Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoQuyết định 120-CP năm 1968 về việc hợp nhất các huyện Quảng Oai, Bất Bạt và Tùng Thiện thuộc tỉnh Hà Tây thành một huyện lấy tên là huyện Ba Vì do Hội đồng Chính phủ ban hành,

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 120-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 1968

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT CÁC HUYỆN QUẢNG OAI, BẤT BẠT VÀ TÙNG THIỆN THUỘC TỈNH HÀ TÂY THÀNH MỘT HUYỆN LẤY TÊN LÀ HUYỆN BA VÌ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 74 của Hiến pháp quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tây;
Căn cứ nghị quyết của Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 1968,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay hợp nhất các huyện Quảng Oai, Bất Bạt và Tùng Thiện thuộc tỉnh Hà Tây thành một huyện lấy tên là huyện Ba Vì.

Điều 2. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tây chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phạm Văn Đồng

 

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 120-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 1968

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT CÁC HUYỆN QUẢNG OAI, BẤT BẠT VÀ TÙNG THIỆN THUỘC TỈNH HÀ TÂY THÀNH MỘT HUYỆN LẤY TÊN LÀ HUYỆN BA VÌ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 74 của Hiến pháp quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tây;
Căn cứ nghị quyết của Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 1968,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay hợp nhất các huyện Quảng Oai, Bất Bạt và Tùng Thiện thuộc tỉnh Hà Tây thành một huyện lấy tên là huyện Ba Vì.

Điều 2. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tây chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phạm Văn Đồng

 

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.