Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoCông văn về hướng dẫn thi hành thoả ước lao động tập thể,

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 1479/LĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 1995

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 1479/LĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1995 VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNHTHOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để thi hành thống nhất Bộ Luật Lao động và Nghị định 196/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ về thoả ước lao động tập thể, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành ngay một số việc sau đây:

1. Phối hợp với Liên đoàn Lao động cùng cấp tổ chức tập huấn để quán triệt các văn bản về thoả ước tập thể cho các Giám đốc doanh nghiệp và chủ tịch Công đoàn cơ sở tại địa phương mình.

2. Chọn từ 3-5 doanh nghiệp tập trung chỉ đạo đồng thời với việc triển khai thoả ước tập thể ở tất cả các đối tượng.

3. Ban hành đơn đăng ký và quyết định thừa nhận thoả ước lao động tập thể theo mẫu quy định thống nhất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (phụ lục kèm theo)

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu giải quyết.

 

Lê Văn Tô

(Đã ký)

 

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP
……….
Địa chỉ:……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Chúng tôi gồm có:

1. Đại diện người sử dụng lao động:

(Họ tên, chức vụ)….

2. Đại diện tập thể lao động:

(Họ tên, chức vụ)….

Đã ký kết thoả ước tập thể ngày… tháng… năm 199… yêu cầu được đăng ký tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Tài liệu kèm theo gồm 01 bản thoả ước tập thể của doanh nghiệp kèm theo phụ lục (nếu có) và 01 biên bản lấy ý kiến tập thể lao động.

 

…….. Ngày…. tháng…. năm 199…
Giám đốc doanh nghiệp
Ký tên và đóng dấu

Mẫu ban hành theo Công văn số 1479/LĐTBXH ngày 22-4-1995

 

 

 

 

/(UBND TỈNH, THÀNH PHỐ….)

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Số:………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày….. tháng….. năm 199…

 

QUYẾT ĐỊNH

Thừa nhận thoả ước lao động tập thể

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định 196/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thoả ước lao động tập thể;
Xét hồ sơ đăng ký thoả ước tập thể của doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thừa nhận là hợp pháp bản thoả ước lao động tập thể của (tên doanh nghiệp)… ký ngày… tháng… năm 199… (trừ những điều khoản ghi ở Điều 2 Quyết định này).

Điều 2: Những điều khoản sau đây yêu cầu hai bên sửa đổi và đăng ký bổ sung thì mới có hiệu lực thi hành.

Chương

Điều khoản

Trang

Lý do phải sửa đổi

       

Điều 3: Bản thoả ước (trừ các điều khoản ghi ở điều 2) có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định, yêu cầu giám đốc doanh nghiệp công bố rộng rãi trong nội bộ doanh nghiệp để thực hiện.

 

Giám đốc
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Ký tên và đóng dấu

Mẫu ban hành theo Công văn số 1479/LĐTBXH ngày 22-4-1995

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 1479/LĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 1995

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 1479/LĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1995 VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNHTHOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để thi hành thống nhất Bộ Luật Lao động và Nghị định 196/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ về thoả ước lao động tập thể, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành ngay một số việc sau đây:

1. Phối hợp với Liên đoàn Lao động cùng cấp tổ chức tập huấn để quán triệt các văn bản về thoả ước tập thể cho các Giám đốc doanh nghiệp và chủ tịch Công đoàn cơ sở tại địa phương mình.

2. Chọn từ 3-5 doanh nghiệp tập trung chỉ đạo đồng thời với việc triển khai thoả ước tập thể ở tất cả các đối tượng.

3. Ban hành đơn đăng ký và quyết định thừa nhận thoả ước lao động tập thể theo mẫu quy định thống nhất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (phụ lục kèm theo)

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu giải quyết.

 

Lê Văn Tô

(Đã ký)

 

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP
……….
Địa chỉ:……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Chúng tôi gồm có:

1. Đại diện người sử dụng lao động:

(Họ tên, chức vụ)….

2. Đại diện tập thể lao động:

(Họ tên, chức vụ)….

Đã ký kết thoả ước tập thể ngày… tháng… năm 199… yêu cầu được đăng ký tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Tài liệu kèm theo gồm 01 bản thoả ước tập thể của doanh nghiệp kèm theo phụ lục (nếu có) và 01 biên bản lấy ý kiến tập thể lao động.

 

…….. Ngày…. tháng…. năm 199…
Giám đốc doanh nghiệp
Ký tên và đóng dấu

Mẫu ban hành theo Công văn số 1479/LĐTBXH ngày 22-4-1995

 

 

 

 

/(UBND TỈNH, THÀNH PHỐ….)

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Số:………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày….. tháng….. năm 199…

 

QUYẾT ĐỊNH

Thừa nhận thoả ước lao động tập thể

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định 196/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thoả ước lao động tập thể;
Xét hồ sơ đăng ký thoả ước tập thể của doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thừa nhận là hợp pháp bản thoả ước lao động tập thể của (tên doanh nghiệp)… ký ngày… tháng… năm 199… (trừ những điều khoản ghi ở Điều 2 Quyết định này).

Điều 2: Những điều khoản sau đây yêu cầu hai bên sửa đổi và đăng ký bổ sung thì mới có hiệu lực thi hành.

Chương

Điều khoản

Trang

Lý do phải sửa đổi

       

Điều 3: Bản thoả ước (trừ các điều khoản ghi ở điều 2) có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định, yêu cầu giám đốc doanh nghiệp công bố rộng rãi trong nội bộ doanh nghiệp để thực hiện.

 

Giám đốc
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Ký tên và đóng dấu

Mẫu ban hành theo Công văn số 1479/LĐTBXH ngày 22-4-1995

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.