Bộ câu hỏi lý thuyết môn Luật đất đai (có đáp án)

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Câu 1: Hãy nêu các điểm mới cơ bản của Luật đất đai 2013 so với Luật đất đai 2003? So với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 có 14 chương, 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều

150 câu hỏi lý thuyết Luật dân sự 2 (có đáp án)

CHƯƠNG VI: NGHĨA VỤ VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Câu 1: Trình bày khái niệm, đặc điểm của nghĩa vụ? Đáp án: Khái niệm: Nghĩa vụ được định nghĩa tại Điều 274 Bộ luật dân sự năm 2015 như sau: “Nghĩa vụ là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (sau đây gọi chung là

150 câu hỏi lý thuyết môn Luật dân sự 1 (có đáp án)

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM VỀ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM  Câu 1: Trình bày nội dung của Luật dân sự hiện nay? Đáp án: Luật dân sự gồm các nguyên tắc cơ bản và có nhiều chế định khác nhau như: chế định tài sản và quyền sở hữu; chế định nghĩa vụ dân sự

150 câu lý thuyết có đáp án môn Luật Hôn nhân và gia đình

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Câu 1: Trình bày khái niệm, vị trí, vai trò của Luật Hôn nhân và gia đình trong hệ thống pháp luật Đáp án Khái niệm hôn nhân Khái niệm “Luật hôn nhân và gia đình” có thể được

76 Câu hỏi trắc nghiệm Luật Dân sự 2 (có đáp án)

Chương 6: Nghĩa vụ và hợp đồng dân sự 1. Đối tượng của nghĩa vụ là: Là nghĩa vụ phải thực hiện Là tài sản, công việc phải thực hiện hoặc không được thực hiện Là công việc sẽ thực hiện 2. Nhận định nào sau đây là chính xác? Thời hạn thực hiện nghĩa

101 Câu trắc nghiệm Luật Dân sự 1 theo chương (có đáp án)

Chương 1: Khái niệm về Luật dân sự Việt Nam 1. Có mấy nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự? 3 7  2  5 2. Nội dung nào không thuộc nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự? Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý

80 Câu nhận định Luật Sở hữu trí tuệ (có đáp án)

Chương 1: Tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật sở hữu trí tuệ 1. Phạm vi điều chỉnh của luật sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ

Luật Dân sự

Luật Đất đai

Luật Hôn nhân & Gia đình

Luật Sở hữu trí tuệ

Luật Tố tụng Dân sự