Tội phạm là gì

Tội phạm là gì? Khái niệm về tội phạm được quy định tại Khoản 1, Điều 8 Bộ luật Hình sự 2015 như sau: “ Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một

Hiệu lực về không gian

Nêu hiệu lực về không gian của Bộ luật hình sự. Đối với hành vi phạm tội xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam Nguyên tắc áp dụng Bộ luật hình sự đối với hành vi phạm tội xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Bộ luật

Hiệu lực về thời gian của Bộ luật hình sự

Nêu hiệu lực về thời gian của Bộ luật hình sự. Hiệu lực về thời gian của Bộ luật hình sự được quy định tại Điều 7 Bộ luật hình sự 2015 như sau: “1. Điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội là điều luật đang có hiệu lực thi

Phân tích các phương pháp điều chỉnh của Tư pháp quốc tế?

Phương pháp điều chỉnh Là tổng hợp các biện pháp cách thức mà nhà nước  sử dụng để tác động lên các quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng)có yếu tố nước ngoài làm cho các quan hệ này phát triển theo hướng có lợi cho giai cấp thống trị trong xã hội. Có ba

So sánh Tư pháp quốc tế với Luật dân sự Việt Nam?

  Luật dân sự Việt Nam Tư pháp quốc tế Đối tượng điều chỉnh Quan hệ dân sự: quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân Quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài Phương pháp điều chỉnh Thỏa thuận, bình đẳng Phương pháp xung đột, phương pháp thực chất

Hãy cho biết phạm vi xuất hiện xung đột pháp luật?

Các quan hệ tư pháp quốc tế phát sinh mà hầu hết trong số đó sẽ làm phát sinh hiện tượng đặc thù của ngành luật là hiện tượng xung đột pháp luật. Trong các quan hệ pháp luật dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài như hôn nhân, hợp đồng dân

Hãy cho biết đặc điểm của quy phạm xung đột?

Đặc điểm của quy phạm xung đột về phần cấu trúc bao gồm hai bộ phận:  phần phạm vi và phần hệ thuộc. Phạm vi là phần quy định quy phạm xung đột này được áp dụng cho loại quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong các lĩnh vực như: Tranh chấp

Quy phạm xung đột và phân tích cơ cấu của một quy phạm xung đột?

Khái niệm Quy phạm xung đột là quy phạm ấn định luật pháp nước nào cần áp dụng để giải quyết quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong một tình huống cụ thể. Quyạm xung đột luôn mang tính dẫn chiếu: khi quy phạm xung đột dẫn chiếu tới một hệ thống

Phân biệt quy phạm xung đột và quy phạm pháp luật thông thường?

Thứ nhất, về định nghĩa Quy phạm pháp luật là những quy tắc chung mang tính chuẩn mực và bắt buộc thi hành với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan và được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quy phạm xung đột là quy phạm gián tiếp, đưa ra

Xung đột pháp luật là gì? Cho ví dụ minh họa.

Xung đột pháp luật là hiện tượng pháp lý trong đó hai hay nhiều hệ thống pháp luật cùng tham gia vào điều chỉnh một quan hệ tư pháp quốc tế mà nội dung điều chỉnh trong mỗi hệ thống pháp luật sự khác nhau. Nguyên nhân:  Do mỗi nước có điều kiện cơ sở

Trình bày hiệu lực của Quy phạm xung đột? 

Khái niệm: Quy phạm xung đột là quy phạm ấn định luật pháp nước nào cần áp dụng để giải quyết quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong một tình huống cụ thể. Hiệu lực:  Với quy phạm pháp luật thông thường, có các đặc điểm về hiệu lực: Hiệu lực về

Phân loại quy phạm xung đột?

Xét về mặt kĩ thuật xây dựng quy phạm thì người ta phân quy phạm xung đột làm hai loại: Quy phạm xung đột một bên: Đây là quy phạm chỉ ra quan hệ dân sự này chỉ áp dụng luật pháp của một nước cụ thể. Ví dụ: Khoản 1 Điều 127 Luật hôn nhân

Áp dụng pháp luật nước ngoài là gì? Thể thức và xác định nội dung luật nước ngoài cần áp dụng trong tư pháp quốc tế Việt Nam?

Áp dụng pháp luật nước ngoài là hoạt động thi hành pháp luật quốc gia thông qua việc áp dụng quy định của pháp luật nước ngoài nhằm điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ áp dụng luật nước ngoài khi quy phạm