101 Câu trắc nghiệm Luật Dân sự 1 theo chương (có đáp án)

Chương 1: Khái niệm về Luật dân sự Việt Nam

1. Có mấy nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự?

 1. 3
 2. 5

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

2. Nội dung nào không thuộc nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự?

 1. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản
 2. Trong quan hệ dân sự, việc hòa giải giữa các bên phù hợp với các quy định của pháp luật được khuyến khích
 3. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực
 4. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

3. Cá nhân, pháp nhân thực hiện quyền dân sự theo…

 1. ý chí của mình
 2. quy định của pháp luật
 3. ý chí của mình, không được trái với quy định của pháp luật

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

4. Việc áp dụng tập quán được quy định như thế nào trong Bộ luật Dân sự năm 2015?
 1. Trường hợp các bên không có thoả thuận và pháp luật không quy định thì có thể áp dụng tập quán nhưng tập quán áp dụng không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.
 2. Trường hợp có tập quán và các bên có thoả thuận thì có thể ưu tiên áp dụng tập quán.
 3. Trường hợp có tập quán và pháp luật có quy định thì có thể ưu tiên áp dụng tập quán.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

5. Tập quán pháp có thể được áp dụng khi nào?

 1. Khi các bên tranh chấp mà pháp luật không quy định
 2. Khi các bên thỏa thuận áp dụng tập quán pháp
 3. Khi các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

6. Phương thức nào sau đây được coi là phương thức bảo vệ quyền dân sự?

 1. Quyết định xử phạt hành chính
 2. Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm
 3. Yêu cầu cải chính
 4. B & C

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

7. Việc hạn chế quyền dân sự được quy định như thế nào trong Bộ luật Dân sự năm 2015?
 1. Quyền dân sự không bị hạn chế trong mọi trường hợp.
 2. Quyền dân sự chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng
 3. Quyền dân sự có thể bị hạn chế theo quy định tại Nghị định của Chính phủ.
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
8. Phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Dân sự năm 2015 được quy định như thế nào?
 1. Quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.
 2. Quy định về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân.
 3. Quy định về quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Chương 2: Quan hệ pháp luật dân sự

9. Việc tự bảo vệ quyền dân sự được quy định như thế nào trong Bộ luật Dân sự năm 2015?
 1. Việc tự bảo vệ quyền dân sự phải phù hợp với tính chất, mức độ xâm phạm đến quyền dân sự đó và không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.
 2. Việc tự bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân có thể trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.
 3. Cá nhân, pháp nhân không được tự bảo vệ quyền dân sự.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

10. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về bồi thường thiệt hại khi quyền dân sự bị xâm phạm?
 1. Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm chỉ được bồi thường hai phần ba thiệt hại.
 2. Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm chỉ được bồi thường một phần ba thiệt hại.
 3. Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

11. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, Tòa án có được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng hay không?
 1. Tòa án không được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.
 2. Tòa án được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.
 3. Tòa án được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng trong một số trường hợp nhất định.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

12. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, khi giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền dân sự, Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền hay không?
 1. Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác không có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.
 2. Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.
 3. Chỉ Tòa án có quyền hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

13. Người nào dưới đây là người thành niên?

 1.  Người dưới 16 tuổi.
 2.  Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
 3.  Người từ đủ 18 tuổi trở lên. 

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

14. Ai có thẩm quyền tuyên bố một người là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và chỉ định người giám hộ cho người này?

 1. Uỷ ban nhân dân cấp xã
 2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện
 3. Tòa án nhân dân
 4. Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

15. Người nào dưới đây có thể bị tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự?

a) Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình

b) Người thành niên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự.

c)  Người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

16. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân là gì?
 1. Là khả năng của cá nhân có quyền dân sự.
 2. Là khả năng của cá nhân có nghĩa vụ dân sự.
 3. Là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

17. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, năng lực hành vi dân sự của cá nhân là gì?
 1. Là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.
 2. Là khả năng của cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.
 3. Là khả năng của cá nhân xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

18. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về mất năng lực hành vi dân sự?
 1. Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.
 2. Khi một người do bị bệnh tâm thần mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì bị coi là người mất năng lực hành vi dân sự.
 3. Khi một người do bị mắc bệnh mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì bị coi là người mất năng lực hành vi dân sự.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

19. Nhận định nào sau đây là đúng?

 1. Các cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự ngoại trừ những người bị tâm thần.
 2. Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau.
 3. Tùy vào mức độ nhận thức mà cá nhân có năng lực pháp luật dân sự khác nhau.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

20. Nhận định nào sau đây là đúng?

 1. Cứ 18 tuổi là người thanh niên .
 2. Tất cả những người thành niên đều có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 
 3. Người thành niên là người đủ 18 tuổi trở lên.
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

21. Nhận định nào sau đây là đúng?

 1. Người không có Quốc tịch vẫn được đảm bảo cư trú ở Việt Nam theo luật.
 2. Mọi công dân ở Việt Nam đều phải có Quốc tịch.
 3. Việc xác định, thay đổi, nhập, thôi, trở lại quốc tịch Việt Nam do Luật quốc tịch Việt Nam và Luật quốc tế quy định.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

22. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do ai xác lập, thực hiện ?

 1. Người đại diện theo pháp luật của người đó
 2. Người giám hộ
 3. Người đại diện 

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

23. Khi nào việc sử dụng hình ảnh cá nhân không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ?                

 1. Hình ảnh được sử dụng trong các hoạt động xã hội vì cộng đồng
 2. Hình ảnh được sử dụng trong các hội nghị, hội thảo mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh
 3. Hình ảnh được sử dụng để quảng bá sản phẩm, dịch vụ

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

24. Nhận định nào sau đây là sai?

 1. Trong bất kỳ trường hợp nào thì quyền nhân thân cũng không được chuyển giao cho người khác.
 2. Quyên nhân thân là quyền dân sự gắn với mỗi cá nhân.
 3. Quyền có họ tên là quyền nhân thân.
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

25. Nhận định nào sau đây là sai?

 1. Trong trường hợp khẩn cấp vì lý do ngăn chặn việc phạm tội có thể xâm phạm danh dự của người có hành vi phạm tội.
 2. Pháp luật chỉ bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về uy tín, danh dự của cá nhân khi người đó còn là công dân.
 3. Cả A & B

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

26. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về quyền xác định lại giới tính?
 1. Cá nhân không có quyền xác định lại giới tính.
 2. Cá nhân có quyền xác định lại giới tính. Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính.
 3. Chỉ một số cá nhân nhất định có quyền xác định lại giới tính.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

27. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về nơi cư trú của cá nhân?
 1. Nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống.
 2. Nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên công tác.
 3. Nơi cư trú của cá nhân là nơi cư trú của cha mẹ.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

28. Nhận định nào sau đây là chính xác?

 1. Năng lực pháp Luật Dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà người đó đang sinh sống.
 2. Năng lực pháp Luật Dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà người đó ít nhất một bất động sản.
 3. Năng lực pháp Luật Dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

29. Tìm nhận định sai trong các nhận định dưới đây:

 1. Một người chỉ có thể được một người giám hộ.
 2. Người được giám hộ bao gồm: Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ.
 3. Trong mọi trường hợp anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ đương nhiên cho người chưa thành niên.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

30. Nhận định nào sau đây là đúng nhất?

 1. Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên thì tòa án tuyên bố người đó mất tích.
 2. Khi một người bị Tòa  tuyên bố mất tích sau 03 năm mà không có tin tức xác thực là còn sống thì Tòa tuyên bố người đó đã chết
 3. Người biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống thì bị tuyên bố mất tích.
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...
31. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về tuyên bố mất tích?
 1. Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.
 2. Khi một người biệt tích 03 năm liền trở lên thì Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.
 3. Khi một người biệt tích 04 năm liền trở lên thì Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

32. Tìm nhận định đúng nhất trong các nhận định dưới đây?

 1. Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về thì vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật.
 2. Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về thì vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã kết hôn với người khác thì phải trả lại mối quan hệ hôn nhân như cũ nếu người đó yêu cầu.
 3. Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống không có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

33. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn?

 1. Tòa không giải quyết ly hôn
 2. Tòa giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình
 3. Ủy ban nhân dân xã giải quyết cho ly hôn

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

34. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, trường hợp Tòa án giải quyết cho vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích ly hôn thì việc quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích được quy định như thế nào?

 1. Tài sản của người mất tích được giao cho con thành niên hoặc cha, mẹ của người mất tích quản lý; nếu không có những người này thì giao cho người thân thích của người mất tích quản lý; nếu không có người thân thích thì Tòa án chỉ định người khác quản lý tài sản.
 2. Tài sản của người mất tích được giao cho người vợ hoặc chồng quản lý.
 3. Tòa án chỉ định người thứ ba quản lý

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

35. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất tích?

 1. Khi có thông tin là người bị tuyên bố mất tích còn sống thì Tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó.
 2. Khi có thông tin là người bị tuyên bố mất tích còn sống thì Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó.
 3. Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó.
Đáp ánuBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

36. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về việc huỷ bỏ quyết định tuyên bố chết?

 1. Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.
 2. Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về thì Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.
 3. Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về thì Phòng Tư pháp cấp huyện ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

37. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, một tổ chức được công nhận là pháp nhân trong trường hợp nào sau đây?

 1. Được thành lập theo quy định của BLDS, luật khác có liên quan; có cơ cấu tổ chức theo quy định; có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
 2. Được thành lập theo quy định của BLDS, luật khác có liên quan.
 3. Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

38. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định pháp nhân thương mại là gì?

 1. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên.
 2. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận không chia cho các thành viên.
 3. Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và hai phần ba lợi nhuận được chia cho các thành viên.
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

39. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định pháp nhân phi thương mại là gì?

 1. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận.
 2. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không phân chia lợi nhuận cho các thành viên.
 3. Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

40. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về tên gọi của pháp nhân?

 1. Pháp nhân không cần phải có tên gọi.
 2. Pháp nhân phải có tên gọi bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 3. Pháp nhân phải có tên gọi bằng tiếng Việt; Tên gọi của pháp nhân phải thể hiện rõ loại hình tổ chức của pháp nhân và phân biệt với các pháp nhân khác trong cùng một lĩnh vực hoạt động. 
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

41. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về tài sản của pháp nhân?

 1. Tài sản của pháp nhân bao gồm vốn góp của chủ sở hữu, sáng lập viên, thành viên của pháp nhân và tài sản khác mà pháp nhân được xác lập quyền sở hữu theo quy định của BLDS, luật khác có liên quan.
 2. Tài sản của pháp nhân bao gồm vốn góp của chủ sở hữu pháp nhân.
 3. Tài sản của pháp nhân bao gồm vốn góp của thành viên pháp nhân

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

42. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân?

 1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.
 2. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị độc lập với pháp nhân.
 3. Chi nhánh, văn phòng đại diện là pháp nhân độc lập.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

43. Nhận định nào sau đây sai?

 1. Quốc tịch của pháp nhân được xác định theo pháp luật của nước nơi pháp nhân thành lập.
 2. Pháp nhân không có quốc tịch
 3. Quốc tịch của pháp nhân được xác định theo pháp luật của nước nơi pháp nhân thành lập và nơi pháp nhân có chi nhánh.
 4. Cả B & C đều sai.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

44. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân có bị hạn chế không?

 1. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân không bị hạn chế.
 2. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân bị hạn chế.
 3. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật Dân sự năm 2015, luật khác có liên quan quy định khác.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

45. Theo Bộ luật Dân sự 2015, pháp nhân giải thể trong trường hợp nào sau đây?

 1. Theo quy định của điều lệ hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2. Hết thời hạn hoạt động được ghi trong điều lệ hoặc trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 3. Cả 2 phương án trên đều đúng

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

46. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định Pháp nhân chấm dứt tồn tại trong trường hợp nào sau đây?

 1. Hợp nhất, sáp nhập, chia, chuyển đổi hình thức, giải thể pháp nhân.
 2. Hợp nhất, sáp nhập, chia, chuyển đổi hình thức, giải thể pháp nhân theo quy định của BLDS. Bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.
 3. Bị hạn chế năng lực pháp luật dân sự.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

47. Nhận định nào sau đây là sai?

 1. Pháp nhân chấm dứt tồn tại từ thời điểm bị tuyên bố phá sản.
 2. Pháp nhân chấm dứt tồn tại kể từ thời điểm xóa tên trong sổ đăng ký pháp nhân hoặc từ thời điểm được xác định trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Cả hai nhận định đều đúng.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

48. Theo Bộ luật Dân sự 2015, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương chịu trách nhiệm về nghĩa vụ dân sự do mình xác lập với nhà nước, pháp nhân, cá nhân nước ngoài trong trường hợp nào sau đây?

 1. Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về việc từ bỏ quyền miễn trừ; Các bên trong quan hệ dân sự có thỏa thuận từ bỏ quyền miễn trừ.
 2. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở trung ương, ở địa phương từ bỏ quyền miễn trừ.
 3. Cả 2 phương án trên đều đúng
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

49. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nghĩa vụ dân sự phát sinh từ việc tham gia quan hệ dân sự của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân được bảo đảm thực hiện bằng?

 1. Tài sản chung của các thành viên.
 2. Tài sản riêng của các thành viên.
 3. Không được đảm bảo thực hiện

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Chương 3: Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn và thời hiệu

50. Theo Bộ luật Dân sự 2015, Giao dịch dân sự được hiểu như thế nào?

 1. Giao dịch dân sự là sự thỏa thuận giữa 2 bên.
 2. Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.
 3. Giao dịch dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ dân sự.
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

51. Nhận định nào sau đây là đúng?

 1. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.
 2. Giao dịch dân sự là hợp đồng dân sự làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.
 3. A & B

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

52. Theo Bộ luật Dân sự 2015, Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có các điều kiện nào sau đây?

 1. Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.
 2. Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
 3. Cả 2 phương án trên đều đúng

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

53. Theo Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự được thể hiện bằng những hình thức nào?

 1. Bằng lời nói.
 2. Bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.
 3. Cả 2 phương án trên đều đúng.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

54. Giao dịch dân sự có nội dung không rõ ràng, khó hiểu, được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì việc giải thích giao dịch dân sự đó có thể được thực hiện theo:

 1. Theo ý chí của hai bên
 2. Theo của một bên thứ ba do hai bên ấn định
 3. Theo ý chí đích thực của các bên khi xác lập giao dịch

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

55. Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như thế nào về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu?

 1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.
 2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. 
 3. Cả 2 phương án trên đều đúng.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

56. Khi giao dịch dân sự vô hiệu, các bên giao dịch phải làm gì?

 1. Các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.
 2. Tất cả các bên có thu hoa lợi, lợi tức phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó trừ trường hợp bên ngay tình.
 3. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.
 4. Cả 3 phương án trên

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

57. Một trong những hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu là:

 1. Bên nào có lỗi thì phải xin lỗi, bồi thường và chịu phạt vi phạm.
 2. Các bên bằng mọi giá phải khôi phục lại tình trạng ban đầu.
 3. Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

58. Định nghĩa nào sau đây là đúng?

 1. Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.
 2. Thời hạn là thời hiệu được quy định trong luật.
 3. Thời hạn là khoảng thời gian gần nhất mà các bên phải thực hiện nghĩa vụ hoặc không thực hiện nghĩa vụ.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

59. Thời hiệu là:

 1. Thời hiệu là thời hạn do luật định mà khi kết thúc thời hạn đó sẽ phát sinh hoặc không phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.
 2. Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.
 3. Thời hiệu là thời hạn do các bên quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

60. Nhận định nào sau đây là sai?

 1. Thời hiệu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản là 2 năm.
 2. Khi các bên tự hòa giải với nhau thì thời hiệu được khởi kiện vụ án dân sự được bắt đầu lại.
 3. Thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự không bị gián đoạn.
 4. A & C

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

61. Đại diện theo pháp luật của cá nhân được quy định như thế nào trong Bộ luật Dân sự 2015?

 1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.
 2. Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.
 3. Cả hai phương án
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Chương 4: Quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

62. Theo Bộ luật Dân sự 2015 “tài sản” được hiểu như thế nào và bao gồm những gì?

 1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.
 2. Tài sản là bất động sản.
 3. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

63. Những nhận định nào sau đây đúng?

 1. Tài sản là những gì cá nhân hiện có
 2. Giấy tờ có giá, quyền tài sản là tài sản
 3. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản và các tài sản khác.
 4. B & C

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

64. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015 đâu không phải là tài sản?

 1. Vật
 2. Giấy tờ không có giá
 3. Giấy tờ có giá và quyền tài sản
 4. Tiền
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

65. Theo Bộ luật Dân sự 2015, Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là bất động sản có được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền không?

 1. Được đăng ký theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đăng ký tài sản.
 2. Được đăng ký, nhưng tùy thuộc vào ý chí của chủ sở hữu
 3. Không được đăng ký.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

66. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, Bất động sản bao gồm những loại nào?

 1. Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai.
 2. Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; Tài sản khác theo quy định của pháp luật.
 3. Cả 2 phương án trên đều đúng.
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

67. Theo Bộ luật Dân sự 2015, lợi tức được hiểu như thế nào?

 1. Lợi tức là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại.
 2. Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản.
 3. Cả 2 phương án trên đều đúng.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

68. Theo Bộ luật Dân sự 2015, quyền tài sản được quy định như thế nào?

 1. Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.
 2. Quyền tài sản là các quyền về bất động sản.
 3. Quyền tài sản là các quyền về động sản

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

69. Chủ sở hữu tài sản có các nghĩa vụ nào sau đây:

 1. Nghĩa vụ bảo vệ môi trường; bảo vệ tính mạng cho người khác; Nghĩa vụ tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng; nghĩa vụ.
 2. Nghĩa vụ bảo vệ môi trường; Nghĩa vụ tôn trọng, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Nghĩa vụ tôn trọng quy tắc xây dựng
 3. Các nghĩa vụ trên.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

70. Chiếm hữu là gì?

 1. Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ.
 2. Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp đối với tài sản đó.
 3. Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền đối với tài sản

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

71. Trường hợp nào dưới đây là chiếm hữu không có căn cứ pháp luật?

 1. Người chiếm hữu là Chủ sở hữu tài sản.
 2. Người được chủ sở hữu ủy quyền quản lý tài sản.
 3. Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp luật.
 4. Người chiếm hữu là người vừa mới phát hiện tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

72. Nhận định nào sau đây là đúng nhất?

 1. Chiếm hữu bao gồm chiếm hữu trực tiếp và chiếm hữu gián tiếp.
 2. Chiếm hữu bao gồm chiếm hữu của chủ sở hữu và chiếm hữu của người không phải là chủ sở hữu.
 3. Chiếm hữu là chiếm giữ hoặc chi phối tài sản một cách gián tiếp.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

73. Chủ sở hữu tài sản có quyền nào dưới đây?

 1. Được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình để nắm giữ, chi phối tài sản của mình nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.
 2. Được sử dụng tài sản theo ý chí của mình nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
 3. Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng, tiêu hủy hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản.
 4. Cả ba quyền trên

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

74. Tài sản nào dưới đây là tài sản thuộc sở hữu chung của cộng đồng?

 1. Tài sản được tặng cho chung cho dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, cộng đồng tôn giáo, cộng đồng dân cư khác.
 2. Tài sản được hình thành hợp pháp từ việc khai thác tài sản chung của cộng đồng.
 3. Tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng.
 4. Cả 3 phương án trên
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

75. Sở hữu chung của vợ chồng là:

 1. Phần quyền sở hữu của hai vợ chồng có được trước và trong thời kỳ hôn nhân
 2. Sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia.
 3. Tài sản chung hợp nhất không phân chia.
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

76. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng theo nguyên tắc nào dưới đây?

 1. Vợ chồng có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.
 2. Vợ chồng cùng bàn bạc, thỏa thuận hoặc uỷ quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.
 3. Tài sản chung của vợ chồng có thể phân chia theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của Toà án.
 4. Cả 3 phương án trên
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

77. Sự kiện nào sau đây chấm dứt sở hữu chung?

 1. Một trong các đồng sở hữu chung chết.
 2. Quá 50% phần tài sản thuộc sở hữu chung không còn.
 3. Tài sản chung đã được chia.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

78. Sau 01 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được chủ sở hữu tài sản là động sản thì quyền sở hữu đối với động sản đó thuộc về ai?

 1. Nhà nước
 2. Ủy ban nhân dân cấp xã
 3. Người phát hiện tài sản
 4. Người quản lý tài sản
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

79. Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên phải làm gì?

 1. Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó.
 2. Nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.
 3. Được tự do quản lý, sử dụng, mua bán, tặng cho tài sản đó theo ý mình.
 4. Hai phương án: A và B
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

80. Sự kiện nào sau đây chấm dứt quyền sở hữu:

 1. Đánh rơi tài sản
 2. Bỏ quên tài sản
 3. Tài sản bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ cho người khác
 4. Tài sản bị tịch thu
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

81. Người hưởng dụng có mấy nghĩa vụ?

 1. Có 4 nghĩa vụ
 2. Có 3 nghĩa vụ
 3. Có 5 nghĩa vụ

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

82. Căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề nào dưới đây là đúng?

 1. Xác lập theo di chúc
 2. Xác lập theo tập quán của các vùng
 3. Xác lập theo ý chí của mỗi bên
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

83. Nếu các bên không có thỏa thuận, việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề phải theo nguyên tắc nào?

 1. Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác bất động sản hưởng quyền phù hợp với mục đích sử dụng của cả bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền.
 2. Không được lạm dụng quyền đối với bất động sản chịu hưởng quyền.
 3. Không được thực hiện hành vi ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn.
 4. Cả 3 phương án trên

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Chương 5: Quyền thừa kế

84. Nhận định nào dưới đây là chính xác?

 1. Pháp nhân có quyền để lại di chúc.
 2. Pháp nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.
 3. Pháp nhân vừa có quyền để lại di sản vừa có quyền hưởng di sản.
 4. Pháp nhân không có quyền để lại di sản, không có quyền hưởng di sản.
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

85. Thời điểm mở thừa kế là:

 1. Là thời điểm người có tài sản vừa chết
 2. Là thời điểm những người được thừa kế nhận được di sản thừa kế
 3. Là thời điểm người có tài sản đã chết (không bao gồm trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết)
 4. Là thời điểm khai nhận thừa kế
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

86. Để được thừa kế di sản, cá nhân phải thỏa mãn điều kiện gì?                                                                                                      

 1. Được sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.
 2. Chỉ cần là cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu của người để lại di sản, không kể còn sống hay đã chết hay bất cứ điều kiện nào.
 3. Tất cả các phương án trên.
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

87. Nhận định nào sau đây là đúng?

 1. Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.
 2. Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền sử dụng, định đoạt tài sản của người chết để lại.
 3. Kể từ thời điểm mở thừa kế, phát sinh quyền của những người thừa kế. Trường hợp những người này đồng ý nhận nghĩa vụ thì phát sinh nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

88. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện…

 1. Ngay tại thời điểm mở thừa kế
 2. Sau 01 năm kể từ ngày mở thừa kế
 3. Sau 06 tháng kể từ thời điểm mở thừa kế
 4. Trước thời điểm phân chia di sản
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

89. Những người nào sau đây không được hưởng di sản chia theo pháp luật?

 1. Người có hành vi đánh cha mẹ
 2. Người có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người để lại di sản
 3. Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản
 4. Tất cả các trường hợp trên

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

90. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là…

 1. 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế
 2. 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế
 3. 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản kể từ thời điểm khai nhận di sản
 4. 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản kể từ thời điểm mở thừa kế

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

91. Người lập di chúc có quyền nào dưới đây?

 1. Dành toàn bộ khối di sản để thờ cúng.
 2. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
 3. Chỉ định người thừa kế.
 4. Tất cả các quyền trên

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

92. Có mấy loại di chúc bằng văn bản?

 1. 3 loại
 2. 4 loại
 3. Chỉ có 1 loại duy nhất
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

93. Những người nào sau đây không được làm chứng cho việc lập di chúc?

 1. Những người thừa kế theo di chúc của người lập di chúc.
 2. Những người thừa kế theo pháp luật của người lập di chúc.
 3. Người không có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
 4. Tất cả những người trên

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

94. Khi người lập di chúc bổ sung di chúc thì:

 1. Di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau.
 2. Di chúc nào có lợi cho người thừa kế được ưu tiên sử dụng.
 3. Phần di chúc sau sẽ thay thế hoàn di chúc trước.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

95. Khi di sản đã bị chia mà tìm thấy di chúc thất lạc:

 1. Phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.
 2. Người hưởng di sản theo di chúc được bồi hoàn một phần.
 3. Phải chia lại phần di sản còn lại nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu
Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

96. Những người nào sau đây là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc?

 1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng của người lập di chúc
 2. Em chưa thành niên của người lập di chúc
 3. Anh chị em ruột của người để lại di chúc

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

97. Những trường hợp nào sau đây sẽ thừa kế theo pháp luật:

 1. Không có di chúc hoặc có di chúc nhưng di chúc không hợp pháp.
 2. Những người thừa kế theo di chúc chết ngay sau ngày người lập di chúc chết.
 3. Người để lại di chúc giao nghĩa vụ cho người thừa kế

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

98. Hàng thừa kế theo pháp luật nào dưới đây là đúng?

 1. Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 2. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 3. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 4. Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội;

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

99. Nhận định nào dưới đây đúng?

 1. Trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.
 2. Trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được Tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.
 3. Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản.
 4. Cả 3 trường hợp đều đúng

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

100. Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây là đúng (tính ưu tiên từ trái qua phải).

 1. Chi phí cho việc bảo quản di sản ; Tiền cấp dưỡng còn thiếu;; Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; Tiền công lao động; Tiền bồi thường thiệt hại; Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước; Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân; Tiền phạt; Các chi phí khác.
 2. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng còn thiếu; Chi phí cho việc bảo quản di sản; Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; Tiền công lao động; Tiền bồi thường thiệt hại; Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước; Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân; Tiền phạt; Các chi phí khác.
 3. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; Tiền công lao động; Chi phí cho việc bảo quản di sản; Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; Tiền công lao động; Tiền bồi thường thiệt hại; Tiền cấp dưỡng còn thiếu ; Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước; Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân; Tiền phạt; Các chi phí khác.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

101. Khi có người thừa kế mới thì mà di sản đã chia thì:

 1. Phải phân chia lại di sản bằng hiện vật.
 2. Những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận
 3. Cả A & B đều đúng.

Đáp ánBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *