Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoQuyết định 70-BT năm 1978 về việc hợp nhất xã Phú Diễn và xã Minh Khai thuộc huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thành một xã lấy tên là xã Phú Minh do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành,

PHỦ THỦ TƯỚNG
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 70-BT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 1978 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT XÃ PHÚ DIỄN VÀ XÃ MINH KHAI THUỘC HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, THÀNH MỘT XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ PHÚ MINH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 02-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: – Nay phê chuẩn việc hợp nhất xã Phú Diễn và xã Minh Khai thuộc huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thành một xã lấy tên là xã Phú Minh

Điều 2: – Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Vũ Tuân

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

PHỦ THỦ TƯỚNG
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********
Số: 70-BT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 1978 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT XÃ PHÚ DIỄN VÀ XÃ MINH KHAI THUỘC HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, THÀNH MỘT XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ PHÚ MINH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 02-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: – Nay phê chuẩn việc hợp nhất xã Phú Diễn và xã Minh Khai thuộc huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, thành một xã lấy tên là xã Phú Minh

Điều 2: – Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Vũ Tuân

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.