Định tội danh và quyết định hình phạt: Đề cương và Câu hỏi ôn tập

Câu hỏi ôn tập môn lý luận định tội danh và quyết định hình phạt ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ.  CẠNH TRANH QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐỊNH TỘI DANH VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT Định tội danh có bao nhiêu loại? Định tội danh có ý nghĩa như thế nào? Lý luận định tội danh có vị