Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoCông văn 5523/BKH-PC lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành;

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 5523/BKH-PC
V/v Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2010

Kính gửi: …………………………………

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 57/VPCP-TH ngày 15/01/2010 và công văn số 354/VPCP-TH ngày 1/4/2010 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan soạn thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi kèm theo dự thảo Nghị định nêu trên để quý Cơ quan tham gia ý kiến.

Ngoài việc góp ý toàn bộ nội dung của dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định, đề nghị quý Cơ quan nghiên cứu và cho ý kiến về một số vấn đề cụ thể sau:

1. Các quy định điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, hệ thống hóa nhóm quy định về vấn đề này trong Phụ lục kèm theo và đề nghị quý Cơ quan:

– Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp: Cho ý kiến về việc áp dụng điều kiện đầu tư theo pháp luật hiện hành và Điều ước quốc tế quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6 và các Điều có liên quan của Nghị định;

– Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính: Rà soát các quy định của pháp luật hiện hành còn có sự phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (ví dụ: kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất, tuyển dụng lao động nước ngoài, mức lương tối thiểu, lệ phí công đoàn …) để xem xét khả năng áp dụng thống nhất quy định về vấn đề giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có sở hữu dưới 49% vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài;ý kiến về việc áp dụng điều kiện đầu tư theo pháp luật hiện hành và Điều ước quốc tế quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6 và các Điều có liên quan của Nghị định;

– Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý KCN, KCX, KCNC và KKT: Cho ý kiến về tính hợp lý và khả thi của nhóm quy định về vấn đề này, đặc biệt là quy định về thủ tục thẩm tra điều kiện góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam quy định tại Điều 60 của dự thảo Nghị định.

2. Nhóm các quy định về lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư (Chương IV):

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19/5/2010 về ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính. Nghị định này đã quy định nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư với một số đơn vị hành chính chưa được quy định tại Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch và tạo thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát và đề xuất đơn vị hành chính của địa phương đã được Chính phủ quyết định chia, tách, sáp nhập, giải thể cần được bổ sung và/hoặc điều chỉnh tại Danh mục nêu trên.

3. Nhóm các quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư (Chương VII):

Ngoài những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định, đề nghị quý Cơ quan rà soát toàn bộ Chương VII để cập nhật, kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư của Bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý Cơ quan cho ý kiến về dự thảo Nghị định và các vấn đề nêu trên trước ngày 20/8/2010.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Đ/c Thứ trưởng: Nguyễn Bích Đạt, Đặng Huy Đông, Nguyễn Văn Trung (để B/c);
– Danh sách kèm theo (để tham gia ý kiến);
– Lưu: VP, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Bích Đạt

 

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 5523/BKH-PC
V/v Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2010

Kính gửi: …………………………………

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 57/VPCP-TH ngày 15/01/2010 và công văn số 354/VPCP-TH ngày 1/4/2010 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan soạn thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi kèm theo dự thảo Nghị định nêu trên để quý Cơ quan tham gia ý kiến.

Ngoài việc góp ý toàn bộ nội dung của dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định, đề nghị quý Cơ quan nghiên cứu và cho ý kiến về một số vấn đề cụ thể sau:

1. Các quy định điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, hệ thống hóa nhóm quy định về vấn đề này trong Phụ lục kèm theo và đề nghị quý Cơ quan:

– Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp: Cho ý kiến về việc áp dụng điều kiện đầu tư theo pháp luật hiện hành và Điều ước quốc tế quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6 và các Điều có liên quan của Nghị định;

– Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính: Rà soát các quy định của pháp luật hiện hành còn có sự phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài (ví dụ: kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất, tuyển dụng lao động nước ngoài, mức lương tối thiểu, lệ phí công đoàn …) để xem xét khả năng áp dụng thống nhất quy định về vấn đề giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có sở hữu dưới 49% vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài;ý kiến về việc áp dụng điều kiện đầu tư theo pháp luật hiện hành và Điều ước quốc tế quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6 và các Điều có liên quan của Nghị định;

– Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý KCN, KCX, KCNC và KKT: Cho ý kiến về tính hợp lý và khả thi của nhóm quy định về vấn đề này, đặc biệt là quy định về thủ tục thẩm tra điều kiện góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam quy định tại Điều 60 của dự thảo Nghị định.

2. Nhóm các quy định về lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư (Chương IV):

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19/5/2010 về ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính. Nghị định này đã quy định nguyên tắc áp dụng ưu đãi đầu tư với một số đơn vị hành chính chưa được quy định tại Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch và tạo thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát và đề xuất đơn vị hành chính của địa phương đã được Chính phủ quyết định chia, tách, sáp nhập, giải thể cần được bổ sung và/hoặc điều chỉnh tại Danh mục nêu trên.

3. Nhóm các quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư (Chương VII):

Ngoài những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định, đề nghị quý Cơ quan rà soát toàn bộ Chương VII để cập nhật, kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư của Bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý Cơ quan cho ý kiến về dự thảo Nghị định và các vấn đề nêu trên trước ngày 20/8/2010.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Đ/c Thứ trưởng: Nguyễn Bích Đạt, Đặng Huy Đông, Nguyễn Văn Trung (để B/c);
– Danh sách kèm theo (để tham gia ý kiến);
– Lưu: VP, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Bích Đạt

 

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.