Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoCông văn 1321/LĐTBXH-VP năm 2019 thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành,

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1321/LĐTBXH-VP
V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Ngày 15/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 320/TTg-KSTT về việc tiếp tục thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính (tài liệu kèm theo).

Để triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, tổ chức thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện những nội dung, nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ đề ra tại các văn bản sau:

– Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH ngày 13/3/2019 về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

– Quyết định số 131/QĐ-LĐTBXH ngày 30/01/2019 về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2019.

– Quyết định số 1460/QĐ-LĐTBXH ngày 23/10/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Quyết định số 992/QĐ-LĐTBXH ngày 01/8/2018 ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai xây dựng giai đoạn 2018 – 2019.

– Quyết định số 889/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2018 về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai và định kỳ báo cáo Bộ tình hình, kết quả thực hiện (lồng ghép vào Báo cáo công tác cải cách hành chính và Báo cáo công tác kiểm soát TTHC hàng quý theo quy định)./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– VP Chính phủ;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quân

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1321/LĐTBXH-VP
V/v thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Ngày 15/3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 320/TTg-KSTT về việc tiếp tục thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính (tài liệu kèm theo).

Để triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, tổ chức thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện những nội dung, nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ đề ra tại các văn bản sau:

– Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH ngày 13/3/2019 về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

– Quyết định số 131/QĐ-LĐTBXH ngày 30/01/2019 về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2019.

– Quyết định số 1460/QĐ-LĐTBXH ngày 23/10/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Quyết định số 992/QĐ-LĐTBXH ngày 01/8/2018 ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai xây dựng giai đoạn 2018 – 2019.

– Quyết định số 889/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2018 về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai và định kỳ báo cáo Bộ tình hình, kết quả thực hiện (lồng ghép vào Báo cáo công tác cải cách hành chính và Báo cáo công tác kiểm soát TTHC hàng quý theo quy định)./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– VP Chính phủ;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Lưu: VT, CCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quân

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.