Luật Doanh nghiệp: 120 câu trắc nghiệm theo chương (có đáp án)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI

Câu 1: Hoạt động thương mại bao gồm những hoạt động nào?

 1. Mua bán hàng hóa
 2. Cung ứng dịch vụ, đầu tư
 3. Xúc tiến thương mại
 4. Các hoạt động nhằm mục đích sinh lời khác
 5. Tất cả các phương án trên
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2: Là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng được hình thành và lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài  giữa các bên được các bên mặc nhiên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng thương mại được gọi là

 1. Thói quen trong hoạt động thương mại
 2. Tập quán thương mại
 3. Tập quán pháp
 4. Hoạt động thương mại
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3: Là thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt động thương mại trên một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thương mại, có nội dung rõ ràng được các bên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại được gọi là:

 1. Thói quen trong hoạt động thương mại
 2. Tập quán thương mại
 3. Tập quán pháp
 4. Hoạt động thương mại
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4: Chủ thể chủ yếu của Luật thương mại là:

 1. Thương nhân
 2. Cơ quan đăng ký kinh doanh
 3. Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành
 4. Tổ chức, cá nhân thực hiện chức năng giải quyết tranh chấp thương mại của thương nhân
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5: Nguồn của Luật thương mại Việt Nam bao gồm

 1. Hiến pháp
 2. Luật và các văn bản dưới luật
 3. Điều ước quốc tế
 4. Tập quán thương mại
 5. Các phương án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 6: Hệ thống môn học Luật Thương mại Việt Nam gồm các nhóm kiến thức cơ bản:

 1. Những vấn đề chung về LTM
 2. Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp
 3. Pháp luật về hoạt động thương mại
 4. Các phương án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CHƯƠNG 2: THƯƠNG NHÂN VÀ HÀNH VI THƯƠNG MẠI

Câu 1: Mục tiêu chính của kinh doanh là

 1. Chi phí kinh doanh
 2. Tiêu thụ sản phẩm
 3. Lợi nhuận
 4. Khách hàng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2: Sự ra đời và phát triển của thương mại gắn liền với

 1. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa
 2. Phân chia giai cấp
 3. Nền sản xuất hàng hóa
 4. Sự ra đời của các công ty
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3: Hành vi thương mại xuất hiện khi:

 1. Từ khi con người tạo ra những sản phẩm dư thừa và có nhu cầu trao đổi lấy những sản phẩm khác loại của người khác với mục đích thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt hàng ngày
 2. Khi sự phân công lao động xã hội đạt trình độ nhất định, trong xã hội xuất hiện tầng lớp chuyên đi bán lại các sản phẩm, hàng hóa với mục đích kiếm lời
 3. Khi xuất hiện nhà nước
 4. Khi có pháp luật về thương mại
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4: Hành vi được thực hiện trên thị trường và nhằm mục đích sinh lời được gọi là

 1. Hành vi dân sự
 2. Hành vi vi phạm pháp luật
 3. Hành vi thương mại
 4. Hành vi trí tuệ
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5: Các hành vi được chủ thể tiến hành thường xuyên, liên tục, thể hiện tính chuyên nghiệp cao và mang lại thu nhập chính cho chủ thể thực hiện hành vi được gọi là

 1. Hành vi dân sự
 2. Hành vi vi phạm pháp luật
 3. Hành vi thương mại
 4. Hành vi trí tuệ
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 6: Dựa vào tính chất của hành vi và chủ thể thực hiện hành vi, hành vi thương mại được chia thành:

 1. Hành vi thương mại thuần túy và hành vi thương mại phụ thuộc
 2. Hành vi thương mại hỗn hợp
 3. Hành vi thương mại hàng hóa và hành vi thương mại dịch vụ
 4. Đáp án A và B
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 7: Hành vi thương mại thuần túy được hiểu là:

 1. Những hành vi có tính chất thương mại vì bản của nó thuộc về công việc buôn bán hoặc vì hình thức của nó được pháp luật coi là tiêu biểu cho hành vi thương mại
 2. Những hành vi có bản chất dân sự nhưng do thương nhân thực hiện theo nhu cầu nghề nghiệp hay nhân lúc hành nghề và do đó được coi là hành vi thương mại
 3. Hành vi thương mại đối với một bên ( thương nhân) nhưng lại là hành vi dân sự đối với bên kia (cá nhân không có tư cách pháp nhân)
 4. Không có phương án nào đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 8: Những hành vi có bản chất dân sự nhưng do thương nhân thực hiện theo nhu cầu nghề nghiệp hay nhân lúc hành nghề và do đó được coi là hành vi thương mại được gọi là:

 1. Hành vi thương mại thuần túy
 2. Hành vi thương mại phụ thuộc
 3. Hành vi thương mại hỗn hợp
 4. Hành vi thương mại hàng hóa
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 9: Hành vi thương mại đối với một bên ( thương nhân) nhưng lại là hành vi dân sự đối với bên kia (cá nhân được gọi là:

 1. Hành vi thương mại thuần túy
 2. Hành vi thương mại phụ thuộc
 3. Hành vi thương mại hỗn hợp
 4. Hành vi thương mại hàng hóa
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 10: Một hành vi có bản chất là dân sự chỉ có thể trở thành hành vi thương mại khi hội tụ đủ :

 1. 1 yếu tố: Hành vi đó phải do thương nhân thực hiện
 2. 1 yếu tố: Hành vi đó được thương nhân thực hiện nhân dịp hành nghề do nhu cầu nghề nghiệp
 3. 1 yếu tố: có mục đích lợi nhuận
 4. 2 yếu tố: Hành vi đó phải do thương nhân thực hiện và Hành vi đó được thương nhân thực hiện nhân dịp hành nghề do nhu cầu nghề nghiệp
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 11: Nhóm hành vi thương mại hàng hóa được hiểu là

 1. Những hành vi phát sinh trong quá trình trao đổi hàng hóa bao gồm: mua bán hàng hóa và các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa như cung ứng dịch vụ thương mại, xúc tiến thương mại
 2. Hoạt động thương mạ trong các ngành, lĩnh vực dịch vụ
 3.  Những hành vi đầu tư nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận của NĐT.
 4.  Nhóm hành vi liên quan đến việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt các sản phẩm của trí tuệ nhằm mục đích thương mại.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 Câu 12: Chủ sở hữu doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi vốn góp vào doanh nghiệp, bản thân doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước nghĩa vụ của mình đến hết giá trị tài sản có trong doanh nghiệp là nội dung của

 1. Chế độ trách nhiệm hữu hạn
 2. Chế độ trách nhiệm vô hạn
 3. Chế độ tài sản của doanh nghiệp
 4. Công ty đối vốn
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CHƯƠNG 3: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ HỘ KINH DOANH

Câu 1: DNTN là doanh nghiệp:

 1. Do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp
 2. Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn
 3. Doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 4.  Doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2: Doanh nghiệp tư nhân không được:

 1. Góp vốn thành lập trong công ty hợp danh
 2. Kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm
 3.  Chịu trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ và khoản nợ của công ty
 4.  Thành lập một DNTN
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3: Chủ DNTN….là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Từ còn thiếu trong chỗ trống lá:

 1. Được là
 2. Không được đồng thời
 3. Có thể
 4. Chính là
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4: Khi chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt từ thì sẽ thực hiện quyền của mình bằng cách:

 1. Thông qua người thừa kế
 2. Thông qua người đại diện
 3. Tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành nghề hiện hành
 4. Uỷ quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5: Ai là người đại diện theo pháp luật của DNTN

 1. Tổng giám đốc
 2. Giám đốc
 3. Chủ DNTN
 4. Không phương án nào đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 6: Một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh là nội dung của khái niệm:

 1. Hộ kinh doanh
 2. Doanh nghiệp tư nhân
 3. Cá thể, tiểu chủ
 4. Thương nhân
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 7: Giấy chứng nhận hộ kinh doanh được cấp cho HKD khi đáp ứng các điều kiện:

 1.  Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 2.  Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định này;
 3. Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;
 4. Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định
 5. Tất cả các phương án trên
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 8: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh …
Từ còn thiếu trong chỗ trống là:

 1. Tự khai và tự chịu trách nhiệm
 2. Tự nguyện cung cấp
 3. Độc lập, công khai cung cấp
 4. Bắt buộc khai báo

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 9: Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Nội dung trên đang đề cập đến:

 1. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 2. Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh
 3. Đăng ký hộ kinh doanh
 4. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 10: Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại:

 1. UBND nơi có hộ kinh doanh
 2. Phòng ĐKKD cấp tỉnh
 3.  Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.
 4. Cơ quan thuế cấp tỉnh

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 11: Vốn đầu tư của DNTN do…
Từ còn thiếu cần điền vào chỗ trống là

 1. Chủ doanh nghiệp tự đăng ký
 2. Thành viên hợp danh góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết
 3. Các cổ đông tự nguyện góp
 4. Thành viên góp vốn góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 12: Khi đặt tên hộ kinh doanh, tên hộ kinh doanh được:

 1. viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu
 2. sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
 3. sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
 4.  trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CHƯƠNG 4: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

Câu 1: Các đặc điểm cơ bản của công ty là:

 1. Sự liên kết của hai hay nhiều cá nhân hoặc tổ chức
 2. Sự liên kết được thực hiện thông qua một sự kiện pháp lý
 3. Sự liên kết nhằm mục đích chung
 4. Các phương án trên đều đúng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2: Sự ra đời của công ty là kết quả của việc thực hiện nguyên tắc:

 1. Tự do kinh doanh
 2. Tự do kết ước
 3. Tự do lập hội
 4. Cả ba phương án trên
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3: Luật Công ty thuộc về:

 1. Luật tư
 2. Luật công
 3. Luật Hành chính
 4. Lý luận về kinh tế
ĐÁP ÁN Bạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4: Nếu căn cứ vào tính chất liên kết, chế độ trách nhiệm của thành viên công ty và ý chí của nhà lập pháp, dưới góc độ pháp lý người ta chia công ty thành mấy loại:

 1. Một loại: Công ty đối nhân
 2. Một loại: công ty đối vốn
 3. Hai loại: Công ty đối nhân và công ty đối vốn
 4. Một loại: Công ty Hợp danh
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5: Những công ty mà việc thành lập dựa trên sự liên kết chặt chẽ bởi độ tin cậy về nhân thân của các thành viên, các thành viên có quan hệ gần gũi, tin tưởng nhau mà lập ra “góp danh”, sự hùn vốn là yếu tố thứ yếu.

Nội dung trên nói về:

 1. Công ty đối nhân
 2. Công ty đối vốn
 3. Khái niệm công ty
 4. Khái niệm công ty kinh doanh
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CHƯƠNG 5: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY HỢP DANH

Câu 1: Công ty hợp danh phải có ít nhất bao nhiêu thành viên là chủ sở hữu công ty?

 1. 1
 2. 3
 3. 2
 4. 5

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2: Công ty hợp danh có các loại thành viên nào?

 1. Thành viên hợp danh
 2. Thành viên góp vốn
 3. Thành viên hợp danh, ngoài ra còn có thể có thành viên góp vốn
 4. Cổ đông sáng lập
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3: Thành viên hợp danh có chế độ trách nhiệm tài sản:

 1. Vô hạn
 2. Hữu hạn
 3. Trong phạm vi phần vốn góp
 4. Theo nội dung được ghi trong điều lệ
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4: Thành viên góp vốn có chế độ chịu trách nhiệm tài sản:

 1. Vô hạn
 2. Rõ ràng
 3. Trong phạm vi phần vốn góp
 4. Theo nội dung được ghi trong điều lệ
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5: Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ khi:

 1. Thành lập công ty
 2. Các thành viên góp vốn góp đủ số vốn được cam kết
 3. Được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 4. Được ghi thông tin trên công thông tin về đăng ký doanh nghiệp
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 6: Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.
Là nội dung của quy định

 1. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp
 2. Tài sản của công ty hợp danh
 3. Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh
 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 7: Thành viên hợp danh công ty hợp danh không được:

 1. Làm chủ DNTN
 2. Làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác
 3. Nhân danh cá nhân kinh doanh ngành nghề cùng ngành nghề kinh doanh của công ty để tư lợi
 4. Đáp án A và C

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 8: Thành Viên hợp danh có quyền:

 1. Làm chủ DNTN
 2. Tham gia họp, biểu quyết về các vấn đề của công ty
 3. Chuyển một phần vốn góp của mình tại công ty cho cá nhân khác khi không được sự chấp thuận của các thành viên còn lại
 4. Nhân danh cá nhân kinh doanh ngành nghề cùng ngành nghề kinh doanh của
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 9: Thành viên hợp danh có các nghĩa vụ:

 1. Tiến hành quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng
 2. Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty
 3. Chịu khoản lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ
 4. Tất cả các đáp án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 10: Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Là nội dung của quy định

 1. Tiếp nhận thành viên mới
 2. Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh
 3. Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh
 4. Triệu tập họp Hội đồng thành viên
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CHƯƠNG 6: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Câu 1: Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó:

 1. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
 2. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa
 3. Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam   kết góp vào công ty
 4. Đáp án A và B đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2: Là cổ phần phổ thông có nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định
Nội dung trên nói về:

 1. Cổ phần phổ thông
 2. Cổ phần ưu đãi cổ tức
 3. Cổ phần ưu đãi hoàn lại
 4. Cổ phần ưu đãi biểu quyết
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3: Là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm
Nội dung trên nói về:

 1. Cổ phần phổ thông
 2. Cổ phần ưu đãi cổ tức
 3. Cổ phần ưu đãi hoàn lại
 4. Cổ phần ưu đãi biểu quyết
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4: Loại cổ phần nào thể hiện tuyệt đối quyền làm chủ của công ty.

 1. Cổ phần phổ thông
 2. Cổ phần ưu đãi cổ tức
 3. Cổ phần ưu đãi hoàn lại
 4. Cổ phần ưu đãi biểu quyết
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5: ….Là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu … và Điều lệ công ty.
Từ còn thiếu trong chỗ trống là

 1. Cổ phần phổ thông
 2. Cổ phần ưu đãi cổ tức
 3. Cổ phần ưu đãi hoàn lại
 4. Cổ phần ưu đãi biểu quyết
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 6: Cổ đông có nghĩa vụ:

 1. Nhận cổ tức
 2. Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 3. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
 4. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 7: Cổ phiếu là:

 1. Chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó
 2. Là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm
 3. Loại cổ phần thể hiện tuyệt đối quyền làm chủ của công ty
 4. Là cổ phần phổ thông có nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 8: Các hình thức chào bán cổ phần:

 1. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 2. Chào bán cổ phần riêng lẻ;
 3. Chào bán cổ phần ra công chúng.
 4. Các phương án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 9: Là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty.
Nội dung trên nói về:

 1. Chào bán cổ phần
 2. Chào bán cổ phần riêng lẻ
 3. Bán cổ phần
 4. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 10: Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 1. Không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng
 2. Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
 3. Công ty phải thông báo bằng văn bản đến cổ đông theo phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần
 4. Đáp án A và B đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CHƯƠNG 7: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Câu 1: Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là:

 1. Tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty
 2. Tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán
 3. Tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.
 4. Không đáp án nào đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2: Giấy chứng nhận phần vốn góp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây

 1. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty
 2. Vốn điều lệ của công ty
 3. Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên
 4. Tất cả các đáp án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3: Thành viên Hội đồng thành viên có các quyền sau đây:

 1. Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên
 2.  Tuân thủ Điều lệ công ty.
 3. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên
 4.  Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4: Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề :

 1. Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên
 2.  Tuân thủ Điều lệ công ty.
 3. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên
 4.  Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5: Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên công ty thì công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng
Nội dung trên nói về

 1. Chuyển nhượng phần vốn góp
 2. Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt
 3. Góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp
 4. Mua lại phần vốn góp
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 6: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do:

 1. 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung
 2. Một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (gọi là chủ sở hữu công ty)
 3. Một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp
 4. Không đáp án nào đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 7: Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết

Nội dung trên nói về:

 1. Góp vốn thành lập công ty
 2. Quyền của chủ sở hữu công ty
 3. Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt
 4. Chủ tịch công ty
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 8: Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì ủy quyền cho người khác thực hiện một số hoặc tất cả quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty.
Nội dung trên nói về:

 1. Góp vốn thành lập công ty
 2. Quyền của chủ sở hữu công ty
 3. Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt
 4. Chủ tịch công ty
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 9: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo:

 1. Một mô hình duy nhất: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
 2. Một mô hình duy nhất: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
 3. Một trong hai mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám   đốc
 4. Đại hội đồng cổ đông
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 10: Những nội dung đúng khi nói về Hội đồng thành viên của công ty TNHH MTV:

 1. Có từ 03 đến 07 thành viên
 2. Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm
 3. Nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty
 4. Đáp án A và B đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CHƯƠNG 8: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Câu 1: Theo Luật Doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước bao gồm

 1. Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 2. Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong doanh nghiệp.
 3. Các doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.
 4. A và B
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2: Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định bao gồm:

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 3. Các doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.
 4. Đáp án A và B đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3: Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo:

 1. Một mô hình duy nhất: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát
 2. Một mô hình duy nhất:  Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát
 3. Hai mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát
 4. Đại hội đồng cổ đông
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4: Trong Doanh nghiệp nhà nước có HĐTV, Hội đồng thành viên có quyền:

 1. Quyết định các nội dung theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
 2. Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty
 3. Tuyển dụng lao động
 4. Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5: Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh
Nội dung trên nói về nhiệm vụ của bộ phận nào trong Doanh nghiệp nhà nước

 1. Hội đồng thành viên
 2. Tổng giám độc
 3. Ban kiểm soát
 4. Chủ tịch công ty
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 6: Xem xét sổ sách kế toán, báo cáo, hợp đồng, giao dịch và tài liệu khác của công ty; kiểm tra công việc quản lý, điều hành của Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu.
Nội dung trên nói về quyền hạn của:

 1. Hội đồng thành viên
 2. Tổng giám độc
 3. Ban kiểm soát
 4. Chủ tịch công ty
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 7: Nghĩa vụ của Ban kiểm soát trong DNNN:

 1. Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh
 2. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp
 3. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông
 4. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 8: Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại. Một cá nhân được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên không quá 02 nhiệm kỳ tại một công ty, trừ trường hợp đã có trên 15 năm làm việc liên tục tại công ty đó trước khi được bổ nhiệm lần đầu
Nội dung trên thể hiện quy định về:

 1. Cơ cấu tổ chức quản lý
 2. Hội đồng thành viên
 3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên
 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng thành viên
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 9: Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty đó hoặc công ty khác không phải là doanh nghiệp thành viên theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu

Nội dung trên thể hiện quy định về:

 1. Cơ cấu tổ chức quản lý
 2. Hội đồng thành viên
 3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên
 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng thành viên
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 10: Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm trong trường hợp sau đây:

 1. Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản
 2. Có quyết định điều chuyển, bố trí công việc khác hoặc nghỉ hưu
 3. Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao
 4. Tất cả các phương án trên đều đúng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CHƯƠNG 9: MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ NHÓM CÔNG TY

Câu 1: Tập đoàn kinh tế, tổng công ty không là:

 1. Một loại hình doanh nghiệp
 2. Pháp nhân
 3. Có mục đích kinh tế
 4. Đáp án A và B
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2: Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 1. Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó
 2. Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó
 3. Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó
 4. Tất cả phương án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3: Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.

Nội dung thể hiện quy định

 1. Quyền của công ty mẹ với công ty con
 2. Nghĩa vụ của công ty mẹ với công ty con
 3. Quyền và nghĩa vụ của công ty mẹ với công ty con
 4. Trách nhiệm tài sản của công ty mẹ với công ty con
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4: Nội dung thể hiện đặc điểm của nhóm công ty

 1. Một tập hợp hai hay nhiều công ty
 2. Các công ty có mối quan hệ qua lại, tương tác với nhau trên cơ sở hoạt động đầu tư kinh doanh và hợp đồng xác lập giao dịch
 3. Các công ty trong nhóm hoàn toàn độc lập về mặt pháp lý
 4. Tất cả các phương án trên
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5: Công ty mẹ trong nhóm công ty có thể chi phối công ty con về:

 1. Vốn
 2. Quản lý bộ máy
 3. Chiến lược phát triển công ty
 4. Tất cả các phương án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CHƯƠNG 10: ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA HỢP TÁC XÃ

Câu 1: Hợp tác xã là:

 1. Tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.
 2.  Tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã
 3. Tổng số vốn do thành viên, hợp tác xã thành viên góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 4. số vốn mà cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân phải góp vào vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2: Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 1. Quyết định tổ chức quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thuê và sử dụng lao động
 2. Thực hiện các quy định của điều lệ.
 3. Hoạt động đúng ngành, nghề đã đăng ký.
 4. Thực hiện hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác xã với thành viên, liên hiệp hợp tác xã với hợp tác xã thành viên.

…..

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3:  Nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 1. Tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo ngành, nghề đã đăng ký nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, hợp tác xã thành viên.
 2. Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện mục tiêu hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 3. Hoạt động đúng ngành, nghề đã đăng ký.
 4. Tham gia các tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4:  Điều kiện để cá nhân, HGĐ, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã

 1. Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;
 2. Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;
 3. Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của liên hiệp hợp tác xã
 4. Đáp án A và B đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5: Đối với hợp tác xã, vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.

Nội dung trên thể hiện quy định

 1. Góp vốn điều lệ
 2. Chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên
 3. Nghĩa vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên
 4. Quyền của thành viên, hợp tác xã thành viên
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 6: Cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm 

 1. Tổng giám độc
 2. Đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.
 3. Hội đồng thành viên
 4. Chủ tịch công ty
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 7: Số lượng đại biểu tham dự đại hội đại biểu thành viên do điều lệ quy định nhưng phải bảo đảm:

 1. Không được ít hơn 30% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có từ trên 100 đến 300 thành viên, hợp tác xã thành viên;
 2. Không được ít hơn 20% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có từ trên 300 đến 1000 thành viên, hợp tác xã thành viên
 3. Không được ít hơn 200 đại biểu đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có trên 1000 thành viên, hợp tác xã thành viên.
 4. Tất cả phương án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 8: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động trong năm; báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

Nội dung trên thể hiện quyền hạn của:

 1. Đại hội thành viên
 2. Tỏng giám đốc
 3. Chủ tịch
 4. Đại hội đồng cổ đông

..

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 9: Là cơ quan quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do hội nghị thành lập hoặc đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín, tối thiểu là 03 người, tối đa là 15 người.

Nội dung trên là khái niệm về:

 1. Đại hội thành viên
 2. Tỏng giám đốc
 3. Chủ tịch
 4. Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 10: Chuẩn bị và trình đại hội thành viên sửa đổi, bổ sung điều lệ, báo cáo kết quả hoạt động, phương án sản xuất, kinh doanh và phương án phân phối thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Nội dung trên thể hiện

 1. Quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng quản trị
 2. Chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên
 3.  Nghĩa vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên
 4. Quyền của thành viên, hợp tác xã thành viên

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CHƯƠNG 11: PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Câu 1: Các ý thể hiện quyền của doanh nghiệp:

 1. Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.
 2. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
 3. Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
 4. Tất cả các phương án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2: Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

Nội dung trên thể hiện:

 1. Nghĩa vụ của doanh nghiệp
 2. Quyền của doanh nghiệp
 3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
 4. Không phương án nào đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3: Cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung trên đề cập đến

 1. Chủ sở hữu công ty
 2. Đại hội đồng cổ đông
 3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 4. Giám độc công ty
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4: Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 1. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
 2. Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 4. Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5: Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là

 1. Cá nhân
 2. Được ủy quyền bằng văn bản nhân danh người ủy quyền
 3. Tổ chức có tư cách pháp nhân
 4. Đáp án A và B đúng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 6: Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đây là hành vi

 1. Bị cấm
 2. Phải tuân thủ
 3. Thực hiện quyền
 4. Thực hiện khi pháp luật cho phép
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 7: Tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

 1. Tổ chức cá nhân đáp ứng đầy đủ các quy định luật định
 2. Người đang đi học
 3. Người có quốc tịch nước ngoài
 4.  Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 8: Người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung trên nói về:

 1. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp
 2. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp
 3. Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 4. Điều lệ công ty
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 9: Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 2. Ngành, nghề kinh doanh
 3. Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần
 4. Tất cả các phương án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 10: Là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nội dung trên nói về:

 1. Mã số thuế
 2. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp
 3. Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 4. Điều lệ công ty
Tiêu đềBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CHƯƠNG 12: PHÁP LUẬT VỀ TỎ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Câu 1: Chia công ty được hiểu là:

 1. Là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, theo đó, một doanh nghiệp được chia thành hai hay nhiều doanh nghiệp mới và chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị chia
 2. Là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, theo đó một doanh nghiệp được tách thành hai hay nhiều doanh nghiệp mà không chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị tách.
 3. Là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, hai hay nhiều doanh nghiệp cùng hợp lại thành một doanh nghiệp mới bằng cách chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ tài sản cho doanh nghiệp mới và chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp cũ
 4. Không phương án nào đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2: Là hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, theo đó một doanh nghiệp được tách thành hai hay nhiều doanh nghiệp mà không chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị tách.

Nội dung trên thể hiện khái niệm

 1. Chia doanh nghiệp
 2. Tách doanh nghiệp
 3. Hợp nhất doanh nghiệp
 4. Phá sản doanh nghiệp

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3: Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

 1. Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác
 2.  Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn
 3. Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác
 4. Các phương án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết... .

Câu 4: Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây

 1. Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty
 2.  Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn
 3. Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác
 4. Tất cả phương án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5: Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo phương thức sau đây:

 1.  Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tương ứng của tất cả cổ đông còn lại;
 2. Công ty chỉ còn lại 01 cổ đông.
 3. Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn
 4. Tất cả phương án trên đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 6: Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh trong trường hợp sau đây:

 1. Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật
 2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó
 3. Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
 4. Không phương án nào đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 7: Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

 1. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn
 2. Mất khả năng thanh toán
 3. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
 4. Phương án A và C đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 8: Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

 1. Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 2. Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ
 3. Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản
 4. Các phương án trên đều đúng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 9: Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế sẽ dẫn đến hệ quả

 1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 2. Doanh nghiệp bị giải thể
 3. Doanh nghiệp bị tạm ngưng hoạt động
 4. Doanh nghiệp bị xử phạt hành chính

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 10: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Nội dung trên nói về:

 1. Phá sản doanh nghiệp
 2. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 3. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 4. Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

CHƯƠNG 13: PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN

Câu 1: Phá sản là:

 1. Tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.
 2. doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.
 3.  khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết phá sản, bao gồm chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chi phí kiểm toán, chi phí đăng báo và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.
 4. Không phương án nào đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2: Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

 1. Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần
 2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên 
 3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã 
 4. Tất cả phương án đều đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3: Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hợp tác xã tại tỉnh đó. Nội dung trên nói về:

 1. Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân
 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản
 3. Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan
 4. Thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4: Quyền của người tham gia thủ tục phá sản

 1. Cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc giải quyết phá sản.
 2. Được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do người tham gia thủ tục phá sản khác xuất trình hoặc do Thẩm phán thu thập.
 3. Thực hiện yêu cầu của Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về phá sản.
 4. Phải có mặt theo yêu cầu của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, giấy triệu tập của Tòa án nhân dân và chấp hành các quyết định của Tòa án nhân dân trong quá trình giải quyết phá sản.

Đáp án: B. Được biết và ghi chép, sao chụp tài liệu, chứng cứ do người tham gia thủ tục phá sản khác xuất trình hoặc do Thẩm phán thu thập.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5: Quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kiến nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp là quyết định cuối cùng. Quyết định này phải được gửi cho người yêu cầu, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Viện kiểm sát nhân dân đã kiến nghị và Tòa án nhân dân đã ra quyết định trả lại đơn yêu cầu.

Nội dung trên thể hiện:

 1. Đề nghị xem xét lại, kiến nghị việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
 2. Thương lượng giữa chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán
 3. Thủ tục nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản
 4. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 6: Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã 

 1. Nộp đơn yêu cầu
 2. Mất khả năng thanh toán
 3. Thực hiện nghĩa vụ về tài sản
 4. Không phương án nào đúng
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết... Câu 7: Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, cấm doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các hoạt động sau:

 1. Cất giấu, tẩu tán, tặng cho tài sản
 2. Thương lượng giữa chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán
 3. Thủ tục nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản
 4. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 8: Nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được xác lập trước khi Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản được xác định vào thời điểm ra quyết định mở thủ tục phá sản. Nội dung trên nói về

 1. Xác định tiền lãi đối với khoản nợ
 2. Xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản
 3.  Xử lý khoản nợ có bảo đảm
 4. Thứ tự phân chia tài sản
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 9: Giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 06 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 1. Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường
 2.  Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã
 3. Tặng cho tài sản
 4. Các phương án trên đều đúng

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 10: Sau khi Tòa án nhân dân có quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện việc bù trừ nghĩa vụ đối với hợp đồng được xác lập trước khi có quyết định mở thủ tục phá sản. Nội dung trên nói về:

 1. Bù trừ nghĩa vụ
 2. Xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản
 3.  Xử lý khoản nợ có bảo đảm
 4. Thứ tự phân chia tài sản
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *