Vai trò của việc điều chỉnh pháp lý quyền tác giả và quyền liên quan có yếu tố nước ngoài

Vai trò của việc điều chỉnh pháp lý quyền tác giả và quyền liên quan có yếu tố nước ngoài là:

  • Thừa nhận và tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức của quốc gia mình cũng như các nhân, tổ chức quốc gia khác
  • Khuyến khích mạnh mẽ các hoạt động lao động làm ra nhiều sản phẩm sáng tạo trí tuệ cho xã hội
  • Góp phần quan trọng vào việc đảm bảo sự công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu kinh tế, thương mại khoa học công nghệ và văn hóa trong phạm vi quốc gia cũng như khu vực và quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *