thị trường
D. Thời gian lao động trung bình của các nhà sản xuất cùng một loại hàng hóa trên thị trường

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 40. Thời gian lao động xã hội cần thiết có thể do thời gian lao động cá biệt của nhà sản xuất:
A. Cung ứng nhiều loại hàng hóa khác nhau cho thị trường quyết định
B. Cung ứng một loại hàng hóa cho thị trường quyết định
C. Cung ứng đại bộ phận hàng hóa đó cho thị trường quyết định
D. Cung ứng hàng hóa đầu tiên cho thị trường quyết định

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 41. Thông qua sự nghiên cứu sự phát triển của những hình thái giá trị, chúng ta sẽ tìm ra nguồn gốc phát sinh của:
A. Tiền tệ
B. Hàng hóa
C. Giá trị
D. Giá trị sử dụng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 42. Đâu là hình thức phôi thai của giá trị:
A. Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên
B. Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng
C. Hình thái chung của giá trị
D. Hình thái tiền tệ

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 43. Tim đáp án SAI. Đặc điểm của hình thái vật ngang giá của giá trị là:
A. Giá trị sử dụng của nó trở thành hình thức biểu hiện giá trị
B. Lao động cụ thể trở thành hình thức biểu hiện lao động trừu tượng
C. Lao động tư nhân trở thành hình thức biểu hiện lao động xã hội
D. Lao động khái quát trở thành biểu hiện của chế độ xã hội chủ nghĩa

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CHƯƠNG 5: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

Câu 1. Quy luật giá trị có yêu cầu gì?

A. Sản xuất và lưu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết

B. Lưu thông hàng hoá dựa trên nguyên tắc ngang giá

C. Hao phí lao động cá biệt phải phù hợp với mức hao phí lao động xã hội cần thiết

D. Cả A, B,C 

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2. Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là hòn đá tảng?

A.Học thuyết giá trị lao động

B. Học thuyết giá trị thặng dư

C. Học thuyết tích luỹ tư sản

D. Học thuyết tái sản xuất tư bản xã hội

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3. Lưu thông hàng hoá dựa trên nguyên tắc ngang giá. Điều này được hiểu như thế nào là đúng?

A. Giá cả của từng hàng hoá luôn luôn bằng giá trị của nó

B. Giá cả có thể tách rời giá trị và xoay quanh giá trị của nó

C. Giá trị = Giá cả

D. Cả B và C

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4. Quy luật giá trị tồn tại ở riêng:

A. Nền sản xuất hàng hoá giản đơn

B. Nền sản xuất TBCN

C. Trong nền sản xuất vật chất nói chung

D. Trong nền kinh tế hàng hoá

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5. Điều kiện ra đời của CNTB là:

A. Tập trung khối lượng tiền tệ đủ lớn vào một số người để lập ra các xí nghiệp

B. Xuất hiện một lớp người lao động tự do nhưng không có TLSX và các của cải khác buộc phải đi làm thuê

C. Phải thực hiện tích luỹ tư bản

D. Cả A, B

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 6. Câu nào sau đây đúng về tác động của quy luật giá trị?

A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá trên thị trường.

B. Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động, làm cho lực lượng sản xuất xã hội phát triển.

C. Làm cho sự phân hoá người sản xuất hàng hoá thành người giàu, người nghèo.

D. Cả ba phương án trên

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 7. Tư bản là:

A. Tiền và máy móc thiết bị

B. Tiền có khả năng đẻ ra tiền

C. Giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê

D. Công cụ sản xuất và nguyên vật liệu

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 8. Quan hệ cung cầu thuộc khâu nào của quá trình tái sản xuất xã hội?

A. Sản xuất và tiêu dùng

B. Tiêu dùng

C. Trao đổi

D. Phân phối và trao đổi

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 9. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội là:

A. Đồng nghĩa

B. Độc lập với nhau

C. Trái ngược nhau

D. Có liên hệ với nhau và làm điều kiện cho nhau

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 10. Tiền tệ là:

A. Thước đo giá trị của hàng hoá

B. Phương tiện để lưu thông hàng hoá và để thanh toán

C. Là hàng hoá đặc biệt đóng vai trò là vật ngang giá chung

D. Là vàng, bạc

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 11. Tích luỹ nguyên thuỷ và tích luỹ tư bản khác nhau như thế nào?

A. Tích luỹ nguyên thuỷ có trước, tích luỹ tư bản có sau

B. Tích luỹ nguyên thuỷ tạo điều kiện cho CNTB ra đời, tích luỹ tư bản mở rộng phạm vi thống trị và bóc lột lao động làm thuê

C. Tích luỹ nguyên thuỷ thực hiện bằng bạo lực, tích luỹ tư bản thực hiện bằng biện pháp kinh tế là chủ yếu

D. Cả a, b, c

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 12. Sự hoạt động của quy luật giá trị được biểu hiện:

A. Giá cả thị trường xoay quanh giá trị xã hội của hàng hoá

B. Giá cả thị trường xoay quanh giá cả sản xuất

C. Giá cả thị trường xoay quanh giá cả độc quyền

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 13. Chọn ý đúng về quan hệ cung – cầu đối với giá trị, giá cả:

A. Quyết định giá trị và giá cả hàng hoá

B. Chỉ quyết định đến giá cả và có ảnh hưởng đến giá trị

C. Không có ảnh hưởng đến giá trị và giá cả

D. Có ảnh hưởng tới giá cả thị trường

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 14. Sản phẩm cần thiết là:

A. Sản phẩm thiết yếu của xã hội

B. Sản phẩm để thoả mãn nhu cầu tối thiểu của con người

C. Phần sản phẩm xã hội để tái sản xuất sức lao động

D. Cả a, b, c

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 15. Nhân tố nào có ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng hoá? Chọn ý đúng nhất trong các ý sau:

A. Năng suất lao động

B. Cường độ lao động

C. Các điều kiện tự nhiên

D. Cả a và b

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CHƯƠNG 6: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

1. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là do hai xã hội khác nhau về bản chất. Đó là khác nhau về:
A. Trình độ lực lượng sản xuất.
B. Nhà nước.
C. Chế độ sở hữu.
D. Trình độ xã hội hóa.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

2. Nhà nước tư bản độc quyền dùng nguồn vốn từ ngân quỹ của mình, từ tiền của các tổ chức độc quyền để đầu tư vào nước nhập khẩu tư bản; hoặc viện trợ có hoàn lại hay không hoàn lại để thực hiện những mục tiêu về kinh tế, chính trị và quân sự là:
A. Viện trợ nhà nước.
B. Xuất khẩu tư bản nhà nước.
C. Xuất khẩu tư bản tiền tệ.
D. Đầu tư tư bản tiền tệ.

ĐÁP ÁN/css3_tooltip]

3. Một trong những cống hiến vĩ đại của C.Mác là học thuyết nào?
A. Đấu tranh giai cấp.
B. Giá trị lao động.
C. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
D. Tiền công.

Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

4. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được thiết lập và phát triển qua các giai đoạn nào sau đây:
A.Chủ nghĩa tư bản độc quyền
B. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh
C. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh và chủ nghĩa tư bản độc quyền
D.  Chủ nghĩa tư bản hiện đại

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

5. Chủ nghĩa tư bản độc quyền là:
A. Một phương thức sản xuất
B. Giai đoạn phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
C. Một hình thái kinh tế xã hội
D. Thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

6. Những nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa tư bản độc quyền:

A. Do đấu tranh của giai cấp

B. Do sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội hóa

C. Sự can thiệp điều chỉnh của nhà nước tư sản

D. Sự tập trung sản xuất dưới tác động của cách mạng khoa học công nghệ, cạnh tranh, khủng hoảng kinh tế và tín dụng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

7. V.I. Lênin đã phân tích chủ nghĩa tư bản độc quyền bằng các đặc điểm kinh tế cơ bản nào sau đây:
A. Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền; tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính
B. Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền; tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính; xuất khẩu tư bản
C.Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền, tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính; xuất khẩu tư bản; phân chia thế giới về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền
D.Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền, tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính; xuất khẩu tư bản; phân chia thế giới về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền; sự phân chia thế giới về lãnh thổ giữa các cường quốc đế quốc

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

8. Sự hình thành các tổ chức độc quyền dựa trên cơ sở:
A. Sản xuất nhỏ lẻ, phân tán
B.  Tích tụ tập trung sản xuất và sự xuất hiện các xí nghiệp quy mô lớn
C.Phát triển khoa học – kỹ thuật
D. Sự hoàn thiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

9. Sự ra đời và phát triển của tư bản tài chính là kết quả phát triển của:
A. Độc quyền ngân hàng
B. Độc quyền công nghiệp
C. Quá trình độc quyền hóa trong công nghiệp và trong ngân hàng xoăn xuýt với nhau
D. Sự phát triển của thị trường tài chính

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

10. Vai trò mới của ngân hàng trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền là:
A. Khống chế hoạt động của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa
B. Trung gian thanh toán
C. Trung gian tín dụng
D. Đầu tư tư bản

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

11. Xuất khẩu hàng hóa là một trong những đặc điểm của:
A.  Sản xuất hàng hóa giản đơn
B. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
C. Giai đoạn chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh
D. Giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

12. Xuất khẩu tư bản là đặc điểm của:
A. Phương thức sản xuất phong kiến
B. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
C. Chủ nghĩa tư bản giai đoạn tự do cạnh tranh
D. Chủ nghĩa tư bản giai đoạn độc quyền

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

13. Mục đích của xuất khẩu tư bản:
A. Tạo điều kiện để phát triển cho các nước khác
B. Tạo mối quan hệ tốt đẹp với các nước khác
C. Chiếm đoạt giá trị thặng dư và các nguồn lợi khác ở các nước nhập khẩu tư bản
D. Chiếm đoạt giá trị và các nguồn lợi khác ở các nước nhập khẩu tư bản

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

14. Sự ra đời và phát triển của độc quyền ngân hàng thông qua quá trình nào sau đây:
A. Cạnh tranh – ngân hàng nhỏ phá sản
B. Ngân hàng nhỏ sáp nhập với nhau
C.Còn lại các ngân hàng lớn có xu hướng liên minh

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CHƯƠNG 7: SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. So với các giai cấp khác, công nhân có yếu tố nào mà từ đó họ có khả năng đoàn kết với giai cấp khác để thực hiện sứ mệnh của mình?
A. Có tính kỷ luật hơn.
B. Trình độ khoa học cao.
C. Lợi ích cơ bản thống nhất.
D. Chất lượng cao.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

2. Theo C.Mác, đặc trưng nào khiến cho giai cấp công nhân trở thành giai cấp vô sản?
A. Không có tài sản gì.
B. Tỷ lệ cổ phiếu ít.
C. Không có tư liệu sản xuất.
D. Rất ít tư liệu sản xuất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

3. Lao động trong nền sản xuất đại công nghiệp với hệ thống sản xuất dây chuyền hình thành trong giai cấp công nhân ý thức gì?
A. Khẩn trương.
B. Cách mạng.
C. Chính trị cao.
D. Tổ chức kỷ luật cao.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

4. Để biến sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân từ khả năng thành hiện thực thì phải thông qua nhân tố chủ quan, trong đó nhân tố quyết định nhất là thành lập:
A. Quân đội.
B. Liên minh công nông.
C. Đảng Cộng sản.
D. Mặt trận.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

5. Cơ sở khách quan của xây dựng liên minh công nhân với với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa là trong xã hội tư bản chủ nghĩa, họ là những người:
A. Nghèo khổ.
B. Nô lệ, bị bóc lột.
C. Lao động, bị áp bức bóc lột.
D. Lao động.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

6. Cơ sở khách quan của xây dựng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa là công nghiệp và nông nghiệp là hai ngành…?
A. Sản xuất.
B. Đảm bảo các nhu cầu xã hội.
C. Đảm bảo cân đối cung-cầu.
D. Sản xuất chính.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

7. Theo V. I. Lênin, nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng xã hội chủ nghĩa là phải:
A. Kết hợp đúng đắn các lợi ích.
B. Biết chung sống.
C. Phân phối bình đẳng.
D. Đoàn kết, chia sẻ quyền lợi.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

8. Phải liên minh các giai cấp về tư tưởng-văn hóa vì chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên một nền sản xuất công nghiệp hiện đại nên công nhân, nông dân và những người lao động khác phải thường xuyên:
A. Có tính tổ chức cao.
B. Đoàn kết, có tính kỷ luật.
C. Học tập nâng cao trình độ.
D. Nâng cao mức sống.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

9. Trong xã hội tư bản, tính mâu thuẫn gay gắt trong lĩnh vực kinh tế của chủ nghĩa tư bản biểu hiện trên lĩnh vực chính trị – xã hội là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân, nhân dân lao động với ai ngày càng trở nên quyết liệt?
A. Kiến trúc thượng tầng.
B. Tầng lớp trung lưu.
C. Nhà nước.
D. Giai cấp tư sản.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CHƯƠNG 8: NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa thực hiện việc giải phóng những người lao động về tinh thần thông qua xây dựng từng bước:
A. Xã hội xã hội chủ nghĩa.
B. Nâng cao đời sống vật chất.
C. Thế giới quan, nhân sinh quan mới.
D. Con người mới.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

2. Chủ nghĩa xã hội từng bước tiến tới thực hiện mục tiêu cao cả nhất, biến con người từ vương quốc của tất yếu sang:
A. Chủ nghĩa cộng sản.
B. Vương quốc của tự do.
C. Vương quốc hạnh phúc.
D. Làm chủ xã hội.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

3. Về dân chủ, một trong ba quan niệm cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng, dân chủ với tư cách một phạm trù chính trị gắn với một kiểu nhà nước và một giai cấp cầm quyền thì sẽ:
A. Thủ tiêu dân chủ nhân dân.
B. Không có dân chủ phi giai cấp.
C. Có tính nhân dân rộng rãi.
D. Có nền dân chủ phi giai cấp.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

4. Tìm đáp án thiếu chính xác về đặc trưng của dân tộc trong các đáp án sau:

A. Dân tộc là một cộng đồng thống nhất về kinh tế.

B. Dân tộc là một cộng đồng bền vững về tình cảm, lối sống

C. Dân tộc là một cộng đồng thống nhất về ngôn ngữ.

D. Dân tộc là một cộng đồng người ổn định trên một lãnh thổ thống nhất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

5. Nội dung cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác Lênin là

A. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, các dân tộc được quyền tự quyết, liên hiệp công nhận tất cả các dân tộc lại

B. Các dân tộc đoàn kết, bình đẳng và liên hiệp công nhận tất cả các dân tộc lại

C. Các dân tộc có quyền tự quyết, các dân tộc có quyền bình đẳng, liên hiệp công nhận các dân tộc lại với nhau

D. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, tự quyết và liên hiệp công nhận các nước.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

6. Ý thức tôn giáo là niềm tin của một bộ phận nhân dân, thường là yếu tố bền vững nhất trong đời sống tinh thần của mỗi con người, của xã hội là nguyên nhân gì của sự tồn tại tôn giáo?
A. Nhận thức.
B. Văn hóa.
C. Trình độ.
D. Tâm lý.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

7. V. I. Lênin cho rằng chế độ dân chủ là một hình thức nhà nước. Cho nên, cũng như mọi nhà nước, chế độ dân chủ là việc thi hành có tổ chức, có hệ thống:
A. Đảm bảo dân chủ cho dân.
B. Sự cưỡng bức đối với người ta.
C. Đảm bảo tự do thực sự.
D. Chống áp bức.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

8. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức mà thông qua đó, đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội; là một tổ chức chính trị dựa trên cơ sở kinh tế:
A. Thị trường hiện đại.
B. Của chủ nghĩa xã hội.
C. Sở hữu toàn dân.
D. Phát triển.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

9. Để mở rộng dân chủ tới mức tối đa, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi hành vi đi ngược lại những chuẩn mực dân chủ, đòi hỏi phải có một thiết chế phù hợp đó là:
A. Nhà nước xã hội chủ nghĩa.
B. Dân chủ xã hội chủ nghĩa.
C. Dân chủ cần có chuyên chính.
D. Dân chủ nhân dân.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

10. Một trong năm chức năng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa, theo V.I.Lênin, là: chuyên chính vô sản không phải chỉ là bạo lực đối với bọn bóc lột, và cũng không phải chủ yếu là bạo lực mà mặt cơ bản của nó là:
A. Xây dựng và quản lý nền kinh tế.
B. Tổ chức, bảo vệ xã hội mới.
C. Công nghiệp hóa xã hội mới.
D. Tổ chức, xây dựng toàn diện xã hội mới.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

11. Một nguyên tắc trong giải quyết vấn đề tôn giáo trong xây dựng chủ nghĩa xã hội là cần phân biệt rõ hai mặt:
A. Chính trị và tư tưởng
B. Tư tưởng và văn hóa
C. Văn hoá và chính trị
D. Văn hoá và đạo đức.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *