Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoQuyết định 72-BT năm 1970 về việc hợp nhất xã Đại Xuân và xã Tiên Phong thuộc huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái thành một xã lấy tên là xã Tiên Phong do Bộ trưởng Phủ thủ tướng ban hành,

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 72-BT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1970

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT XÃ ĐẠI XUÂN VÀ XÃ TIÊN PHONG THUỘC HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH BẮC THÁI THÀNH MỘT XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ TIÊN PHONG

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào điều 2 của quyết định số 40-CP ngày 26 tháng 2 năm 1970 của Hội đồng Chính phủ về việc chuyển nhiệm vụ quản lý công tác tổ chức của Nhà nước từ Bộ Nội vụ về Phủ Thủ tướng;
Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21 tháng 11 năm 1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Thái có sự thỏa thuận của Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc hợp nhất xã Đại Xuân và xã Tiên Phong thuộc huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái thành một xã lấy tên là xã Tiên Phong.

Điều 2. – Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Thái chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Trần Hữu Dực 

 

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 72-BT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1970

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT XÃ ĐẠI XUÂN VÀ XÃ TIÊN PHONG THUỘC HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH BẮC THÁI THÀNH MỘT XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ TIÊN PHONG

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào điều 2 của quyết định số 40-CP ngày 26 tháng 2 năm 1970 của Hội đồng Chính phủ về việc chuyển nhiệm vụ quản lý công tác tổ chức của Nhà nước từ Bộ Nội vụ về Phủ Thủ tướng;
Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21 tháng 11 năm 1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Thái có sự thỏa thuận của Ủy ban hành chính khu tự trị Việt Bắc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc hợp nhất xã Đại Xuân và xã Tiên Phong thuộc huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái thành một xã lấy tên là xã Tiên Phong.

Điều 2. – Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Thái chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Trần Hữu Dực 

 

Văn bản so sánh

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.