So sánh Tư pháp quốc tế với Luật dân sự Việt Nam?

  Luật dân sự Việt Nam Tư pháp quốc tế Đối tượng điều chỉnh Quan hệ dân sự: quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân Quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài Phương pháp điều chỉnh Thỏa thuận, bình đẳng Phương pháp xung đột, phương pháp thực chất

Bảo hộ quyền tác giả trong tư pháp quốc tế?

Quyền tác giả là một nhóm của quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm những quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả đối với các tác phẩm văn học, khoa học và nghệ thuật và các quyền đó được nhà nước bảo hộ cho một thời hạn nhất định.Bảo hộ quyền tác

Luật Dân sự

Luật Đất đai

Luật Hôn nhân & Gia đình

Luật Sở hữu trí tuệ

Luật Tố tụng Dân sự