Luật Đất đai: Câu hỏi nhận định ôn tập và bài tập (có đáp án)

Phần I: Câu hỏi nhận định môn luật đất đai

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao?

1 Cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất là cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấp cấp tỉnh sau khi được ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập thì phải công bố công khai.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

3. Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

4 Mọi quy hoạch sử dụng đất phải được tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

5.Cơ sở tôn giáo được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chủ thể khác khi không còn nhu cầu sử dụng đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

6. Tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất để xây dựng công trình sự nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

7. Mọi hành vi phạm pháp luật đất đai đều bị xử phạt vi phạm hành chính

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

8. Người sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

9. Khi tranh chấp quyền sử dụng đất xảy ra, người sử dụng đất được quyền lựa chọn cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp cho mình.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

10. Đất để xây dựng nhà kính phục vụ mục đích trồng trọt là đất phi nông nghiệp.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

11.Đất trong khu kinh tế do UBND cấp tỉnh giao cho các chủ đầu tư.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

12. Chính phủ có trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Bộ Quốc phòng, Bộ công an để trình Quốc hội xét duyệt.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

13. Bộ quốc phòng, Bộ công an có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về QH, KHSDĐ quốc phòng và QH, KHSDĐ an ninh.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

14.Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

15. QH, KHSDĐ cấp huyện làm căn cứ để Nhà nước ra quyết định giao đất, cho thuê đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

16. Chủ dự án đầu tư xây dựng nhà ở khi có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án thì được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

17. Dự án sử dụng 10 ha đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng đất khác cần phải căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

18. UBND xã, phường, thị trấn có thẩm quyền cho các hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp tại địa phương khi quỹ đất này chưa có kế hoạch trao cho ai sử dụng.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

19. Ban quản lý khu công nghệ cao có quyền giao đất cho tổ chức, cá nhân sử dụng đất trong khu công nghệ cao.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

20. Chủ thể sử dụng đất là căn cứ để xác định cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

21. Trường hợp chuyển từ đất trồng cây hằng năm sang đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

22. Hạn mức giao đất là diện tích đất tối đa mà các chủ thể được phép sử dụng.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

23. Hộ gia đình, cá nhân ở đồng bằng sông Cửu Long nếu có nhu cầu sử dụng đất nuôi trồng thủy sản thì được sử dụng với diện tích không quá 3 héc ta.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

24. Đất xây dựng công trình sự nghiệp được sử dụng với thời hạn ổn định, lâu dài.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

25. Khi cần sử dụng đất cho mục đích phát triển kinh tế thì nhà nước đều áp dụng biện pháp thu hồi đất của người đang sử dụng đất để chuyển giao cho nhà đầu tư.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

26. Mọi trường hợp sử dụng đất khi bị Nhà nước thu hồi đều phải có GCNQSDD mới được bồi thường.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

27. UBND cấp huyện có thẩm quyền thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

28. Mọi trường hợp sử dụng đất khi bị Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh đều được Nhà nước bồi thường thiệt hại.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

29. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là một thủ tục hành chính bắt buộc đối với mọi chủ sử dụng đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

30. Mọi trường hợp khi xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đều dựa vào giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo khung giá đất của Chính phủ.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

31. Người thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp không được cấp GCNQSDĐ.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

32. Cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ được ủy quyền cho cơ quan quản lý đất đai cùng cấp cấp GCNQSDĐ.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

33. Giá đất do Nhà nước quy định được áp dụng để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong mọi trường hợp.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

34. Tiền sử dụng đất là khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước khi được nhà nước giao đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

35. Giá đất do Nhà nước quy định chỉ làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

36. Tất cả các chủ thể được nhà nước cho phép sử dụng đất thì phải nộp thuế sử dụng đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

37. Thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất áp dụng đối với tất cả các chủ thể có hành vi chuyển quyền SDĐ.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Phần II – Câu hỏi tự luận môn luật đất đai

Câu 1: Phân tích nội dung của quan hệ pháp luật đất đai.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 2: Phân tích cơ sở xác lập, nội dung và các quy phạm thể chế hóa nội dung của nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 3: Phân tích cơ sở xác lập nội dung và các quy phạm thể chế hóa nội dung của nguyên tắc Nhà nước quản lý đất đai bằng quy hoạch và pháp luật.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 4: Phân tích cơ sở xác lập, nội dung và các quy phạm thể chế hóa nội dung của nguyên tắc ưu tiên bảo vệ và phát triển đất nông nghiệp.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 5: Phân tích cơ sở xác lập, nội dung và các quy phạm thể chế hóa nội dung của nguyên tắc sử dụng đất hợp lí và tiết kiệm.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 6: Phân tích cơ sở xác lập, nội dung và các quy phạm thể chế hóa nội dung của nguyên tắc thường xuyên bồi bổ và cải tạo đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 7: Khái niệm của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 8 ý nghĩa, vai trò của quy hoạch sử dụng đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

 

Câu 9: Phân tích các căn cứ và điều kiện của việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 10: Phân tích nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 11: Trình tự tiến hành khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ mục đích an ninh – quốc phòng? (Trong trường hợp người sử dụng đất không tự nguyện bàn giao mặt bằng khi đã có quyết định thu hồi đất)

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 12: Phân tích nội dung các căn cứ để Nhà nước thu hồi đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 13: Làm rõ cơ chế bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 14: Làm rõ cơ chế bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 15: Lập bảng nghĩa vụ tài chính phải thực hiện đối với từng hình thức sử dụng đất

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Phần III – Câu hỏi so sánh môn luật đất đai

Câu 16: So sánh giá đất do Nhà nước quy định với giá đất thị trường

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 17: So sánh giao dịch chuyển đổi quyền sử dụng đất với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 18: So sánh giao đất và cho thuê đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 19: So sánh thu hồi đất và trưng dụng đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 20 : Phân biệt quyền thừa kế và tặng cho của người sử dụng đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Phần VI – Bài tập tình huống môn luật đất đai 2013

Câu 21: Ông A đang sử dụng 396m2 đất ở được tạo lập từ 1989 từ đất khai hoang (trước ngày 15/10/1993) được sử dụng ổn định, liên tục từ năm 1989 đến nay và không có tranh chấp; đồng thời cũng phù hợp với quy hoạch khu đô thị mới được duyệt ngày 01/01/2015.

  1.   Ông A sẽ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận khi thỏa mãn những điều kiện nào?
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

2  Những nghĩa vụ tài chính ông A phải thực hiện đối với Nhà nước khi được cấp giấy chứng nhận?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 22: Ông A chuyển nhượng cho bà H 200m2 đất ở tại xã X, huyện Y, tỉnh Z. Hỏi:

  1. Điều kiện để giao dịch có hiệu lực là gì?
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

2 Giả sử giao dịch đấy hơp pháp. Điều kiện để bà H được cấp GCN là gì?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 23: Doanh nghiệp X thành lập năm 2010, chuyên kinh doanh đá quý. Nay DN X muốn đầu tư khai thác khoáng sản. Hỏi:

  1. DN X có thể có đất để thực hiện dự án bằng những cách thức nào? 
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

2. Giả sử, Doanh nghiệp X nhận góp vốn từ ông A bằng quyền sử dụng 1000m2 đất tại vị trí sẽ đầu tư dự án. Biết rằng, ông A sử dụng 1000m2 đất từ ngày 20/12/1980 do nhận chuyển nhượng. Đến nay ông A vẫn chưa được cấp GCN.

Vậy:

a,Ông A có thể góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi thỏa mãn các điều kiện nào?

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

b. Làm rõ điều kiện để được cấp GCN của ông A

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Câu 24: Các chủ thể sau có thể sử dụng đất dưới các hình thức nào và thực hiện những nghĩa vụ tài chính gì với Nhà nước?

  1. Doanh nghiệp tư nhân M sử dụng đất để xây dựng nhà hàng Hương Sen.
ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

2. Ủy ban nhân dân thành phố M sử dụng đất để xây dựng trụ sở.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

3. Ông A khai hoang đất 300m2 đất tại xã X huyện Y tỉnh Z từ ngày 30 tháng 6 năm 2004, ở ổn định lâu dài từ đấy đến nay, không có tranh chấp quyền sử dụng đất.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

4. Đại sứ quán Mỹ dùng 200m2 đất ở Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà nội để đặt trụ sở cơ quan làm việc.

ĐÁP ÁNBạn cần Đăng nhập và nâng cấp lên tài khoản Bạc/Vàng/Kim Cương để xem chi tiết...

Ghi chú: Bài viết được được tặng hoặc được sưu tầm hoặc được biên tập với mục đích tuyên truyền pháp luật. Nếu phát hiện đáp án chưa chính xác, vui lòng góp ý tại phần Bình luận. Nếu phát hiện vi phạm bản quyền vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi, kèm theo tài liệu chứng minh vi phạm qua Email: banquyen.vpludvn@gmail.com; Đồng thời, chúng tôi cũng rất mong nhận được tài liệu tặng từ quý bạn đọc qua Email: nhantailieu.vpludvn@gmail.com. Xin cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm tới Viện Pháp luật Ứng dụng VIệt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *