Yếu tố nước ngoài trong các quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế được thể hiện như thế nào?

Thứ nhất, dấu hiệu chủ thể tham gia quan hệ: đây là trường hợp có ít nhất một bên chủ thể tham gia quan hệ là “người nước ngoài”. “ Người nước ngoài” ở đây được hiểu theo nghĩa rộng có nghĩa là cá nhân nước ngoài, pháp nhân nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế,…Dấu hiệu chủ thể còn có thể được thể hiện ở khía cạnh khác, đó là trong  một số quan hệ nhất định, các bên tham gia quan hệ mặc dù có cùng quốc tịch nhưng các bên có trụ sở thương mại hay nơi cư trú ở các nước khác nhau. Trong trường hợp này, quan hệ phát sinh vẫn là quan hệ có yếu tố nước ngoài.

Thứ hai, dấu hiệu đối tượng của quan hệ: Theo dấu hiệu này, một quan hệ có tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ mà đối tượng của quan hệ này tồn tại ở nước ngoài. Đối tượng của quan hệ có thể là tài sản hoặc lợi ích khác.

Thứ ba, dấu hiệu về căn cứ làm phát sinh, thay đổi, thực hiện hay chấm dứt quan hệ. Theo dấu hiệu này, quan hệ có yếu tố nước ngoài là quan hệ mà căn cứ làm phát sinh, thay đổi, thực hiện hay chấm dứt quan hệ xảy ra ở nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *