Quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngoài là gì?

Quyền sở hữu công nghiệp được xem là có yếu tố nước ngoài được thể hiện qua ba trường hợp sau:

  • Chủ thể: phải có ít nhất một bên là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài (chủ thể yêu cầu được bảo hộ).

Ví dụ: Một nhãn hiệu hàng hóa của một doanh nghiệp nước ngoài bị một doanh nghiệp Việt Nam xâm phạm tại Việt Nam. Nay doanh nghiệp nước ngoài có đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam bảo hộ quyền lợi cho mình.

  • Khách thể tồn tại ở nước ngoài.
  • Sự kiện pháp lý xảy ra ở nước ngoài.

Ví dụ: Chủ sở hữu nhãn hiệu tại Việt Nam muốn nộp đơn yêu cầu được bảo hộ ở các quốc gia khác như Mỹ, Anh, Trung Quốc,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *