Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Hòa giải viên

[VPLUDVN] Tại Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC ngày 16 tháng 11 năm 2020, Chánh  án  Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành quy định chi tiết về quy trình bổ nhiệm,  bổ nhiệm lại, miễn nhiệm; khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên tại  Tòa  án theo  quy  định  của  Luật  Hòa  giải,  đối  thoại  tại  Tòa  án

Về định  biên  số lượng  Hòa giải viên:

Số  lượng  Hòa  giải  viên  được  xác  định  trên  cơ  sở  số  lượng  vụ,  việc  dân sự,  hành  chính  được  thụ  lý  của từng Tòa án và theo các  tiêu  chí  như : Tòa  án  có  số  lượng  thụ  lý  dưới  300  vụ,  việc/năm  có  tối  đa  05  Hòa  giải viên.

 Hồ sơ để bổ nhiệm Hòa giải viên phải có đủ 18 loại giấy tờ theo mẫu từ 1 đến 18.

Quy trình bổ nhiệm Hòa giải  viên:

Căn  cứ  nhu  cầu  và  định  biên  số  lượng  Hòa giải  viên  đã được  phê  duyệt,  Tòa án  nhân  dân  cấp  huyện,  Tòa  án  nhân  dân  cấp  tỉnh  thông  báo  tuyên  chọn  Hòa  giải viên  và  đăng  tải  công  khai  trên  các  phương  tiện  thông  tin  đại  chúng  của  địa phương,  niêm  yết  tại  trụ  sở của  Tòa  án  nhân  dân  nơi  có  nhu  cầu  trong  thời  hạn  15 ngày  làm  việc  kế  từ ngày đăng  thông  báo,  niêm yết.

Việc tiếp  nhận  hồ  sơ đề  nghị  bổ  nhiệm  Hòa giải viên:

 Người  có  đủ  điều  kiện  theo  thông  báo  nhu  cầu  tuyến  chọn  Hòa  giải  viên nộp  hồ  sơ  đề  nghị  bổ  nhiệm  Hòa  giải  viên  tại  Tòa  án  nơi  họ  có  nguyện  vọng  làm Hòa giải  viên.

 Tòa  án  nhân  dân  nơi  nhận  hồ  sơ  tiến  hành  kiểm  tra,  tiếp  nhận  hồ  sơ  đã đầy đủ các  giấy  tờ theo  quy  định.

Trong thời  hạn  05  ngày  làm  việc  kể  từ  ngày  hết  thời  hạn  tiếp  nhận  hồ  sơ, Tòa  án  nơi  nhận  hồ  sơ  phải  tiên  hành  phân  loại  hồ  sơ.  Đối  với  các  trường  hợp  bắt buộc  phải  có  chứng  chỉ  bồi  dưỡng  nghiệp  vụ  hòa  giải,  đổi  thoại  thì  lập  danh  sách cử  đi  bồi  dưõng  gửi  đến  Tòa  án  nhân  dân  cấp  tỉnh  đế  tổng  hợp  báo  cáo  Tòa  án nhân dân tối cao.

 Vụ  Tổ  chức  –  Cán  bộ  Tòa án  nhân  dân  tối  cao  tổng  hợp  danh  sách  do  Tòa án  nhân  dân  cấp  tình  gửi  đến  và  làm  văn  bản  chuyên  Học  viện  Tòa  án  đê  tổ chức bồi  dưỡng và cấp  chứng  chỉ  theo quy định.

Chánh  án  Tòa  án  nhân  dân  cấp  tỉnh ra quyết định  bổ nhiệm  Hòa giải  viên

Căn  cứ Nghị  quyết của  Hội  đồng tư vấn,  đơn  vị  tham  mưu  về  tổ chức  cán bộ  Tòa  án  nhân  dân  cấp  tỉnh  trình  Chánh  án  Tòa  án  nhân  dân  cấp  tỉnh  quyết  định bổ  nhiệm  Hòa  giải  viên.

Bổ nhiệm lại hòa giải viên

Chậm nhất 02  tháng trước ngày hết nhiệm  kỳ,  Hòa giải viên có nguyện vọng tiếp  tục  làm  Hòa  giải  viên,  nộp  hồ  sơ  đề  nghị  bổ  nhiệm  lại  tại  Tòa  án  nơi  Hòa  giải viên làm việc.

 Căn  cứ  nhu  cầu  thực  tế,  trên  cơ  sở  kết  quả  thực  hiện  nhiệm  vụ  của  Hòa giải  viên,  Tòa  án  nơi  có  Hòa  giải  viên  làm  việc  có  văn  bản  đề  nghị  Chánh  án  Tòa án nhân  dân  cấp  tỉnh  xem  xét bố  nhiệm  lại  theo  quy  định.

Miễn nhiệm hòa giải viên

Khi  có  căn  cứ  miễn nhiệm Hòa giải viên quy  định  tại  khoản  1  Điều  13  Luật  Hòa  giải,  đối  thoại  tại Tòa  án thì  trong  thời  hạn  03  ngày  làm  việc  kể  từ  ngày  nhận  được  đề  nghị,  đơn  vị tham  mưu  về  tổ  chức  cán  bộ  Tòa  án  nhân  dân  cấp  tỉnh  báo  cáo  Hội  đồng  tư  vấn xem  xét  việc miễn  nhiệm  Hòa giải  viên.

Chánh  án  Tòa  án  nhân  dân  cấp  tỉnh  xem xét,  quyết  định  miễn  nhiệm  Hòa  giải  viên;  xóa  tên  Hòa  giải  viên  khỏi  danh  sách, thu  hồi  thẻ  Hòa  giải  viên,  thông  báo  công  khai  trên  Trang  thông  tin  điện  tử  của Tòa án  nhân  dân  cấp  tỉnh  và  niêm  yết tại  trụ  sở Tòa án  nơi  họ  làm  việc; đồng thời, gứi  Tòa án  nhân  dân  tối  cao  (qua  Vụ  Tổ  chức –  Cán  bộ) để  báo  cáo và công bổ trên Cống thông tin  diện tử theo  quy định.

Thẻ Hòa giải viên sử dụng khi nào

Thẻ  Hòa  giải  viên  được  cấp  cho  người  được  bổ  nhiệm  làm  Hòa  giải  viên tại  các  Tòa  án  nhân  dân,  để  sử  dụng  trong  quá  trình  thực  hiện  nhiệm  vụ  hòa  giải, đối  thoại  tại  Tòa  án;  không  dược  sử  dụng  vào  việc  khác  không  thuộc  nhiệm  vụ Hòa giải  viên.

Mẫu  Thẻ  Hòa giải  viên  do Chánh  án Tòa án  nhân  dân  tối  cao  quy  định.

Chánh  án  Tòa  án  nhân  dân  cấp  tỉnh  cấp  Thẻ  Hòa  giải  viên  cho  người được  bổ  nhiệm,  bồ  nhiệm  lại  Hòa  giải  viên  của  Tòa  án  nhân  dân  câp  tỉnh  và  Tòa án  nhân  dân  cấp  huyện  thuộc thẩm  quyền  quản  lý.

Ngoài ra Thông tư còn quy định về khen thưởng, xử lý vi phạm, thu hồi thẻ Hòa giải viên…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01  tháng 01  năm  2021.

Trong  quá  trình  thực  hiện  nếu  có  vướng  mắc  hoặc  đề  xuất,  kiến  nghị  thì phản ánh cho Tòa án nhân  dân tối  cao (qua  Vụ Tổ chức  – Cán bộ)  để có hướng dẫn kịp  thời.

HÀ CHI

Nguồn: Tapchitoaan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh giá *