Khái niệm, đặc điểm quyền tác giả trong tư pháp quốc tế? Các hình thức bảo hộ quyền tác giả trong tư pháp quốc tế?

1. Định nghĩa
Quyền tác giả trong tư pháp quốc tế là quyền nhân thân và quyền tài sản phát sinh từ các quan hệ về quyền tác giải có yếu tố nước ngoài.
Yêu tố nước ngoài ở đây được thể hiện bới 1 trong 3 yếu tố:
+ Chủ thể: tác giả là người nước ngoài hoặc chủ sở hữu tác phẩm là người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài.
+ Sự kiện: sự kiện pháp lý xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền tác giả xảy ra ở nước ngoài.
+ Tài sản: tác phẩm được sử dụng ở nước ngoài
b) Đặc điểm
+ Đối tượng của quyền tác giả mang tính vô hình.
+ Quyền tác giả phát sinh khi tác phẩm được hình thành dưới 1 hình thức, vật chất nhất định.
+ Việc bảo hộ quyền tác giả có thời hạn.
+ Tính chất lãnh thổ: quyền tác giả chỉ được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ mà nó phát sinh.
+ Có yếu tố nước ngoài nhưng không phát sinh xung đột pháp luật vì có tính chất lãnh thổ.

2 Các hình thức bảo hộ quyền tác giả
+ Kí kết hoặc tham gia điều ước đa phương
+ Kí kết điều ước song phương
+ Theo nguyên tắc có đi có lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *