Tìm kiếm:
Tìm nâng cao img-tk
img-tkTìm kiếm nâng caoThông tư 17/2015/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BGTVT hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành,

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/2015/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 15/2014/TT-BGTVT NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯỚNG DẪN VỀ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về quá cảnh hàng hóa ký ngày 09 tháng 4 năm 1994;

Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 13 tháng 3 năm 2009;

Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 26 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Viêt Nam

1. Bổ sung, sửa đổi Điều 3 như sau:

“1. Tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế, Bộ Giao thông vận tải sẽ công bố bổ sung hoặc sửa đổi danh mục tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa để các đơn vị vận tải lựa chọn thực hiện”.

3. Thay thế Phụ lục của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2015.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– UBATGTQG;
– Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
– Báo GT, Tạp chí GTVT;
– Lưu: VT, VTải.

BỘ TRƯỞNG

Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC

TUYẾN ĐƯỜNG, CỬA KHẨU VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 05 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Cửa khẩu nhập hoặc xuất

Tuyến đường

Cửa khẩu xuất hoặc nhập

1

CK Móng Cái QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-QL6-QL279

CK Tây Trang

QL18-QL10-QL5-QL1-Đường đô thị-QL6-QL279
QL18-QL10-QL1-QL217

CK Na Mèo

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL18-QL10-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL18-QL10-QL1-QL8

CK Cầu Treo

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL18-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL18-QL10-QL1-QL9

CK Lao Bảo

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL18-QL10-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL18-QL10-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

QL18-QL10-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

CK Dinh Bà

QL18-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL18-QL10-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL18-QL10-QL1-QL80

CK Hà Tiên

ỌL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL18-QL10-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL18-QL10-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL18-QL10-QL5 -Đường đô thị

CB Hải Phòng

2

CK Hữu Nghị

QL1-Đường đô thị-QL6-QL279

CK Tây Trang

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-QL279
QL1-QL18-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL1-QL217

CK Na Mèo

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL217
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL1-QL7

CK Nậm Cắn

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL7
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL1-QL8

CK Cầu Treo

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL8
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15- Đường Hồ Chí Minh-QL12 A
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL1-QL9

CK Lao Bảo

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL9
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL9
QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL22A
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22 A
QL1-QL22 A-QL22B

CK Xa Mát

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL22A-QL22B
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A- QL22B
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B
QL1-QL62

CK Bình Hiệp

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL62
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL62
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

CK Dinh Bà

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL1-QL91

CK Tịnh Biên

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL91
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-QL80

CK Hà Tiên

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL80
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL80
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL30-ĐT841
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30- ĐT841
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL3 0-ĐT841
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL1Q-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL91
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL5-Đường đô thị
QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

3

CK Tà Lùng QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-QL279

CK Tây Trang

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-QL279
QL3-QL1-QL217

CK Na Mèo

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-QL1-QL217
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ- Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL3-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL7
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL3-QL1-QL8

CK Cầu Treo

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8 QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL8
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL3 -QL1-QL15 -Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15- Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15-QL12A
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL3-QL1-QL9

CK Lao Bảo

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL9
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL3-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL3-QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Nình Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL3-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL3-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL22A
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A
QL3-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B
QL3-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL62
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL3-QL1-QL30

CK Dinh Bà

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương- QL1-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL3-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương- QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QLN2- ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL3-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương- QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Binh-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-QL1-QL80

CK Hà Tiên

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL80
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương- QL1-QL80
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL3-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30- ĐT841
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30-ĐT841
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL3-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL3-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

4

CK Thanh Thủy

QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-QL6-QL279

CK Tây Trang

QL2-Đường đô thị-QL1-QL217

CK Na Mèo

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL217
QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL2-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL7
QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL2-Đường đô thị-QL1-QL8

CK Cầu Treo

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL2-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21 -Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL2-Đường đô thị-QL1-QL9

CK Lao Bảo

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL2-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL2-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL2-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL2-Đường đô thị-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL22A
QL2-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B
QL2-Đường đô thị-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL62
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL2-Đường đô thị-QL1-QL30

CK Dinh Bà

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL30
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL2-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL2-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL2-Đường đô thị-QL1-QL80

CK Hà Tiên

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL1Q-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL2-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL3 0-ĐT841
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL2-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL91
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL2-Đường 5 kéo dài-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL2-Đường 5 kéo dài-QL1- ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

5/

CK Lào Cai QL4D-QL12-QL279

CK Tây Trang

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL217

CK Na Mèo

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL1-QL217
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL217
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL7
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL7
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL8

CK Cầu Treo

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL8
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL8
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL9

CK Lao Bảo

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL9
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL9
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL40
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL19
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL13
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL22A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL22A-QL22B
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22 A-QL22B
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

ĐCT Lào Cai-Hà Nội -QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL30

CK Dinh Bà

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-/ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL80

CK Hà Tiên

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Binh-QL10-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Ha Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL2-Đường 5 kéo dài-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL5-Đường đô thị
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL2-Đường 5 kéo dài-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng- Đường đô thị

6

CK Tây Trang

QL279-QL6-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL279-QL6-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
QL279-QL6-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

SB Nội Bài

7

CK Na Mèo

QL217-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL217-QL15-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL217-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL47-QL1-Đường đô thị

BC Lệ Môn (CB Nghi Sơn)

QL217-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL217-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL217-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

8

CK Nậm Cắn

QL7-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL7-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL7-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL7- QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL7-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

9

CK Cầu Treo

QL8-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL8-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL8-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL8-QL1-QL12C

BC Vũng Áng (CB Hà Tĩnh)

QL8-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-QL12C
QL8-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-Đường vào cảng

BC Gianh, BC Hòn La (CB Quảng Bình)

QL8-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL8-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

10

CK Cha Lo QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL12A-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL12A-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL8-QL1-ĐT536-QL46
QL12A-QL12C

BC Vũng Áng (CB Hà Tĩnh)

QL12A-QL1-Đường vào cảng

BC Gianh, BC Hòn La (CB Quảng Bình)

QL12A-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

11

CK Lao Bảo QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL9-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL9- Đường Hồ Chí Minh-QL8-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL9-QL1-QL12C

BC Vũng Áng (CB Hà Tĩnh)

QL9-QL1-Đường vào cảng

BC Gianh, BC Hòn La (CB Quảng Bình)

QL9-QL1-Đường đô thị

CB Đà Nẵng

QL9-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL9-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL9-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

12

CK Bờ Y

QL40-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL40-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL40-QL14-QL13-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL40-QL14-QL13-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

QL40-QL14-QL14B-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL40-QL14-QL14B-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL40-QL14-QL14B-QL1-QL12C

BC Vũng Áng (CB Hà Tĩnh)

QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường vào cảng

BC Gianh, BC Hòn La (CB Quảng Bình)

QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường đô thị

CB Đà Nẵng

QL40-QL14-QL24-QL1-QL24C

CB Dung Quất

QL40-QL14-QL19

CB Quy Nhơn

QL40-QL14-QL13-QL1- Đường đô thị

CB TP. Hồ Chí Minh

QL40-QL14-QL13-QL1-QL51 – Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL40-QL14-QL13 -QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

13

CK Lệ Thanh

QL19-QL14-QL14B-QL1-Đường đô thị

CB Đà Nẵng

QL19

CB Quy Nhơn

QL19-QL14-QL13 -QL1-QL51 -Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL19-QL14-QL13 -QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL19-QL14-QL13 -QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

14

CK Hoa Lư

QL13-QL1-QL19

CB Quy Nhơn

QL13-QL1-QL51- Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL13-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL13-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

15

CK Mộc Bài

QL22A-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL22A-QL1-ĐT743-Cảng Tổng hợp Bình Dương-ĐT743-QL1-QL51-Đường đô thị
QL22A-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL22A-QL1-ĐT743-Cảng Tổng hợp Bình Dương-ĐT743-QL1-Đường đô thị
QL22A-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

16

CK Xa Mát

QL22B-QL22A-QL1-QL51 -Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL22B-QL22A-QL1-ĐT743-Cảng Tổng hợp Bình Dương-ĐT743-QL1-QL51- Đường đô thị
QL22B-QL22A-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL22B-QL22A-QL1-ĐT743-Cảng Tổng hợp Bình Dương-ĐT743-QL1-Đường đô thị
QL22B-QL22A-QL1 -Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

17

CK Bình Hiệp

QL62-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL62- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị
QL62-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL62-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị
QL62-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL62- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

18

CK Dinh Bà

QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51 -Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-QL51-Đường đô thị
QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị
QL30-QL1- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị

19

Tịnh Biên

QL91-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51 -Đường đô thị
QL91-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị
QL91-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

20

CK Hà Tiên

QL80-QL1-QL51 -Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL80-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị
QL80-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL80-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị
QL80-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL80-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

21

CK Thường Phước

QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

ĐT841-QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-QL51-Đường đô thị
QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

ĐT841-QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị
Tuyến sông Tiền-Cửa Tiểu-Đường Biển
QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

ĐT841-QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị

22

CK Vĩnh Xương

QL91-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị
QL91-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị
Tuyến sông Hậu-Kênh Quan Chánh Bố-Cửa Định An-Đường biển
Tuyến sông Hậu

CB Cần Thơ

QL91-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

23

Ga Đồng Đăng

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường Đô Thị-QL1-QL217

CK Na Mèo

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường Đô Thị-QL1-QL217
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Thanh Hóa-Ga Thanh Hóa-Đường đô thị-QL1- QL47-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL217
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL7
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Nghệ An-Ga Vinh-Đường đô thị-QL1-QL7
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL8

CK Cầu Treo

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL8
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Hà Tĩnh-Ga Hương Phố- Đường Hồ Chí Minh-QL8
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12 A

CK Cha Lo

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Mình-QL12A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Quảng Bình-Ga Đồng Hới-Đường đô thị- Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL9

CK Lao Bảo

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL9
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Quảng Trị-Ga Đông Hà-Đường đô thị-QL9
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Đà Nẵng-Ga Đà Nẵng-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL19

CK Lệ Thanh

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B- QL14-QL19
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL19
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B- QL14-QL13

CK Hoa Lư

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL13
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B- QL14-QL13
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL13
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL13
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22 A-QL22B
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL62
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL62
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30

CK Dinh Bà

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL80

CK Hà Tiên

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội- Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội- Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Kép-Ga Cái Lân

BC tổng hợp Cái Lân (CB Quảng Ninh)

24

Ga Lào Cai

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường Đô Thị-QL1-QL217

CK Na Mèo

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường Đô Thị-QL1-QL217
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Thanh Hóa-Ga Thanh Hóa-Đường đô thị-QL1-QL47-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL217
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL7
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Nghệ An-Ga Vinh-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Cầu Treo

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL8
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL8
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hà Tĩnh-Ga Hương Phố- Đường Hồ Chí Minh- QL8
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Quảng Bình-Ga Đồng Hới-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL9

CK Lao Bảo

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL9
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hố Chí Minh-QL9
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Quảng Trị-Ga Đông Hà-Đường đô thị-QL9
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Đà Nẵng-Ga Đà Nang-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL19

CK Lệ Thanh

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL19
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL13
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Đà Nẵng-Ga Đà Nẵng-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL13
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL13
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A- QL22B
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL62
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL62
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30

CK Dinh Bà

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845- ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1 ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL80

CK Hà Tiên

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM- Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1- QL80
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-Đường đô thị-CB TP.Hồ Chí Minh-Đường biển-Cửa Tiểu-Sông Tiền
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1- QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thân-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-Đường đô thị-CB TP.Hồ Chí Minh-Đường biển-Cửa Định An- Kênh Quan Chánh Bố-Sông Hậu
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội- Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội- Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Kép-Ga Cái Lân

BC tổng hợp Cái Lân (CB Quảng Ninh)

Ghi chú: các cụm từ viết tắt như sau

ĐCT – viết tắt của từ “Đường cao tốc”;

QL – viết tắt của từ “Quốc lộ”;

ĐT – viết tắt của từ “Đường tỉnh”;

CK – viết tắt của từ “Cửa khẩu”;

CB – viết tắt của từ “Cảng biển”;

SB – viết tắt của từ “Sân bay”;

BC – viết tắt của từ “Bến cảng”.

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Bạc, Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Quý khách cần Đăng nhập/Đăng ký tài khoản Vàng hoặc Kim cương để sử dụng tính năng này

Văn bản đang xem

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/2015/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 15/2014/TT-BGTVT NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯỚNG DẪN VỀ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về quá cảnh hàng hóa ký ngày 09 tháng 4 năm 1994;

Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 13 tháng 3 năm 2009;

Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 26 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Viêt Nam

1. Bổ sung, sửa đổi Điều 3 như sau:

“1. Tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế, Bộ Giao thông vận tải sẽ công bố bổ sung hoặc sửa đổi danh mục tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa để các đơn vị vận tải lựa chọn thực hiện”.

3. Thay thế Phụ lục của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2015.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– UBATGTQG;
– Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
– Báo GT, Tạp chí GTVT;
– Lưu: VT, VTải.

BỘ TRƯỞNG

Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC

TUYẾN ĐƯỜNG, CỬA KHẨU VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 05 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Cửa khẩu nhập hoặc xuất

Tuyến đường

Cửa khẩu xuất hoặc nhập

1

CK Móng Cái QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-QL6-QL279

CK Tây Trang

QL18-QL10-QL5-QL1-Đường đô thị-QL6-QL279
QL18-QL10-QL1-QL217

CK Na Mèo

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL18-QL10-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL18-QL10-QL1-QL8

CK Cầu Treo

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL18-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL18-QL10-QL1-QL9

CK Lao Bảo

QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL18-QL10-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL18-QL10-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

QL18-QL10-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

CK Dinh Bà

QL18-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL18-QL10-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL18-QL10-QL1-QL80

CK Hà Tiên

ỌL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL18-QL10-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL18-QL10-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL18-QL10-QL5 -Đường đô thị

CB Hải Phòng

2

CK Hữu Nghị

QL1-Đường đô thị-QL6-QL279

CK Tây Trang

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-QL279
QL1-QL18-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL1-QL217

CK Na Mèo

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL217
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL1-QL7

CK Nậm Cắn

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL7
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL1-QL8

CK Cầu Treo

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL8
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15- Đường Hồ Chí Minh-QL12 A
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL1-QL9

CK Lao Bảo

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL9
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL9
QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL22A
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22 A
QL1-QL22 A-QL22B

CK Xa Mát

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL22A-QL22B
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A- QL22B
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B
QL1-QL62

CK Bình Hiệp

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL62
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL62
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30

CK Dinh Bà

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL1-QL91

CK Tịnh Biên

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL91
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-QL80

CK Hà Tiên

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL80
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL80
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL30-ĐT841
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30- ĐT841
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL3 0-ĐT841
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL1Q-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL91
QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL5-Đường đô thị
QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

3

CK Tà Lùng QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-QL279

CK Tây Trang

QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-QL279
QL3-QL1-QL217

CK Na Mèo

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-QL1-QL217
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ- Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL3-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL7
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL3-QL1-QL8

CK Cầu Treo

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8 QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL8
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL3 -QL1-QL15 -Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15- Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15-QL12A
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL3-QL1-QL9

CK Lao Bảo

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL9
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL3-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL3-QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Nình Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL3-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL3-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL22A
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A
QL3-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B
QL3-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL62
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL3-QL1-QL30

CK Dinh Bà

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương- QL1-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL3-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương- QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QLN2- ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL3-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương- QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Binh-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-QL1-QL80

CK Hà Tiên

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL80
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương- QL1-QL80
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL3-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30- ĐT841
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30-ĐT841
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL3-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL3-QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL3-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị
QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

4

CK Thanh Thủy

QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-QL6-QL279

CK Tây Trang

QL2-Đường đô thị-QL1-QL217

CK Na Mèo

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL217
QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL217
QL2-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL7
QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL7
QL2-Đường đô thị-QL1-QL8

CK Cầu Treo

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL8
QL2-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21 -Đường Hồ Chí Minh-QL12A
QL2-Đường đô thị-QL1-QL9

CK Lao Bảo

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL9
QL2-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
QL2-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
QL2-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
QL2-Đường đô thị-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL22A
QL2-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B
QL2-Đường đô thị-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL62
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
QL2-Đường đô thị-QL1-QL30

CK Dinh Bà

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL30
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
QL2-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
QL2-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL2-Đường đô thị-QL1-QL80

CK Hà Tiên

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL1Q-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
QL2-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL3 0-ĐT841
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
QL2-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-QL91
QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình- QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
QL2-Đường 5 kéo dài-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL2-Đường 5 kéo dài-QL1- ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị

5/

CK Lào Cai QL4D-QL12-QL279

CK Tây Trang

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL217

CK Na Mèo

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL1-QL217
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL217
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL7
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL7
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL8

CK Cầu Treo

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL8
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL8
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL9

CK Lao Bảo

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL9
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL9
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL40
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL19
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL14B-QL14-QL13
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL22A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL22A-QL22B
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22 A-QL22B
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

ĐCT Lào Cai-Hà Nội -QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL30

CK Dinh Bà

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-/ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL80

CK Hà Tiên

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Binh-QL10-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ- ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Ha Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL2-Đường 5 kéo dài-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-QL5-Đường đô thị
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL2-Đường 5 kéo dài-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL18-QL1-ICD Tiên Sơn-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng- Đường đô thị

6

CK Tây Trang

QL279-QL6-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL279-QL6-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
QL279-QL6-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

SB Nội Bài

7

CK Na Mèo

QL217-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL217-QL15-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL217-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL47-QL1-Đường đô thị

BC Lệ Môn (CB Nghi Sơn)

QL217-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL217-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL217-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

8

CK Nậm Cắn

QL7-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL7-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL7-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL7- QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL7-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

9

CK Cầu Treo

QL8-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL8-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL8-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL8-QL1-QL12C

BC Vũng Áng (CB Hà Tĩnh)

QL8-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-QL12C
QL8-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-Đường vào cảng

BC Gianh, BC Hòn La (CB Quảng Bình)

QL8-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL8-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

10

CK Cha Lo QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL12A-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL12A-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL8-QL1-ĐT536-QL46
QL12A-QL12C

BC Vũng Áng (CB Hà Tĩnh)

QL12A-QL1-Đường vào cảng

BC Gianh, BC Hòn La (CB Quảng Bình)

QL12A-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

11

CK Lao Bảo QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL9-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL9- Đường Hồ Chí Minh-QL8-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL9-QL1-QL12C

BC Vũng Áng (CB Hà Tĩnh)

QL9-QL1-Đường vào cảng

BC Gianh, BC Hòn La (CB Quảng Bình)

QL9-QL1-Đường đô thị

CB Đà Nẵng

QL9-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL9-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL9-Đường Hồ Chí Minh-QL21-Đại lộ Thăng Long-Đường đô thị

12

CK Bờ Y

QL40-QL14-QL19

CK Lệ Thanh

QL40-QL14-QL13

CK Hoa Lư

QL40-QL14-QL13-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

QL40-QL14-QL13-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

QL40-QL14-QL14B-QL1-QL10-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành

BC tổng hợp Nghi Sơn (CB Nghi Sơn)

QL40-QL14-QL14B-QL1-ĐT536-QL46

BC Cửa Lò (CB Nghệ An)

QL40-QL14-QL14B-QL1-QL12C

BC Vũng Áng (CB Hà Tĩnh)

QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường vào cảng

BC Gianh, BC Hòn La (CB Quảng Bình)

QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường đô thị

CB Đà Nẵng

QL40-QL14-QL24-QL1-QL24C

CB Dung Quất

QL40-QL14-QL19

CB Quy Nhơn

QL40-QL14-QL13-QL1- Đường đô thị

CB TP. Hồ Chí Minh

QL40-QL14-QL13-QL1-QL51 – Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường đô thị

SB Nội Bài

QL40-QL14-QL13 -QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

13

CK Lệ Thanh

QL19-QL14-QL14B-QL1-Đường đô thị

CB Đà Nẵng

QL19

CB Quy Nhơn

QL19-QL14-QL13 -QL1-QL51 -Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL19-QL14-QL13 -QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL19-QL14-QL13 -QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

14

CK Hoa Lư

QL13-QL1-QL19

CB Quy Nhơn

QL13-QL1-QL51- Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL13-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL13-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

15

CK Mộc Bài

QL22A-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL22A-QL1-ĐT743-Cảng Tổng hợp Bình Dương-ĐT743-QL1-QL51-Đường đô thị
QL22A-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL22A-QL1-ĐT743-Cảng Tổng hợp Bình Dương-ĐT743-QL1-Đường đô thị
QL22A-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

16

CK Xa Mát

QL22B-QL22A-QL1-QL51 -Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL22B-QL22A-QL1-ĐT743-Cảng Tổng hợp Bình Dương-ĐT743-QL1-QL51- Đường đô thị
QL22B-QL22A-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL22B-QL22A-QL1-ĐT743-Cảng Tổng hợp Bình Dương-ĐT743-QL1-Đường đô thị
QL22B-QL22A-QL1 -Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

17

CK Bình Hiệp

QL62-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL62- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị
QL62-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL62-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị
QL62-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL62- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

18

CK Dinh Bà

QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51 -Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-QL51-Đường đô thị
QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị
QL30-QL1- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị

19

Tịnh Biên

QL91-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51 -Đường đô thị
QL91-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị
QL91-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

20

CK Hà Tiên

QL80-QL1-QL51 -Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL80-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị
QL80-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL80-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị
QL80-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL80-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

21

CK Thường Phước

QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

ĐT841-QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-QL51-Đường đô thị
QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

ĐT841-QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị
Tuyến sông Tiền-Cửa Tiểu-Đường Biển
QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

ĐT841-QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị

22

CK Vĩnh Xương

QL91-QL1-QL51-Đường đô thị

CB Vũng Tàu

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị
QL91-QL1-Đường đô thị

CB TP.Hồ Chí Minh

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị
Tuyến sông Hậu-Kênh Quan Chánh Bố-Cửa Định An-Đường biển
Tuyến sông Hậu

CB Cần Thơ

QL91-QL1-Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất

QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị

23

Ga Đồng Đăng

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường Đô Thị-QL1-QL217

CK Na Mèo

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường Đô Thị-QL1-QL217
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Thanh Hóa-Ga Thanh Hóa-Đường đô thị-QL1- QL47-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL217
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL7
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Nghệ An-Ga Vinh-Đường đô thị-QL1-QL7
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL8

CK Cầu Treo

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL8
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Hà Tĩnh-Ga Hương Phố- Đường Hồ Chí Minh-QL8
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12 A

CK Cha Lo

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Mình-QL12A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Quảng Bình-Ga Đồng Hới-Đường đô thị- Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL9

CK Lao Bảo

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL9
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Quảng Trị-Ga Đông Hà-Đường đô thị-QL9
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Đà Nẵng-Ga Đà Nẵng-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL19

CK Lệ Thanh

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B- QL14-QL19
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL19
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B- QL14-QL13

CK Hoa Lư

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL13
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B- QL14-QL13
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL13
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL13
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22A
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22 A-QL22B
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL62
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL62
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30

CK Dinh Bà

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL80

CK Hà Tiên

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội- Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội- Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Kép-Ga Cái Lân

BC tổng hợp Cái Lân (CB Quảng Ninh)

24

Ga Lào Cai

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường Đô Thị-QL1-QL217

CK Na Mèo

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường Đô Thị-QL1-QL217
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Thanh Hóa-Ga Thanh Hóa-Đường đô thị-QL1-QL47-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL217
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Nậm Cắn

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL7
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Nghệ An-Ga Vinh-Đường đô thị-QL1-QL7

CK Cầu Treo

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL8
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL8
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hà Tĩnh-Ga Hương Phố- Đường Hồ Chí Minh- QL8
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A

CK Cha Lo

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Quảng Bình-Ga Đồng Hới-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL12A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL9

CK Lao Bảo

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL9
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hố Chí Minh-QL9
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Quảng Trị-Ga Đông Hà-Đường đô thị-QL9
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40

CK Bờ Y

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Đà Nẵng-Ga Đà Nang-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19-QL14-QL40
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL19

CK Lệ Thanh

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL19
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13

CK Hoa Lư

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL13
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Đà Nẵng-Ga Đà Nẵng-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL13
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL13
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A

CK Mộc Bài

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22A
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B

CK Xa Mát

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A- QL22B
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL62

CK Bình Hiệp

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL62
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL62
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30

CK Dinh Bà

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845- ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Tịnh Biên

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1 ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL80

CK Hà Tiên

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM- Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1- QL80
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841

CK Thường Phước

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-ĐT841
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-Đường đô thị-CB TP.Hồ Chí Minh-Đường biển-Cửa Tiểu-Sông Tiền
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91

CK Vĩnh Xương

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1- QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thân-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-Đường đô thị-CB TP.Hồ Chí Minh-Đường biển-Cửa Định An- Kênh Quan Chánh Bố-Sông Hậu
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị

CB Hải Phòng

Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội- Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL5-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội- Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị
Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Kép-Ga Cái Lân

BC tổng hợp Cái Lân (CB Quảng Ninh)

Ghi chú: các cụm từ viết tắt như sau

ĐCT – viết tắt của từ “Đường cao tốc”;

QL – viết tắt của từ “Quốc lộ”;

ĐT – viết tắt của từ “Đường tỉnh”;

CK – viết tắt của từ “Cửa khẩu”;

CB – viết tắt của từ “Cảng biển”;

SB – viết tắt của từ “Sân bay”;

BC – viết tắt của từ “Bến cảng”.

Văn bản so sánh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 16/2017/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quc tế và các hoạt động đi lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Vận tải,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn v tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn tuyến đường vận chuyn quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đốvới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa

1. Tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam bao gồm các tuyến đường bộ, đường st, đường thủy kết nối ti các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam.

2. Tuyến đường bộ vận chuyển quá cảnh hàng hóa bao gồm các tuyến quốc lộ quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này và hệ thống đường cao tc, đường tnh, đường đô thị kết ni tới các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam, các kho ngoại quan, cảng cạn, trung tâm logistics, địa đim kiểm tra hải quan (được thành lập theo quy định của pháp luậhải quan).

3. Tuyến đường sắt vận chuyển quá cảnh hàng hóa bao gồm các tuyến đường sắt quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Tuyến đường thủy vận chuyển quá cảnh hàng hóa bao gồm các tuyến vận tải đường thủy nội địa cố định được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc công bố; các tuyến vận tải nối giữa các cảng biển Việt Nam.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam và Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
– UBATGTQG;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Các Thứ tr
ưởng Bộ GTVT;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
– Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
– Lưu: VT, VTải 5.

BỘ TRƯỞNG

Trương Quang Nghĩa

 

PHỤ LỤC 1

TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tuyến đường

1

Quốc lộ 1, 1B, 1C, 1D, 1K

2

Quốc lộ 2, 2A, 2B, 2C

3

Quốc lộ 3, 3B, 3C

4

Quốc lộ 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4G, 4H

5

Quốc lộ 5

6

Quốc lộ 6, 6B

7

Quốc lộ 7, 7B

8

Quốc lộ 8, 8B, 8C

9

Quốc lộ 9, 9B, 9D

10

Quốc lộ 10

11

Quốc lộ 12, 12A, 12B, 12C

12

Quốc lộ 13

13

Quốc lộ 14, 14B, 14C, 14D, 14E, 14G

14

Quốc lộ 15, 15A, 15B, 15C, 15D

15

Quốc lộ 16

16

Quốc lộ 17

17

Quốc lộ 18, 18B, 18C

18

Quốc lộ 19, 19B, 19C

19

Quốc lộ 20

20

Quốc lộ 21, 21B

21

Quốc lộ 22, 22A, 22B

22

Quốc lộ 23

23

Quốc lộ 24, 24B, 24C

24

Quốc lộ 25

25

Quốc lộ 26, 26B

26

Quốc lộ 27, 27B, 27C

27

Quốc lộ 28, 28B

28

Quốc lộ 29

29

Quốc lộ 30

30

Quốc lộ 31

31

Quốc lộ 32, 32B, 32C

32

Quốc lộ 34

33

Quốc lộ 35

34

Quốc lộ 37, 37B

35

Quốc lộ 38, 38B

36

Quốc lộ 39A, 39B

37

Quốc lộ 40, 40B

38

Quốc lộ 43

39

Quốc lộ 45

40

Quốc lộ 46, 46B

41

Quốc lộ 47

42

Quốc lộ 48, 48B, 48C, 48E

43

Quốc lộ 49, 49B, 49C

44

Quốc lộ 50

45

Quốc lộ 51

46

Quốc lộ 52

47

Quốc lộ 53

48

Quốc lộ 54

49

Quốc lộ 55, 55B

50

Quốc lộ 56

51

Quốc lộ 57

52

Quốc lộ 60

53

Quốc lộ 61, 61B, 61C

54

Quốc lộ 62

55

Quốc lộ 63

56

Quốc lộ 70, 70B

57

Quốc lộ 71

58

Quốc lộ 80

59

Quốc lộ 91, 91B, 91C

60

Quốc lộ 100

61

Quốc lộ 217

62

Quốc lộ 279

63

Quốc lộ N1, N2

64

Quốc lộ Nam Sông Hậu

65

Quốc lộ Quản Lộ – Phụng Hiệp

66

Đường Hồ Chí Minh

 

PHỤ LỤC 2

TUYẾN ĐƯỜNG SẮT VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tuyến đường

1

Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh (Bắc – Nam)

2

Hà Nội – Lào Cai

3

Hà Nội – Hải Phòng

4

Hà Nội – Quán Triều (Thái Nguyên)

5

Hà Nội – Đồng Đăng (Lạng Sơn)

6

Yên Viên – Hạ Long – Cái Lân

Tiện ích xem văn bản

Nội dung đã được Hướng dẫn áp dụng: Chỉ dẫn, Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ và các vướng mắc liên quan... Click để xem chi tiết.