Luật Ngân hàng: 100 Câu trắc nghiệm theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LUẬT NGÂN HÀNG VIỆT NAM 1.  Hoạt động ngân hàng là? A. Là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số nghiệp vụ sau đây: nhận tiền gửi; cấp tín dụng; cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản B. Là

Luật ngân hàng: 95 Câu nhận định theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LUẬT NGÂN HÀNG VIỆT NAM  1.Tiền đề cho sự xuất hiện hoạt động ngân hàng là hoạt động gửi giữ tiền. 2. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng ở Việt Nam là kết quả tất yếu của sự phát triển kinh tế,

100 câu hỏi trắc nghiệm ngân hàng thương mại

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Câu 1: Chức năng của ngân hàng thương mại là? Trung gian tín dụng, trung gian thanh toán, chức năng bút tệ Trung gian tín dụng, phát hành tiền, tạo tiền. Trung gian tín dụng, trung gian thanh toán, phát hành tiền. Trung gian tín dụng, trung

Luật ngân hàng: Câu hỏi lý thuyết theo chương (có đáp án)

Câu hỏi lý thuyết luật ngân hàng chương 1 (Những vấn đề lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng) 1. Thế nào là hoạt động ngân hàng và đặc điểm hoạt động ngân hàng?Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh cung ứng thường xuyên một hoặc một số nghiệp vụ như nhận tiền

Luật ngân hàng: Câu hỏi nhận định đúng sai theo chương (có đáp án)

Nhận định luật ngân hàng chương 1 (Những vấn đề lý luận chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng) Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng ở Việt Nam là kết quả tất yếu của sự phát triển kinh tế, xã hội. 2. Tiền đề cho sự xuất hiện hoạt động ngân hàng là hoạt động gửi giữ tiền.