Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoCông văn về việc đẩy mạnh tiến độ cấp phát vốn đầu tư những tháng cuối năm 1997,

BỘ TÀI CHÍNH
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 1570-ĐTPT/CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1570/ĐTPT-CP NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 1997 VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TIẾN ĐỘ CẤP PHÁT VỐN ĐẦU TƯ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 1997

Kính gửi:

 

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tổng công ty 91, các Hội, đoàn thể
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 6/1997 của Chính phủ (Văn bản số 85/CP-m ngày 11/7/1997 của Chính phủ) Bộ Tài chính đã có văn bản số 2721-TC/NSNN ngày 5/8/1997 về điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 1997; Văn bản số 2876-TC/ĐTPT ngày 18/8/1997 về đẩy mạnh cấp phát vốn đầu tư XDCB 4 tháng cuối năm 1997; Tổng cục Đầu tư phát triển đã có văn bản số 1285/ĐTPT/CP ngày 26/8/1997 và văn bản số 1345/ĐTPT/CP ngày 6/9/1997 chỉ đạo toàn hệ thống đầu tư phát triển đẩy mạnh tiến độ cấp vốn kế hoạch năm 1997 và triển khai cấp vốn XDCB trong 4 tháng cuối năm 1997. Đến nay vốn đầu tư đã sẵn sàng để cấp phát thanh toán cho khối lượng hoàn thành và cấp tạm ứng cho khối lượng xây lắp. Song tiến độ cấp phát vốn đầu tư vẫn chậm là do: Những công trình đã có khối lượng thực hiện nhưng A-B chưa khẩn trương tổ chức nghiệm thu làm thủ tục để được cấp vốn thanh toán, nhiều công trình mới tổ chức đấu thầu, đang và sẽ triển khai đấu thầu vào Quý IV/1997 nên chưa có khối lượng hoàn thành để được cấp vốn thanh toán. Nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện kế hoạch và cấp phát vốn đầu tư trong Quý IV/1997, Tổng cục Đầu tư phát triển đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tổng công ty 91, các Hội, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo một số việc như sau:

  1. Chủ đầu tư các công trình Trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện các văn bản của Bộ Tài chính và của Tổng cục Đầu tư phát triển về đẩy mạnh tiến độ cấp phát vốn đầu tư XDCB 4 tháng cuối năm 1997. Đối với các dự án, công trình đã bố trí kế hoạch đầu tư năm 1997 khi có khối lượng hoàn thành chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu, lập phiếu giá thanh toán gửi đến cơ quan cấp vốn để được cấp vốn thanh toán. Những khối lượng xây lắp trong kế hoạch còn lại của năm 1997 được cấp tạm ứng theo văn bản số 1285/ĐTPT/CP ngày 26/8/1997 của Tổng cục Đầu tư phát triển. Chủ đầu tư cùng nhà thầu thống nhất số vốn tạm ứng gửi cơ quan cấp vốn để được cấp tạm ứng.
  2. Đối với những dự án, công trình đang hoặc sẽ tổ chức đấu thầu trong Quý IV/1997, chủ đầu tư cần khẩn trương sớm hoàn tất công việc đấu thầu và có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 1997.
  3. Việc điều chỉnh điều hoà kế hoạch đầu tư năm 1997 được thực hiện theo văn bản số 476 BKH/TH ngày 4/8/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các dự án, công trình điều chỉnh, điều hoà cần được hoàn tất trước ngày 15/10/1997 để chủ đầu tư chủ động triển khai thi công.
  4. Để chấp hành Luật Ngân sách Nhà nước, năm 1997 ngân sách nhà nước thực hiện cấp phát thanh toán cho khối lượng công trình trong kế hoạch thực hiện đến ngày 31/12/1997. Những khối lượng công trình thực hiện sau ngày 31/12/1997 được bố trí vào kế hoạch đầu tư năm 1998 để có nguồn cấp phát thanh toán.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tổng công ty 91, các Hội, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư năm 1997.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

BỘ TÀI CHÍNH
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 1570-ĐTPT/CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN – BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1570/ĐTPT-CP NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 1997 VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TIẾN ĐỘ CẤP PHÁT VỐN ĐẦU TƯ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 1997

Kính gửi:

 

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tổng công ty 91, các Hội, đoàn thể
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 6/1997 của Chính phủ (Văn bản số 85/CP-m ngày 11/7/1997 của Chính phủ) Bộ Tài chính đã có văn bản số 2721-TC/NSNN ngày 5/8/1997 về điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 1997; Văn bản số 2876-TC/ĐTPT ngày 18/8/1997 về đẩy mạnh cấp phát vốn đầu tư XDCB 4 tháng cuối năm 1997; Tổng cục Đầu tư phát triển đã có văn bản số 1285/ĐTPT/CP ngày 26/8/1997 và văn bản số 1345/ĐTPT/CP ngày 6/9/1997 chỉ đạo toàn hệ thống đầu tư phát triển đẩy mạnh tiến độ cấp vốn kế hoạch năm 1997 và triển khai cấp vốn XDCB trong 4 tháng cuối năm 1997. Đến nay vốn đầu tư đã sẵn sàng để cấp phát thanh toán cho khối lượng hoàn thành và cấp tạm ứng cho khối lượng xây lắp. Song tiến độ cấp phát vốn đầu tư vẫn chậm là do: Những công trình đã có khối lượng thực hiện nhưng A-B chưa khẩn trương tổ chức nghiệm thu làm thủ tục để được cấp vốn thanh toán, nhiều công trình mới tổ chức đấu thầu, đang và sẽ triển khai đấu thầu vào Quý IV/1997 nên chưa có khối lượng hoàn thành để được cấp vốn thanh toán. Nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện kế hoạch và cấp phát vốn đầu tư trong Quý IV/1997, Tổng cục Đầu tư phát triển đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tổng công ty 91, các Hội, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo một số việc như sau:

  1. Chủ đầu tư các công trình Trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện các văn bản của Bộ Tài chính và của Tổng cục Đầu tư phát triển về đẩy mạnh tiến độ cấp phát vốn đầu tư XDCB 4 tháng cuối năm 1997. Đối với các dự án, công trình đã bố trí kế hoạch đầu tư năm 1997 khi có khối lượng hoàn thành chủ đầu tư khẩn trương nghiệm thu, lập phiếu giá thanh toán gửi đến cơ quan cấp vốn để được cấp vốn thanh toán. Những khối lượng xây lắp trong kế hoạch còn lại của năm 1997 được cấp tạm ứng theo văn bản số 1285/ĐTPT/CP ngày 26/8/1997 của Tổng cục Đầu tư phát triển. Chủ đầu tư cùng nhà thầu thống nhất số vốn tạm ứng gửi cơ quan cấp vốn để được cấp tạm ứng.
  2. Đối với những dự án, công trình đang hoặc sẽ tổ chức đấu thầu trong Quý IV/1997, chủ đầu tư cần khẩn trương sớm hoàn tất công việc đấu thầu và có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 1997.
  3. Việc điều chỉnh điều hoà kế hoạch đầu tư năm 1997 được thực hiện theo văn bản số 476 BKH/TH ngày 4/8/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các dự án, công trình điều chỉnh, điều hoà cần được hoàn tất trước ngày 15/10/1997 để chủ đầu tư chủ động triển khai thi công.
  4. Để chấp hành Luật Ngân sách Nhà nước, năm 1997 ngân sách nhà nước thực hiện cấp phát thanh toán cho khối lượng công trình trong kế hoạch thực hiện đến ngày 31/12/1997. Những khối lượng công trình thực hiện sau ngày 31/12/1997 được bố trí vào kế hoạch đầu tư năm 1998 để có nguồn cấp phát thanh toán.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tổng công ty 91, các Hội, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư năm 1997.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.